Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME ul. Radosna 2b, 05-400 Otwock, telefon 48 570 122 006
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług prawnych, na podstawie:
 3. 6 ust. 1 lit. b RODO – jako że dane są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług prawnych lub do podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy,
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO – jako że dane są niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków księgowych i prawno-podatkowych,
 5. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako że dane są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przez które należy rozumieć w szczególności: zapewnienie możliwości dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami, monitorowanie dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez administratora, ustalanie ewentualnych konfliktów interesów w sprawach prowadzonych przez administratora.

Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta, od partnera biznesowego, od interesantów, ze źródeł publicznie dostępnych lub osób trzecich, z zasobów i rejestrów administracji publicznej oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy oraz zleceniobiorcy administratora upoważnieni do przetwarzania danych, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tj w szczególności biuro rachunkowe i przedsiębiorstwo świadczące usługi informatyczne), sądy powszechne, administracyjne i organy administracji, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności właściwe urzędy skarbowe.
 2. Administrator nie przekaże Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że zajdzie taka konieczność w związku z korzystaniem z usług informatycznych podmiotów, których siedziba znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług prawnych, jednak nie krócej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności podatkowych i rachunkowych) – do momentu wygaśnięcia tych obowiązków.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).
 5. W przypadku gdy przekazał/a Pani/Pan administratorowi dane osobowe za zgodą na ich przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa, w tym przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych. Nieprzekazanie danych spowoduje niemożność realizacji umowy o świadczenie usług prawnych i związanych z nią obowiązków prawno-podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.