Diagnoza funkcjonalna PEP-3/VB-MAPP

Profil Psychoedukacyjny PEP wydanie 3 to narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może być ono wykorzystane przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z dużym opóźnieniem rozwoju), mierzenia postępów w rozwoju dziecka.

PEP-3-PL składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, Skala wykonaniowo-obserwacyjna obejmuje zadania służące do pomiaru poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka oraz obserwacji zachowania. Skala ta składa się z 10 podskal, z których 6 mierzy różne aspekty rozwoju (Mowa bierna, Mowa czynna, Umiejętności poznawcze werbalne i prewerbalne, Motoryka mała, Motoryka duża, Naśladowanie), a 4 – zachowania przystosowawcze (Ekspresja emocjonalna, Wzajemność społeczna, Specyficzne zachowania ruchowe, Specyficzne zachowania językowe).

Część druga to Raport opiekuna, w którym rodzic (lub prawny opiekun) dziecka ocenia jego funkcjonowanie. Narzędzie to składa się z dwóch części wstępnych i trzech podskal. Badanie umożliwia określenie mocnych i słabych stron dziecka zarówno na podstawie obserwacji wykonania szeregu zadań, jak i informacji uzyskanych od rodzica. Ze względu na charakter zadań PEP-3-PL jest szczególnie przydatny w badaniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale może być również użyteczny w diagnozie funkcjonalnej dzieci z innymi zaburzeniami, a także dzieci rozwijających się typowo, o nieharmonijnym profilu rozwoju. Jest przeznaczony do badania osób w wieku 2-6 lat, a także starszych, o ile ich wiek umysłowy mieści się w przedziale 2-6 lat.

Narzędzie może być wykorzystywane w przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach diagnostycznych i innych placówkach pracujących z dziećmi w wieku 2-6 lat.

Test VB-MAPP jest narzędziem do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Oparty jest na funkcjonalnej analizie Skinnera, na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania oraz na tzw. kamieniach milowych rozwoju. Dostarcza całościowej wiedzy na temat mocnych i słabych stron dziecka oraz umożliwia planowanie terapii.