Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów oraz genezy tychże problemów. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych. Określa udział czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowań i funkcjonowania.

Celem diagnozy jest określenie:

 • poziomu funkcji poznawczych (intelekt) oraz funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka,
 • specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia – oraz zaburzeń typu dyslektycznego i wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych,
 • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych,
 • dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych,
 • zaburzeń emocjonalnych oraz trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych.

Na diagnozę składają się:

 • wywiady przeprowadzane z rodzicami i z dzieckiem (na temat zaburzenia oraz na temat środowiska, w którym klient się wychowywał i tego, w którym funkcjonuje obecnie),
 • czasem opinie od innych psychologów, nauczycieli,
 • karty wypisów ze szpitali – jeśli dziecko było hospitalizowane,
 • bezpośrednia obserwacja zachowania w gabinecie psychologicznym,
 • wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych i pedagogicznych, które służą do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego dziecka.

Po diagnozie następuje omówienie jej wyników, podczas którego klient otrzymuje informację na temat problemów w codziennym funkcjonowaniu oraz na temat swoich zasobów – mocnych stron, na których może się oprzeć w procesie terapii. Diagnosta proponuje również odpowiednie formy pomocy terapeutycznej.

Konsultacja psychologiczna  to jednorazowe (rzadziej kilkukrotne) spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji dziecka oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą. Podczas konsultacji można też uzyskać doraźną pomoc psychologiczną – wspólnie z psychologiem spróbować lepiej zrozumieć problemy z jakimi zmaga się nasze dziecko.

Zgłoś się do nas, jeśli Twoje dziecko:

 • przejawia trudności adaptacyjne
 • jest nieśmiałe, zalęknione, ma problemy natury emocjonalnej
 • ma trudności z nauką
 • jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych
 • przeżyło traumatyczne zdarzenie (rozwód rodziców, śmierć lub choroba kogoś bliskiego, wypadek)
 • często wchodzi w konflikty
 • nie mówi w określonych sytuacjach (w których mówienie jest oczekiwane, np. w szkole, w przedszkolu, w obecności określonych osób), w innych natomiast mówi normalnie.

Jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko potrzebuje specjalistycznej opieki i wsparcia, ale nie wiesz, jakiego rodzaju pomoc byłaby najlepsza – przyjdź na konsultację, by wspólnie z psychologiem ustalić jakiego wsparcia lub pomocy Twoje dziecko potrzebuje.