Diagnoza psychologiczna procesów poznawczych

Oferujemy diagnozę neuropsychologiczną dla osób ze stwierdzonymi deficytami neurologicznymi.

Diagnoza neuropsychologiczna skierowana jest do osób:

  • po przebytych urazach mózgu
  • udarach
  • z podejrzeniem chorób neurodegeneracyjnych (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona)
  • w celu oceny funkcjonowania poznawczego (procesów pamięci, uwagi, funkcji wykonawczych, wzrokowo-przestrzennych i innych) osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych

Do oceny procesów poznawczych wykorzystujemy

  • BENTON – Test pamięci wzrokowej Bentona. Test służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej.
  • MINIMENTAL – Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE). Kliniczna skala służąca do badania zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta.
  • ACE III – Skala Addenbrooke’s Cognitive Examination III. Jest poszerzonym narzędziem przesiewowej oceny funkcji poznawczych, użytecznym we wczesnym wykrywaniu zaburzeń poznawczych, wstępnej diagnostyce różnicowej zespołów otępiennych oraz monitorowaniu postępu choroby. ACE-III ocenia uwagę i orientację, pamięć, fluencję słowną, funkcje językowe i wzrokowo-przestrzenne.