Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera określa charakter zaburzeń ze spektrum autystycznego lub je wyklucza. W procesie diagnostycznym udział bierze wielodyscyplinarny zespół specjalistów.

Zespół diagnostyczny stanowią:

 • psychiatra dzieci i młodzieży,
 • psycholog,
 • neurologopeda z doświadczeniem w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • terapeuta integracji sensorycznej jeśli zachodzi potrzeba

Cały proces diagnostyczny jest długotrwały, wieloetapowy i pracochłonny, ponieważ uwzględnia wszystkie sfery rozwoju dziecka.

Na proces diagnozy autyzmu i zespołu Aspergera składa się:

 1. Wywiad z rodzicami (opiekunami dziecka)–pierwsze spotkanie rodziców z diagnostą, mające pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka . Pytania zadawane podczas wywiadu odnoszą się do: rozwoju fizycznego, komunikacji, zabawy oraz relacji społecznych. Wywiad kliniczny ma charakter ustrukturyzowanej rozmowy i powinien być przeprowadzany pod nieobecność dziecka (około 1 h).
 2. Analiza dokumentacji medycznej/psychologicznej dziecka – ważne jest, by rodzice dostarczyli możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz jeżeli posiadają – materiały video zawierające nagrania niepokojących zachowań dziecka. W oparciu o nie zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka.
 3. Diagnoza psychologiczna lub ADOS-2 –jest to obserwacja pod kątem kryteriów diagnostycznych prowadzona przez psychologa – diagnostę. Psycholog przeprowadza diagnostykę psychologiczną przy wykorzystaniu testów psychologicznych i wystandaryzowanych metod diagnostycznych. Pracujemy na profesjonalnych, zwalidowanych narzędziach. W miarę możliwości obserwacja powinna zostać przeprowadzona w ciągu jednej wizyty (około 1.5 h).
 4. Diagnoza intelektu testem Stanford – Binet 5 (SB5) – wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz oraz wiek umysłowy. Test pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Test rekomendowany przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich ds. Psychologii Klinicznej. Test w wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia.
 5. Badanie lekarskie – psychiatryczne – dalszym etapem jest spotkanie dziecka z doświadczonym w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu lekarzem psychiatrą. Podczas tego spotkania ocenia się również stan somatyczny. Lekarz może zasugerować potrzebę dodatkowych konsultacji medycznych (badania neurologiczne, genetyczne, metaboliczne, okulistyczne, audiologiczne, foniatryczne itd.) (2 h).
 6. Obserwacja neurologopedyczna – to spotkanie z neurologopedą, który ocenia stopień rozwoju mowy, aparatu artykulacyjnego, możliwości neurologicznych wykształcenia mowy u dziecka, które nie mówi, lub u którego stopień rozwoju mowy jest nieadekwatny do wieku (około 1 h).
 7. Opracowanie wyników diagnozy i omówienie wniosków – na tym etapie zespół diagnostyczny opracowuje pisemną opinię, uzupełnia diagnozę o opis poszczególnych objawów kryterialnych występujących lub niewystępujących u dziecka.
 8. Przekazanie rozpoznania – to ostatni etap diagnostyczny. W wyniku wszystkich powyższych działań rodzice otrzymują pisemną diagnozę psychiatryczną dziecka postawioną wg. obowiązujących w Polsce kryteriów diagnostycznych ICD-10 (Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Psychicznych) oraz opinię zespołu specjalistów. Otrzymana diagnoza stanowi podstawę do ubiegania się o zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, lub Zespół Aspergera w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jak również o zaświadczenie o niepełnosprawności. Podczas tego spotkania z rodzicami psycholog omawia wyniki poczynionych obserwacji,  informuje o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości.

Koszt diagnozy wynosi: 2400 zł – Płatność wnoszona gotówką, kartą lub przelewem na konto. Dzieci, u których w wyniku diagnozy w LAUDAME zostanie rozpoznany autyzm lub zespół Aspergera zostaną zakwalifikowane do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Laudame oraz rodzice zostaną zwolnieni z wpisowego.

Czas wykonania diagnozy: od pierwszej wizyty do przekazania diagnozy mija nie więcej, niż dwa miesiące czasu. 

Konsultacja psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna w kierunku diagnozy autyzmu i Zespołu Aspergera

Dla rodziców/opiekunów, którzy nie wiedzą czy diagnozować dziecko pod kątem Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, takich jak, na przykład autyzm i Zespół Aspergera lub mają kłopot z trudnymi/niepokojącymi zachowaniami, oferujemy konsultację psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną pod kątem diagnozy w kierunku Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. Podczas konsultacji rodzice zostaną poinformowani, czy istnieje potrzeba kontynuacji pogłębionej diagnozy pod kątem autyzmu lub zespołu Aspergera.

Koszt konsultacji wynosi: 200 zł