Diagnoza intelektu WISC-R / LEITER / Binet poradnia

WISCR-V, Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte, to najnowsza wersja najpopularniejszego narzędzia do pomiaru inteligencji. Skala została tak zmodyfikowana, aby pozwalała na uzyskanie pełniejszego obrazu zdolności dziecka. WISC-V to narzędzie przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służące do oceny inteligencji u dzieci w wieku od 6 do 16 lat (6;0–16;11).

Składa się z 21 testów. Pozwala na obliczanie Ilorazu Inteligencji w Skali Pełnej (FSIQ) oraz 13 innych wskaźników złożonych. Elastyczna forma narzędzia pozwala na dostosowywanie zakresu badania do potrzeb. Wielość wskaźników, i co za tym idzie, dostarczonych informacji, umożliwia wszechstronne określanie silnych i słabych stron badanego.

Leiter-3 jest narzędziem przeznaczonym do oceny inteligencji niewerbalnej, pamięci niewerbalnej i uwagi.

Leiter-3 jest jedynym testem całkowicie niewerbalnym. Badanie odbywa się bez użycia słów, co pozwala na wykorzystywanie go w badaniu dzieci, z  którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy.

Test pozwala na badanie osób z populacji ogólnej w wieku od 3 do 20 lat oraz dzieci niesłyszących w wieku 3 do 16 lat. W nowej wersji skali Leitera zachowano jej niewerbalny charakter, co pozwala na wykorzystanie narzędzia do badania dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji, z autyzmem, z uszkodzeniem słuchu czy ze słabą znajomością języka polskiego.

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5) – SB5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych. Badanie przeprowadzone jest dla wszystkich od 2 roku życia. Test jest dedykowany głownie dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami ruchowymi, afazją, opóźnieniem rozwoju mowy. Jest to jedyny test, które precyzyjnie może rozróżnić stopnie niepełnosprawności intelektualnej u osoby badanej.

Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami w celu przeprowadzenia dokładnego wywiadu przez psychologa. Na pierwsze spotkanie rodzic powinien zabrać całą dokumentację oraz badania dziecka.

Na drugie spotkanie zapraszamy na dziecko. Wizyta będzie poświęcona na przeprowadzeniu badaniu Stanford-Binet. W zależności od dziecka, badanie w wersji skróconej może trwać od 15 do 75 minut, natomiast w wersji pełnej od 45 do 75 minut.

Test pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Test rekomendowany przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich ds. Psychologii Klinicznej. Test w wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia.