LAUDAME nasza kadra

Oprócz nowoczesnego budynku, całego wyposażenia i specjalistycznego terapeutycznego sprzętu, LAUDAME to przede wszystkim ludzie, którzy chcą pomagać. Grono specjalistów znających się na swojej pracy i gotowych do szukania rozwiązań, jak i bieżącego udzielania pomocy.

Dyrektor Przedszkola i Poradni Laudame, Psycholog, Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Nauczyciel Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła dwustopniowe szkolenie w zakresie diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS). Studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju, Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zarządzanie i Psychologia Menedżerska. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce oraz terapii (zarówno indywidualnej, jak i grupowej) psychologicznej, logopedycznej oraz SI w przedszkolu terapeutycznym, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na oddziałach: rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej, foniatrycznej, ZOLu. Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia z zakresu: pomocy uczniom z SPE, interakcji dorosły – dziecko, relaksacji, asertywności, VB-MAPP, PECS, Trening Umiejętności Społecznych, Arteterapia. W przedszkolu i poradni Laudame pełni funkcję Dyrektora Przedszkola i Poradni Laudame, zajmuje się terapią (indywidualną i grupową) psychologiczną i logopedyczną oraz terapią i diagnozą dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego (SI). Stale podnosi swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych. Autorka artykułu w: „Neurologopedyczne studia przypadków” (tom V).

Założyciel Laudame, Wicedyrektor, Psycholog – Neurokognitywista, Logopeda, Pedagog, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego, Oligofrenopedagog.

Absolwentka psychologii – neurokognitywistyki i logopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie i Psychologia Menedżerska na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe – kwalifikacyjne: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogiki) oraz z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie, Krajowym Towarzystwie Autyzmu WOTKTA w Warszawie, na Oddziale Psychiatryczno – Psychologicznym w Centrum Zdrowia w Piasecznie, w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznym ODIS, w fundacji SCOLAR w Warszawie.
Ukończyła liczne kursy doskonalące i szkolenia w dziedzinie autyzmu, mi.in. Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem, Terapia Ręki tj. wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych dziecka, Diagnoza Funkcjonalna Testem PEP-R, Terapia Neuropsychologiczna Pacjentów z Ogniskowymi Uszkodzeniami Mózgu, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – Diagnoza i Terapia, Terapia Dziecka Autystycznego w Domu i Szkole, Niedostosowanie Społeczne – Diagnoza i Profilaktyka, TUS – Trening Umiejętności Społecznych, Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP,  Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart, Arteterapia – Terapia Sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania, Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, pierwszy stopień Integracji Sensorycznej (PSTIS).
Specjalizuje się m.in. w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zwłaszcza w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera (zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe w formie TUS). Posiada również wszystkie niezbędne uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi na terenie szkoły lub przedszkola. Współpracuje z licznymi placówkami medycznymi i edukacyjnymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju. Prowadzi również badania z zakresu medycyny pracy i psychologii transportu. Stale czynnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach pogłębiając swoją wiedzę.
Autorka książek „Trening intelektu dla dzieci” oraz „Superpamięć dla dzieci”.

Dyrektor ds. administracyjnych, Pedagog.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalizacja Kryminologia w PEDAGOGIUM – Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie oraz studiów licencjackich na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z rewalidacją w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej – jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Odbyła służbę przygotowawczą dla pracowników samorządowych zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in.:

– szkolenie pt. „Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju” zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja”,
– szkolenie pt. „System Informacji Oświatowej” zorganizowane przez Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA Pochopień Pietrzykowska s.c.,
– szkolenie pt. „Bezpieczeństwo Informacji – Security Awareness” z zakresu zasad bezpiecznego korzystania z technologii zorganizowane przez Uniseco Sp. z o.o. ,
– szkolenie pt. „Bezpieczne przetwarzanie danych przez CUW we współpracy z dyrektorem obsługiwanej jednostki” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie pt. „Jak angażować i motywować pracowników?” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie z wprowadzania danych do systemu KSAT zorganizowane przez Urząd Miasta Gliwice,
– szkolenie pt. „Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie pt. „Wczesne wspomaganie rozwoju – praktyczne wskazówki dla nauczycieli” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie pt. „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie pt. „Pedagogika zabawy” oraz zajęcia otwarte pt. „Szczyty Olimpu” zorganizowane i przeprowadzone przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Jędruś” w Józefowie,
– warsztaty wydajności, obejmujące taniec i techniki wokalne zorganizowane przez The Young Americans w Warszawie.

Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i kursach.

W placówce Pani Agata jest odpowiedzialna za bieżącą obsługę sekretariatu pod względem administracyjnym, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, ewidencję akt osobowych pracowników – prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, ewidencję czasu pracy i zatrudnienia, kontrolę czasu pracy pracowników grupowych i indywidualnych w zestawieniu z grafikiem a także przygotowywanie dokumentacji dla biura kadrowego oraz współpracę z biurem rachunkowym – sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami.

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży.

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. W latach 2006 – 2016 związana z Kliniką Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W latach 2010-2015 związana z Fundacją Synapsis, pracowała w zespole specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych. Specjalizuje się w diagnozie dzieci przed ukończeniem 24 miesiąca życia, zdobyła wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i ich rodzinami. W Laudame zajmuje się diagnostyką psychiatryczną.

Psycholog, Neurologopeda, Logopeda, Diagnosta.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; logopedii na UKSW w Warszawie, neurologopedii na SWPS w Warszawie, Stosowanej Analizy Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania w SWPS. W trakcie 4- letniej Szkoły Psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Ukończone kursy i szkolenia:
„Trener Umiejętności Społecznych”; „ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu”, „Stanford – Binet 5”, „Kurs socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”, „Profil psychoedukacyjny PEP-3-PL”, „Szkolenie VB-mapp”; „Szkolenie PECS- poziom 1”,” Metoda Krakowska”, ”Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”; „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWiK w terapii osób niemówiących”;” Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii”; „Trening jedzenia- jak pomóc dzieciom prezentującym wybiórczość pokarmową oraz inne trudności z karmieniem”, „Kurs Pomocy psychologicznej. INTRA”; „Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna”; „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”, „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji”, „Psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii”. `

Obecnie pracuje również jako psycholog w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego. Pracowała w przedszkolach terapeutycznych, integracyjnych, jako terapeuta na turnusach rehabilitacyjnych dla młodzieży z ZA, jako kierownik świetlicy socjoterapeutycznej, koordynator projektów edukacyjnych i społecznych, doradca zawodowy.
W Laudame zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i dorosłych, terapią psychologiczną dzieci i młodzieży; diagnozą i terapią neurologopedyczną; psychoterapią indywidualną młodzieży i dorosłych.

Pedagog Specjalny, Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Terapeuta Przetwarzania Słuchowego Metodą TOMATISA® II Stopień, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej

Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunkach: „Pedagogika specjalna” oraz „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin”. Uzyskała przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach, realizujących Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Posiada uprawnienia do kompleksowego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji małego dziecka. Ukończyła również liczne, certyfikowane kursy i szkolenia uzupełniające m.in.:
– PSTIS – Integracja sensoryczna, diagnoza i terapia.
– Metoda Tomatisa® – II stopień uprawniający do Terapii i Diagnozy przetwarzania słuchowego dzieci i dorosłych.
– Z. Przyrowski – „Terapia ręki w zakresie integracji sensorycznej”.
– Fundacja „Okno” – „Obserwacja Kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym”.
– I stopień „VIT – Videotrening komunikacji.
– I stopień Metody Werbo – Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.
– Szkolenie z elementów muzykoterapii „Cognitus” Centrum Szkoleń.
– Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PSTIS.
– Praktyk Metody „Skakanka”.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego, Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny, przedszkolach publicznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W Laudame zajmuje się terapią i diagnozą z zakresu integracji sensorycznej oraz prowadzi terapię dzieci posiadających opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Neurologopeda, Logopeda, Diagnosta.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Teologii Kultury oraz Studiów Podyplomowych z Logopedii na UKSW w Warszawie.  Swoją pracę dyplomową poświęciła diagnozie wczesnych objawów autyzmu.  Doświadczenie zdobywała m.in na stanowisku pomocy nauczyciela w tejże placówce. Brała udział we wszystkich zajęciach grupowych prowadzonych przez psychologów, pedagogów i logopedów m.in. Trening Umiejętności Społecznych , Muzykoterapia , zajęcia prowadzone metodą Knill,  grupowe zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczne realizowane według podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach.  Aktualnie studentka  studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.  Kilka lat śpiewała w chórze akademickim,  od dziecka brała udział w różnych konkursach muzycznych.  Doskonali głos,  uczestnicząc w zajęciach z improwizacji wokalnej. Jej największą pasją jest muzyka, kocha śpiew, jak sama mówi muzyka pomaga przełamywać bariery, pomaga w trudnych chwilach, poprawia nastrój. Ćwiczenia muzyczne, zwłaszcza wokalne, mają pozytywny wpływ na usprawnienie aparatu artykulacyjnego oraz budowanie swobodnej wypowiedzi.

W Laudame zajmuje się indywidualną terapią logopedyczną oraz terapią ręki.

Ewa Szepietowska jest wykształconą fizjoterapeutką, która ukończyła studia z fizjoterapii na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie z wyróżnieniem, oraz zdobyła dyplom z zakresu Zdrowia Publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jej bogate doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym ” Hej koniku” w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na ul. Niekłańskiej w Warszawie, jak również w wielu innych warszawskich szpitalach.

Charakteryzuje ją holistyczne podejście do pacjenta, traktując go jako całość i biorąc pod uwagę nie tylko objawy fizyczne, lecz także aspekty psychiczne, społeczne i emocjonalne.

Ewa ukończyła szereg kursów specjalistycznych, które poszerzają jej wiedzę i umiejętności w obszarze fizjoterapii, między innymi:

 • Ocena postawy ciała u dzieci i młodzieży w celu wykrycia nieprawidłowości w jej obrębie.
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
 • Osteopatyczne zabiegi lecznicze w pediatrii i neonatologii.
 • Trójwymiarowa manualna terapia stóp na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber.
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi.
 • Kurs Pierwszego Stopnia Integracji Sensorycznej „Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej”.
 • Niemowlęta badanie – założenia wizyty patronażowej.
 • Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka.
 • Kurs języka migowego poziomu I zorganizowany przez Polski Związek Głuchych w latach 2004/2005.
 • Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS) – w trakcie
 • Małe dziecko w gabinecie integracji sensorycznej oczami Fizjoterapeuty- w trakcie.
 • Multidyscyplinarna rehabilitacja ortopedyczna.

Dodatkowo, z zamiłowania jest naturoterapeutką, miłośniczką koni oraz podróży. Jest także szczęśliwą żoną i matką dwójki dzieci.”

Pedagog, Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta TUS.

Absolwentka studiów magisterskich państwowych uczelni  wyższych na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna  w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną  (oligofrenopedagogiki) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: terapia integracji sensorycznej, terapia ręki, neurologpedia. Certyfikowany Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych. Posiada także kurs pierwszej  pomocy. 

Od wielu lat jest czynnym zawodowo nauczycielem i terapeutą stale podnoszącym swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez udział w wielu szkoleniach, kursach  i konferencjach. Dzięki temu profesjonalnie potrafi zaplanować pracę z dzieckiem  wykorzystując rozmaite metody, wspierać jego wszechstronny rozwój i aktywizować je  do działania. 

W pracę z dziećmi angażuje się całym sercem, bo jak przyznaje „jest to nie tylko  praca, ale przede wszystkim pasja”. Motywacją do dalszego działania jest m.in. zadowolenie  i uśmiech podopiecznych, a także ich osiągnięcia i sukcesy. W poradni Laudame prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Terapię dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego  SI, terapię pedagogiczną z zakresu terapii ręki, a także Trening Umiejętności Społecznych.

Psycholog, Diagnosta.

Absolwent psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe – „Przygotowanie pedagogiczne” w Uczelni Nauk Społecznych w Warszawie . Ukończył również liczne kursy i szkolenia m.in.: 

 • szkolenie w zakresie psychodietetyki – psychologicznego podejścia do zaburzeń odżywiania;
 • cykl warsztatów pt. „Terapia ekspresyjna w praktyce klinicznej” organizowanego przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Klinikę Psychiatrii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Sekcję Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”;
 • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” oraz „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym (VB-MAPP/PEP-R)” organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm;
 • „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii” w Fundacji Scolaris;
 • „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej ze spektrum autyzmu” organizowane przez Centrum Szkoleniowe EduProf; 
 • „Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej” organizowane przez dr n. med. Izabelę Chojnicką, Independent ADOS-2 Trainer;
 • „Praktyk Metody Skakanka” organizowane przez Skakanka Sp. z o.o.;
 • „Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – metody pracy terapeutycznej” organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju.
 • uzyskanie uprawnień diagnostycznych w zakresie „Diagnozowania dysleksji rozwojowej – baterie metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku od 7 do powyżej 16 lat” – organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych;

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Odbył liczne praktyki, m. in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy w Warszawie, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Warszawa – Ochota oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Tworkach.

W Laudame zajmuje się terapią psychologiczną indywidualną oraz diagnozą zaburzeń z zakresu ADHD, ASD, czy specyficznych trudności w uczeniu się.

Katarzyna Anna Bąk – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, trener treningu umiejętności społecznych 1 i 2 stopnia w tym trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Trener regulacji emocji.

Ukończyła szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford – Binet 5 organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Ukończyła szkolenie „Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej” organizowane przez dr n. med. Izabelę Chojnicką, Independent ADOS-2 Trainer.

Członkini Klubu Diagnosty Spectrum Autyzmu zespołu AutismLab Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ukończyła szkolenie „Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3” organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Ukończyła szkolenie „Trening zastępowania agresji” organizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COGNITUS. 

Posiada uprawnienia do używania Komputerowego Asystenta Terapii Integracji Sensorycznej KATIS – diagnoza i programowanie terapii. 

Ukończyła szkolenie terapii ręki w teorii integracji sensorycznej.

Uczęszcza na studia podyplomowe na kierunku „Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów” w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

 

Doświadczenie zawodowe: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Diagnoza i terapia dzieci oraz dorosłych osób w kryzysie zdrowotnym: choroby przewlekłe, zagrożenie życia, towarzyszenie chorym i ich rodzinom w ostatnich dniach życia. 

Praca w Szkole Podstawowej: diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży, praca z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Staż w Ośrodku Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów w ramach Programu Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom, gdzie zajmowała się pracą z dorosłymi osobami autystycznymi, diagnozą, terapią zajęciową, pomocą w codziennym funkcjonowaniu.

Udział w licznych szkoleniach i kursach: 

– Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka?

– Praktyczne zastosowanie elementów terapii integracja sensoryczna w pracy z dziećmi. 

– Terapia ręki w integracji sensorycznej Z. Przyrowski.

Udział w kongresach i konferencjach naukowych: 

– XII Ogólnopolski kongres dla pedagogów i psychologów szkolnych.  

– Największy kongres dla psychologów i psychoterapeutów dzieci i dorosłych.

– Konferencja naukowa: Pierwsze Ignatiańskie Warsztaty psychoonkologiczne. Trening Balintowski.

– Ogólnopolska konferencja integracji sensorycznej. Małe dziecko do 6 r. ż. Gabinecie terapeuty SI – interdyscyplinarne podejście do diagnozy i terapii.

W Laudme prowadzi zajęcia w ramach integracji sensorycznej oraz indywidualne terapie psychologiczne.

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Uzyskałam tytuł terapeuty i diagnosty Integracji Sensorycznej w trakcie odbytych studiów podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Brałam udział w wielu szkoleniach i kursach dokształcających, które pozwoliły na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, m. in. specjalizację z zakresu terapii biofeedback, masażu Shantala, terapii ręki, terapii metodą VB-MAPP, PECS oraz TUS.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi m. in. z dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Zespołem Beckwitha-Wiedemanna, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, ADHD, ADD, FAS, itp. Pracowałam w roli wychowawcy grupy przedszkolnej w przedszkolu terapeutycznym oraz jako nauczyciel w żłobku i przedszkolu w placówce montessoriańskiej. Aktualnie zajmuję się prowadzeniem diagnozy i/lub terapii psychologicznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej oraz biofeedback. Oferuję konsultacje i szkolenia specjalistyczne.
W swojej pracy stawiam na otwartą, pełną zrozumienia relację z dzieckiem. Uczę jak nazywać doświadczane trudności i dostarczam sposobów na ich pokonywanie. Kładę duży nacisk na wzbudzanie motywacji wewnętrznej i potrzeby odnoszenia sukcesów w przezwyciężaniu własnych słabości. Wspieram dziecięcą samoocenę i przyjmuję rolę aktywnego towarzysza w podróży, w której dzieci stawiają czoła własnym lękom. Nawiązuję ścisłą współpracę z rodzicami i opiekunami, zapewniając wsparcie merytoryczne (wskazówki do pracy w domu, zalecenia do przedszkoli/szkół, jeżeli zgłoszą taką potrzebę) oraz terapeutyczne i emocjonalne.

Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Absolwentka Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Ukończyła studia podyplomowe „Integracja Sensoryczna” w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, oraz studia podyplomowe „Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika) w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.
Ukończyła również następujące kursy, m.in.:
• kurs „Ruch Rozwijający według Weroniki Sherborne” – I stopnia
• kurs „Terapia Ręki” – I i II stopnia

W Laudame zajmuje się terapią integracji sensorycznej.

Psycholog, Diagnosta.
Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Przedszkolu a także Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i doskonalących.
Ukończyła m.in.:
– Trener Treningu Umiejętności Społecznych
– Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla nastolatków
– Trener Treningu Umiejętności Społecznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs podstawowy I stopień
– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs zaawansowany II stopień
– Uprawnienia Diagnostyczne – Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
– Uprawnienia Diagnostyczne – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
– Trening toaletowy dzieci z ASD
– Wykorzystanie ADOS-2 w praktyce klinicznej
– Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna
– Wsparcie terapeutyczne w lękach, rutynach i autostymulacjach osób z ASD
– Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 – modułowy kurs bazowy
W swojej pracy terapeutycznej korzysta ze sprawdzonych technik dedykowanych dzieciom i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi. W pracy z dzieckiem kieruje się podejściem holistycznym, skupia się na relacji z dzieckiem, współpracę z rodzicami a także innymi specjalistami uczestniczącymi we wspieraniu rozwoju dziecka. Do każdego z młodych pacjentów podchodzi indywidualnie, prowadząc zajęcia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. W pracy terapeutycznej stara się wydobyć naturalny potencjał dziecka, jego kompetencje, kształtować mocne strony i pewność siebie.
W Laudame zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci, indywidualną terapią psychologiczną oraz udziela konsultacji psychologicznych.

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany trener TUS, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: logopedia z neurologopedią, integracja sensoryczna-diagnoza i terapia dzieci, diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna, finanse i rachunkowość.

Nieustannie zdobywa wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz warsztatach takich jak: „Zabawy sensoryczne w terapii logopedycznej małego dziecka”, „Praca z rodziną w terapii karmienia”, „Narzędzia diagnostyczne w logopedii”, „Masaż Shantala w aspekcie logopedycznym-praca z niemowlęciem i małym dzieckiem”, „Wibratory logopedyczne wykorzystywane w terapii logopedycznej”, „Prowadzenie treningów umiejętności społecznych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”, „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Terapia ręki wspomaganie pisania i umiejetnosci motorycznych”, „Trudne zachowania uczniów-warsztat ekspercki dla nauczycieli z psychiatrą i psychologiem”, „Nie ma złych emocji, są tylko nieprzyjemne. Jak poradzić sobie ze strachem i lękiem?”, „Spójrz inaczej-zajęcia profilaktyczno-wychowawcze”.

Brała czynny udział w konferencjach naukowych: ” Interaktywne sale doswiadczania świata- zaangażowanie osób niepełnosprawnych w terapię” oraz w II międzynarodowej konferencji naukowej-„Poznanie i działanie w edukacji dziecka”.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Prywatnie- mama rocznego Kazimierza.

W Laudame zajmuje się terapią logopedyczną, pedagogiczną oraz terapią integracji sensorycznej.

Pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki, Trener Umiejętności Społecznych

Jestem absolwentką Wyższych Studiów Pedagogicznych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Ukończyłam również Podyplomowe studia na Wydziale Psychologii „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”. Na co dzień pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z nadpobudliwością psychoruchową, z niedostosowaniem zagrożeniem społecznym oraz z dziećmi z niedosłuchem. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 14-letnim stażem pracy.
Ukończyłam liczne kursy doskonalące i szkolenia m.in.:
– „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu”
– „Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” Fundacja „Synapsis”
– Szkolenie „Zrozumieć to pomóc – uczeń z zespołem Aspergera”
– Kurs doskonalący „Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych
– Trening umiejętności społecznych, Fundacja Synapsis
– Szkolenie „Teacch – podejście do pracy z osobami z autyzmem i ZA”,
– Dwustopniowy Kurs kwalifikacyjny „Integracja sensoryczna – diagnoza, planowanie i terapia” PSTIS
– Szkolenie „ Trudne zachowania u osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie”, Fundacja Synapsis
– Szkolenie „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
– Kurs „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
– Kurs „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza- terapia-masaż „, ProCentrum,
– Kurs „Trener grafomotoryki”, ProCentrum,
– „Ciekawe 45 minut. Lekcja wychowawcza”,
– „ Arteterapia w procesie nauczyciela i pedagoga
– „Terapia ręki w Integracji Sensorycznej” Z. Przyrowski
– Szkolenie doskonalące „Diagnoza procesów integracyjnych” Fundacji Okno
– Webinarium „Praca z dzieckiem z wiotkością posturalną” Izabella Gellata Webinarium „Mała motoryka – zabawy manipulacyjne w terapii ręki”
– Webinarium „Sensoryczne zabawy zimowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:”
– „Trening Umiejętności Społecznych” Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Sens
– kurs kwalifikacyjny „Szkolna edukacja Montessori klas 1-3”
Stale podnoszę swoje kwalifikacje, dzięki czemu mogę wszechstronnie rozwijać potrzeby moich podopiecznych. W pracy stawiam na miłą atmosferę, indywidualne podejście, dobrą zabawę i kreatywność. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną przyjemność i cieszę się, że to właśnie w życiu robię. W Laudame zajmuję się terapią integracji sensorycznej, zarówno w zakresie diagnozy jak i terapii.

Logopeda.

Absolwentka studiów pierwszego stopnia „Logopedia ogólna i kliniczna” i obecna studentka studiów drugiego stopnia kierunku „Logopedia ogólna i kliniczna” oraz studiów jednolitych na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kursy i szkolenia m.in.:
– Masaż Logopedyczny- podejście całościowe (z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych)- Prowadzone przez mgr. Klarę Francuz-Matwiejczyk
– Terapeutyczny Taping w logopedii/ neurologopedii- Prowadzone przez mgr. Martynę Brychcy
– Miogopedia- terapia miofunkcjonalna praktycznie- Prowadzone przez mgr. Aleksandrę Rosinską.
Stale się kształci i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Odbyła liczne praktyki i brała udział w zajęciach m. in. w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” oraz Uniwersyteckim Centrum klinicznym w Warszawie.
Z zawodu jest także instrumentalistą- gitarzystą. Chętnie wykorzystuje swoje umiejętności muzyczne i zainteresowania w pracy z dziećmi prowadząc zajęcia z logorytmiki.

Logopeda, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz studiów licencjackich na kierunku Edukacji elementarnej z terapią pedagogiczną w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, jak również studiów podyplomowych na kierunku Logopedia. Uzyskała stopień Nauczyciela Mianowanego.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Terapia ręki”, „LOGOFIGLE”- ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka, „Logopedia w praktyce nauczycieli”, szkolenie „Masaż logopedyczny”, „Uczeń z orzeczeniem- praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Sensoryka u smyka- czym jest integracja sensoryczna oraz jakie są jej założenia teoretyczny i praktyczne ”, szkolenie „Zwykła niepłynność, a jąkanie” jak i wiele innych. Jest zaangażowana w profesjonalny rozwój i stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach , jak również czytając i badając literaturę związaną z logopedią, aby być na bieżąco z najnowszymi badaniami i technikami terapeutycznymi. Współpracuje z innymi specjalistami, takimi jak psycholodzy czy pedagodzy, w celu stworzenia interdyscyplinarnego podejścia do terapii logopedycznej.

Posiada na swoim koncie sukcesy zawodowe obejmujące wiele dzieci, które dzięki jej terapii znacznie poprawiły swoje umiejętności komunikacyjne. Dzieci, które wcześniej miały trudności w porozumiewaniu się, teraz radzą sobie znacznie lepiej w szkole i w relacjach społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w przedszkolach w Piasecznie, Górze Kalwarii, Brześcach. Podczas pracy jako logopeda miała przyjemność pracować z dziećmi o różnych diagnozach, w tym dzieci z mutyzmem, afazją rozwojową, jąkaniem, autyzmem, zespołem Aspergera i różnego rodzaju wadami wymowy.

W placówce LAUDAME zajmuje się indywidualną terapią logopedyczną.

Trener TUS
Studentka 5-tego roku psychologii na Managerskiej Akademii Nauk Stosowanych. W 2023 ukończyła kurs na trenera Umiejętności Społecznych w Pruszkowskim Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznym SENS. Doświadczenie zdobywała w prywatnej szkole podstawowej dla dzieci z orzeczeniem w Warszawie przy ulicy Conrada.

Brała udział w konferencjach naukowych m.in. jako:
– Prelegentka na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z dnia 11.03.2023r „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Zdrowie, dobrostan, jakość życia”, gdzie wygłosiła referat „Praktykowanie wdzięczności drogą do zwiększenia satysfakcji z życia”
– Prelegentka na Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów i Kognitywistów z dnia 29.07.2023, gdzie wygłosiła referat „Ortoreksja – kiedy zdrowe staje się niezdrowe”
Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe współpracując z:
– Ośrodkiem leczenia zaburzeń odżywiania Otulenie w Warszawie, gdzie sprawuje opiekę i prowadzi zajęcia terapeutyczne dla pacjentów w wieku nastoletnim i wcześniej dorosłości.
– Gabintem terapeutycznym „Relacje” Honoraty Bubły w Grodzisku Mazowieckim, gdzie jako trener TUS prowadzi zajęcia z młodzieżą.
– „Kompetencje na Plus”, gdzie jako trenerka kompetencji miękkich i sprzedażowych, prowadzi szkolenia, webinary i warsztaty dla klientów agencji.
W Laudame zajmuje się prowadzeniem zajęć TUS dla dzieci i młodzieży z problemami adaptacyjnymi, obniżoną samooceną, czy z zaburzeniami ADHD, ASD
Swoją przyszłość wiąże z pracą terapeutyczną z młodzieżą i dorosłymi.