LAUDAME nasza kadra

Oprócz nowoczesnego budynku, całego wyposażenia i specjalistycznego terapeutycznego sprzętu, LAUDAME to przede wszystkim ludzie, którzy chcą pomagać. Grono specjalistów znających się na swojej pracy i gotowych do szukania rozwiązań, jak i bieżącego udzielania pomocy.

Dyrektor Przedszkola i Poradni Laudame, Psycholog, Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Nauczyciel Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła dwustopniowe szkolenie w zakresie diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS). Studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju, Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zarządzanie i Psychologia Menedżerska. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce oraz terapii (zarówno indywidualnej, jak i grupowej) psychologicznej, logopedycznej oraz SI w przedszkolu terapeutycznym, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na oddziałach: rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej, foniatrycznej, ZOLu. Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia z zakresu: pomocy uczniom z SPE, interakcji dorosły – dziecko, relaksacji, asertywności, VB-MAPP, PECS, Trening Umiejętności Społecznych, Arteterapia. W przedszkolu i poradni Laudame pełni funkcję Dyrektora Przedszkola i Poradni Laudame, zajmuje się terapią (indywidualną i grupową) psychologiczną i logopedyczną oraz terapią i diagnozą dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego (SI). Stale podnosi swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych. Autorka artykułu w: „Neurologopedyczne studia przypadków” (tom V).

Założyciel Laudame, Wicedyrektor, Psycholog – Neurokognitywista, Logopeda, Pedagog, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego, Oligofrenopedagog.

Absolwentka psychologii – neurokognitywistyki i logopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie i Psychologia Menedżerska na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe – kwalifikacyjne: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogiki) oraz z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie, Krajowym Towarzystwie Autyzmu WOTKTA w Warszawie, na Oddziale Psychiatryczno – Psychologicznym w Centrum Zdrowia w Piasecznie, w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznym ODIS, w fundacji SCOLAR w Warszawie.
Ukończyła liczne kursy doskonalące i szkolenia w dziedzinie autyzmu, mi.in. Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem, Terapia Ręki tj. wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych dziecka, Diagnoza Funkcjonalna Testem PEP-R, Terapia Neuropsychologiczna Pacjentów z Ogniskowymi Uszkodzeniami Mózgu, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – Diagnoza i Terapia, Terapia Dziecka Autystycznego w Domu i Szkole, Niedostosowanie Społeczne – Diagnoza i Profilaktyka, TUS – Trening Umiejętności Społecznych, Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP,  Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart, Arteterapia – Terapia Sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania, Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, pierwszy stopień Integracji Sensorycznej (PSTIS).
Specjalizuje się m.in. w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zwłaszcza w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera (zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe w formie TUS). Posiada również wszystkie niezbędne uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi na terenie szkoły lub przedszkola. Współpracuje z licznymi placówkami medycznymi i edukacyjnymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju. Prowadzi również badania z zakresu medycyny pracy i psychologii transportu. Stale czynnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach pogłębiając swoją wiedzę.
Autorka książek “Trening intelektu dla dzieci” oraz “Superpamięć dla dzieci”.

Dyrektor ds. administracyjnych, Pedagog.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalizacja Kryminologia w PEDAGOGIUM – Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie oraz studiów licencjackich na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z rewalidacją w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej – jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Odbyła służbę przygotowawczą dla pracowników samorządowych zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in.:

– szkolenie pt. “Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju” zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli “Edukacja”,
– szkolenie pt. “System Informacji Oświatowej” zorganizowane przez Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA Pochopień Pietrzykowska s.c.,
– szkolenie pt. „Bezpieczeństwo Informacji – Security Awareness” z zakresu zasad bezpiecznego korzystania z technologii zorganizowane przez Uniseco Sp. z o.o. ,
– szkolenie pt. “Bezpieczne przetwarzanie danych przez CUW we współpracy z dyrektorem obsługiwanej jednostki” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie pt. “Jak angażować i motywować pracowników?” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie z wprowadzania danych do systemu KSAT zorganizowane przez Urząd Miasta Gliwice,
– szkolenie pt. “Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie pt. “Wczesne wspomaganie rozwoju – praktyczne wskazówki dla nauczycieli” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie pt. “Metoda projektu w edukacji przedszkolnej” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie pt. “Pedagogika zabawy” oraz zajęcia otwarte pt. “Szczyty Olimpu” zorganizowane i przeprowadzone przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy “Jędruś” w Józefowie,
– warsztaty wydajności, obejmujące taniec i techniki wokalne zorganizowane przez The Young Americans w Warszawie.

Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i kursach.

W placówce Pani Agata jest odpowiedzialna za bieżącą obsługę sekretariatu pod względem administracyjnym, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, ewidencję akt osobowych pracowników – prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, ewidencję czasu pracy i zatrudnienia, kontrolę czasu pracy pracowników grupowych i indywidualnych w zestawieniu z grafikiem a także przygotowywanie dokumentacji dla biura kadrowego oraz współpracę z biurem rachunkowym – sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami.

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży.

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. W latach 2006 – 2016 związana z Kliniką Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W latach 2010-2015 związana z Fundacją Synapsis, pracowała w zespole specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych. Specjalizuje się w diagnozie dzieci przed ukończeniem 24 miesiąca życia, zdobyła wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i ich rodzinami. W Laudame zajmuje się diagnostyką psychiatryczną.

Psycholog, Neurologopeda, Logopeda, Diagnosta.

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, logopedii na UKSW w Warszawie, Stosowanej Analizy Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania na Uniwersytecie SWPS, doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, kurs kierownika wycieczek i innych form turystyki kwalifikowanej, kurs pomocy socjoterapeutycznej, szkolenie VB-MAPP – ocenia umiejętności i planowanie terapii, Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart, Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?, szkolenie PECS, Metoda Krakowska. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych w Warszawie, w szpitalu MSWiA w Otwocku, na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z autyzmem i ZA. Była organizatorem i kierownikiem kolonii letnich i zimowych. W placówce LAUDAME zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz psychologiczną.

Pedagog Specjalny, Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Terapeuta Przetwarzania Słuchowego Metodą TOMATISA® II Stopień, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej

Absolwentka studiów magisterskich i podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunkach: „Pedagogika specjalna” oraz „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin”. Uzyskała przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach, realizujących Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Posiada uprawnienia do kompleksowego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji małego dziecka. Ukończyła również liczne, certyfikowane kursy i szkolenia uzupełniające m.in.:
– PSTIS – Integracja sensoryczna, diagnoza i terapia.
– Metoda Tomatisa® – II stopień uprawniający do Terapii i Diagnozy przetwarzania słuchowego dzieci i dorosłych.
– Z. Przyrowski – „Terapia ręki w zakresie integracji sensorycznej”.
– Fundacja „Okno” – „Obserwacja Kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym”.
– I stopień „VIT – Videotrening komunikacji.
– I stopień Metody Werbo – Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.
– Szkolenie z elementów muzykoterapii „Cognitus” Centrum Szkoleń.
– Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PSTIS.
– Praktyk Metody „Skakanka”.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego, Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny, przedszkolach publicznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W Laudame zajmuje się terapią i diagnozą z zakresu integracji sensorycznej oraz prowadzi terapię dzieci posiadających opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Neurologopeda, Logopeda, Diagnosta.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Teologii Kultury oraz Studiów Podyplomowych z Logopedii na UKSW w Warszawie.  Swoją pracę dyplomową poświęciła diagnozie wczesnych objawów autyzmu.  Doświadczenie zdobywała m.in na stanowisku pomocy nauczyciela w tejże placówce. Brała udział we wszystkich zajęciach grupowych prowadzonych przez psychologów, pedagogów i logopedów m.in. Trening Umiejętności Społecznych , Muzykoterapia , zajęcia prowadzone metodą Knill,  grupowe zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczne realizowane według podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach.  Aktualnie studentka  studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.  Kilka lat śpiewała w chórze akademickim,  od dziecka brała udział w różnych konkursach muzycznych.  Doskonali głos,  uczestnicząc w zajęciach z improwizacji wokalnej. Jej największą pasją jest muzyka, kocha śpiew, jak sama mówi muzyka pomaga przełamywać bariery, pomaga w trudnych chwilach, poprawia nastrój. Ćwiczenia muzyczne, zwłaszcza wokalne, mają pozytywny wpływ na usprawnienie aparatu artykulacyjnego oraz budowanie swobodnej wypowiedzi.

W Laudame zajmuje się indywidualną terapią logopedyczną oraz terapią ręki.

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem. Swoją wiedzę poszerzam również w krakowskiej szkole psychoterapii psychodynamicznej. Jestem Coachem, Mentorem, Team coachem oraz Trenerem Umiejętności Psychospołecznych. Jestem również specjalistką terapii uzależnień, oraz osób współuzależnionych. Pomagam klientom we wprowadzaniu zmian w życiu, stanięciu o własnych nogach, odkrywaniu swojej siły i motywacji do podjęcia zmian. Wspieram w ich wprowadzaniu. Realizuję sesje w obszarze zapobiegania wypaleniu zawodowemu, oraz przygotowania do rozpoczęcia nowej ścieżki zawodowej. Jestem certyfikowanym  doradcą testów psychometrycznych Everything DISC oraz facylitatorem pracy grupowej narzędziem Action Learning.
Prowadzę grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych. Realizuję autorski program skierowany do osób, które ukończyły pierwszy etap terapii uzależnień i szukają dalszego wsparcia w zdrowieniu. Specjalizuję się również w pomocy psychologicznej osobom doznającym wykluczenia społecznego.
W pracy wykorzystuję elementy Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz Terapii Systemowej.
Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą od 12rż oraz ich rodzicami.
Specjalizuję się z tematach związanych z :
– komunikacją(rodzina, para, życie prywatne, życie zawodowe)
– zaburzeniem więzi
– uzależnieniem
– współuzależnieniem
– emocjami

Z moją pomocą nauczysz się jak:
– zoptymalizować proces zmiany w wybranym obszarze
– nadawać codziennym działaniom celowości
– pozwolić sobie na poczucie spełnienia
– zaciekawić się na nowo życiem
– zminimalizować poczucie pustki
– odnaleźć sens w życiu

Wesprę Cię również w stworzeniu indywidualnego planu działania umożliwiającego:
– zmianę dotychczasowej ścieżki życiowej/zawodowej
– wyeliminowanie poczucia lęku w przypadku decyzji o zmianie
– wsparcie siebie w procesie „wychodzenie” z uzależnienia, oraz współuzależnienia
– stworzenie IPA (indywidualnego planu awaryjnego) w przypadku, kiedy borykasz się z ciągłymi powrotami do zachowań, które chcesz wyeliminować z życia

Dzisiejszy świat oczekuje od nas gotowości oraz otwartości na rozumienie i czerpanie z wielu źródeł. Zrównoważony, akceptujący i uważny rozwój, oparty na łączeniu i przenikaniu się tego co konkretne, mocno osadzone, z tym co nazywamy uważnością i świadomością siebie pozwoli Ci na osiągnięcie stanu spełnienia, który przełoży się na komfort Twojego życia.

Pedagog, Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta TUS.

Absolwentka studiów magisterskich państwowych uczelni  wyższych na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna  w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną  (oligofrenopedagogiki) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: terapia integracji sensorycznej, terapia ręki, neurologpedia. Certyfikowany Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych. Posiada także kurs pierwszej  pomocy. 

Od wielu lat jest czynnym zawodowo nauczycielem i terapeutą stale podnoszącym swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez udział w wielu szkoleniach, kursach  i konferencjach. Dzięki temu profesjonalnie potrafi zaplanować pracę z dzieckiem  wykorzystując rozmaite metody, wspierać jego wszechstronny rozwój i aktywizować je  do działania. 

W pracę z dziećmi angażuje się całym sercem, bo jak przyznaje „jest to nie tylko  praca, ale przede wszystkim pasja”. Motywacją do dalszego działania jest m.in. zadowolenie  i uśmiech podopiecznych, a także ich osiągnięcia i sukcesy. W poradni Laudame prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Terapię dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego  SI, terapię pedagogiczną z zakresu terapii ręki, a także Trening Umiejętności Społecznych.

Psycholog, Diagnosta.

Absolwent psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe – „Przygotowanie pedagogiczne” w Uczelni Nauk Społecznych w Warszawie . Ukończył również liczne kursy i szkolenia m.in.: 

  • szkolenie w zakresie psychodietetyki – psychologicznego podejścia do zaburzeń odżywiania;
  • cykl warsztatów pt. „Terapia ekspresyjna w praktyce klinicznej” organizowanego przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Klinikę Psychiatrii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Sekcję Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”;
  • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” oraz „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym (VB-MAPP/PEP-R)” organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm;
  • „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii” w Fundacji Scolaris;
  • „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej ze spektrum autyzmu” organizowane przez Centrum Szkoleniowe EduProf; 
  • „Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej” organizowane przez dr n. med. Izabelę Chojnicką, Independent ADOS-2 Trainer;
  • „Praktyk Metody Skakanka” organizowane przez Skakanka Sp. z o.o.;
  • „Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – metody pracy terapeutycznej” organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju.
  • uzyskanie uprawnień diagnostycznych w zakresie „Diagnozowania dysleksji rozwojowej – baterie metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku od 7 do powyżej 16 lat” – organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych;

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Odbył liczne praktyki, m. in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy w Warszawie, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Warszawa – Ochota oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Tworkach.

W Laudame zajmuje się terapią psychologiczną indywidualną oraz diagnozą zaburzeń z zakresu ADHD, ASD, czy specyficznych trudności w uczeniu się.

Psycholog, Terapeuta Integracji
Sensorycznej – certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji
Sensorycznej nr 5657.

Doświadczenie zawodowe: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Diagnoza i terapia dzieci oraz dorosłych osób w kryzysie zdrowotnym: choroby przewlekłe, zagrożenie życia, towarzyszenie chorym i ich rodzinom w ostatnich dniach życia.

Praca w Szkole Podstawowej:
diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży, praca z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Staż w Ośrodku Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów w ramach Programu Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom, gdzie zajmowała się pracą z dorosłymi osobami autystycznymi, diagnozą, terapią zajęciową, pomocą w codziennym funkcjonowaniu.

Udział w licznych szkoleniach i kursach:
– Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka?
– Praktyczne zastosowanie elementów terapii integracja sensoryczna w pracy z dziećmi.
– Terapia ręki w integracji sensorycznej Z. Przyrowski.

Udział w kongresach i konferencjach naukowych:
– XII Ogólnopolski kongres dla pedagogów i psychologów szkolnych.
– Największy kongres dla psychologów i psychoterapeutów dzieci i dorosłych.
– Konferencja naukowa: Pierwsze Ignatiańskie Warsztaty psychoonkologiczne. Trening Balintowski.
Uczestniczy w licznych webinarach i kominkach terapeutycznych prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.
W Laudme prowadzi zajęcia w ramach integracji sensorycznej oraz indywidualne terapie psychologiczne.

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Uzyskałam tytuł terapeuty i diagnosty Integracji Sensorycznej w trakcie odbytych studiów podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Brałam udział w wielu szkoleniach i kursach dokształcających, które pozwoliły na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, m. in. specjalizację z zakresu terapii biofeedback, masażu Shantala, terapii ręki, terapii metodą VB-MAPP, PECS oraz TUS.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi m. in. z dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Zespołem Beckwitha-Wiedemanna, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, ADHD, ADD, FAS, itp. Pracowałam w roli wychowawcy grupy przedszkolnej w przedszkolu terapeutycznym oraz jako nauczyciel w żłobku i przedszkolu w placówce montessoriańskiej. Aktualnie zajmuję się prowadzeniem diagnozy i/lub terapii psychologicznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej oraz biofeedback. Oferuję konsultacje i szkolenia specjalistyczne.
W swojej pracy stawiam na otwartą, pełną zrozumienia relację z dzieckiem. Uczę jak nazywać doświadczane trudności i dostarczam sposobów na ich pokonywanie. Kładę duży nacisk na wzbudzanie motywacji wewnętrznej i potrzeby odnoszenia sukcesów w przezwyciężaniu własnych słabości. Wspieram dziecięcą samoocenę i przyjmuję rolę aktywnego towarzysza w podróży, w której dzieci stawiają czoła własnym lękom. Nawiązuję ścisłą współpracę z rodzicami i opiekunami, zapewniając wsparcie merytoryczne (wskazówki do pracy w domu, zalecenia do przedszkoli/szkół, jeżeli zgłoszą taką potrzebę) oraz terapeutyczne i emocjonalne.

Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Absolwentka Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Ukończyła studia podyplomowe „Integracja Sensoryczna” w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, oraz studia podyplomowe „Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika) w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.
Ukończyła również następujące kursy, m.in.:
• kurs „Ruch Rozwijający według Weroniki Sherborne” – I stopnia
• kurs „Terapia Ręki” – I i II stopnia

W Laudame zajmuje się terapią integracji sensorycznej.

Psycholog, Diagnosta.

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Przedszkolu a także Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i doskonalących.
Ukończyła m.in.:
– Trener Treningu Umiejętności Społecznych
– Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla nastolatków
– Trener Treningu Umiejętności Społecznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
– Uprawnienia Diagnostyczne – Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
– Uprawnienia Diagnostyczne – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
– Trening toaletowy dzieci z ASD
– Wykorzystanie ADOS-2 w praktyce klinicznej
– Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna
W swojej pracy terapeutycznej korzysta ze sprawdzonych technik dedykowanych dzieciom i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi. W pracy z dzieckiem kieruje się podejściem holistycznym, skupia się na relacji z dzieckiem, współpracę z rodzicami a także innymi specjalistami uczestniczącymi we wspieraniu rozwoju dziecka. Do każdego z młodych pacjentów podchodzi indywidualnie, prowadząc zajęcia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. W pracy terapeutycznej stara się wydobyć naturalny potencjał dziecka, jego kompetencje, kształtować mocne strony i pewność siebie. W Laudame zajmuje się diagnozą, indywidualną terapią psychologiczną oraz udziela konsultacji psychologicznych.

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany trener TUS, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: logopedia z neurologopedią, integracja sensoryczna-diagnoza i terapia dzieci, diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna, finanse i rachunkowość.

Nieustannie zdobywa wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz warsztatach takich jak: “Zabawy sensoryczne w terapii logopedycznej małego dziecka”, “Praca z rodziną w terapii karmienia”, “Narzędzia diagnostyczne w logopedii”, “Masaż Shantala w aspekcie logopedycznym-praca z niemowlęciem i małym dzieckiem”, “Wibratory logopedyczne wykorzystywane w terapii logopedycznej”, “Prowadzenie treningów umiejętności społecznych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”, “Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, “Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”, “Terapia ręki wspomaganie pisania i umiejetnosci motorycznych”, “Trudne zachowania uczniów-warsztat ekspercki dla nauczycieli z psychiatrą i psychologiem”, “Nie ma złych emocji, są tylko nieprzyjemne. Jak poradzić sobie ze strachem i lękiem?”, “Spójrz inaczej-zajęcia profilaktyczno-wychowawcze”.

Brała czynny udział w konferencjach naukowych: ” Interaktywne sale doswiadczania świata- zaangażowanie osób niepełnosprawnych w terapię” oraz w II międzynarodowej konferencji naukowej-“Poznanie i działanie w edukacji dziecka”.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. Prywatnie- mama rocznego Kazimierza.

W Laudame zajmuje się terapią logopedyczną, pedagogiczną oraz terapią integracji sensorycznej.

Pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki, Trener Umiejętności Społecznych

Jestem absolwentką Wyższych Studiów Pedagogicznych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Ukończyłam również Podyplomowe studia na Wydziale Psychologii „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”. Na co dzień pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z nadpobudliwością psychoruchową, z niedostosowaniem zagrożeniem społecznym oraz z dziećmi z niedosłuchem. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 14-letnim stażem pracy.
Ukończyłam liczne kursy doskonalące i szkolenia m.in.:
– „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu”
– „Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” Fundacja „Synapsis”
– Szkolenie „Zrozumieć to pomóc – uczeń z zespołem Aspergera”
– Kurs doskonalący „Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem różnych technik terapeutycznych
– Trening umiejętności społecznych, Fundacja Synapsis
– Szkolenie „Teacch – podejście do pracy z osobami z autyzmem i ZA”,
– Dwustopniowy Kurs kwalifikacyjny „Integracja sensoryczna – diagnoza, planowanie i terapia” PSTIS
– Szkolenie „ Trudne zachowania u osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie”, Fundacja Synapsis
– Szkolenie „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
– Kurs „Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
– Kurs „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza- terapia-masaż „, ProCentrum,
– Kurs „Trener grafomotoryki”, ProCentrum,
– „Ciekawe 45 minut. Lekcja wychowawcza”,
– „ Arteterapia w procesie nauczyciela i pedagoga
– „Terapia ręki w Integracji Sensorycznej” Z. Przyrowski
– Szkolenie doskonalące „Diagnoza procesów integracyjnych” Fundacji Okno
– Webinarium „Praca z dzieckiem z wiotkością posturalną” Izabella Gellata Webinarium „Mała motoryka – zabawy manipulacyjne w terapii ręki”
– Webinarium „Sensoryczne zabawy zimowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:”
– „Trening Umiejętności Społecznych” Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Sens
– kurs kwalifikacyjny „Szkolna edukacja Montessori klas 1-3”
Stale podnoszę swoje kwalifikacje, dzięki czemu mogę wszechstronnie rozwijać potrzeby moich podopiecznych. W pracy stawiam na miłą atmosferę, indywidualne podejście, dobrą zabawę i kreatywność. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną przyjemność i cieszę się, że to właśnie w życiu robię. W Laudame zajmuję się terapią integracji sensorycznej, zarówno w zakresie diagnozy jak i terapii.

Logopeda.

Absolwentka studiów pierwszego stopnia „Logopedia ogólna i kliniczna” i obecna studentka studiów drugiego stopnia kierunku „Logopedia ogólna i kliniczna” oraz studiów jednolitych na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kursy i szkolenia m.in.:
– Masaż Logopedyczny- podejście całościowe (z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych)- Prowadzone przez mgr. Klarę Francuz-Matwiejczyk
– Terapeutyczny Taping w logopedii/ neurologopedii- Prowadzone przez mgr. Martynę Brychcy
– Miogopedia- terapia miofunkcjonalna praktycznie- Prowadzone przez mgr. Aleksandrę Rosinską.
Stale się kształci i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Odbyła liczne praktyki i brała udział w zajęciach m. in. w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” oraz Uniwersyteckim Centrum klinicznym w Warszawie.
Z zawodu jest także instrumentalistą- gitarzystą. Chętnie wykorzystuje swoje umiejętności muzyczne i zainteresowania w pracy z dziećmi prowadząc zajęcia z logorytmiki.

Logopeda, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz studiów licencjackich na kierunku Edukacji elementarnej z terapią pedagogiczną w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, jak również studiów podyplomowych na kierunku Logopedia. Uzyskała stopień Nauczyciela Mianowanego.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Terapia ręki”, „LOGOFIGLE”- ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka, „Logopedia w praktyce nauczycieli”, szkolenie „Masaż logopedyczny”, „Uczeń z orzeczeniem- praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Sensoryka u smyka- czym jest integracja sensoryczna oraz jakie są jej założenia teoretyczny i praktyczne ”, szkolenie „Zwykła niepłynność, a jąkanie” jak i wiele innych. Jest zaangażowana w profesjonalny rozwój i stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach , jak również czytając i badając literaturę związaną z logopedią, aby być na bieżąco z najnowszymi badaniami i technikami terapeutycznymi. Współpracuje z innymi specjalistami, takimi jak psycholodzy czy pedagodzy, w celu stworzenia interdyscyplinarnego podejścia do terapii logopedycznej.

Posiada na swoim koncie sukcesy zawodowe obejmujące wiele dzieci, które dzięki jej terapii znacznie poprawiły swoje umiejętności komunikacyjne. Dzieci, które wcześniej miały trudności w porozumiewaniu się, teraz radzą sobie znacznie lepiej w szkole i w relacjach społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w przedszkolach w Piasecznie, Górze Kalwarii, Brześcach. Podczas pracy jako logopeda miała przyjemność pracować z dziećmi o różnych diagnozach, w tym dzieci z mutyzmem, afazją rozwojową, jąkaniem, autyzmem, zespołem Aspergera i różnego rodzaju wadami wymowy.

W placówce LAUDAME zajmuje się indywidualną terapią logopedyczną.

Trener TUS
Studentka 5-tego roku psychologii na Managerskiej Akademii Nauk Stosowanych. W 2023 ukończyła kurs na trenera Umiejętności Społecznych w Pruszkowskim Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznym SENS. Doświadczenie zdobywała w prywatnej szkole podstawowej dla dzieci z orzeczeniem w Warszawie przy ulicy Conrada.

Brała udział w konferencjach naukowych m.in. jako:
– Prelegentka na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z dnia 11.03.2023r „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Zdrowie, dobrostan, jakość życia”, gdzie wygłosiła referat „Praktykowanie wdzięczności drogą do zwiększenia satysfakcji z życia”
– Prelegentka na Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów i Kognitywistów z dnia 29.07.2023, gdzie wygłosiła referat „Ortoreksja – kiedy zdrowe staje się niezdrowe”
Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe współpracując z:
– Ośrodkiem leczenia zaburzeń odżywiania Otulenie w Warszawie, gdzie sprawuje opiekę i prowadzi zajęcia terapeutyczne dla pacjentów w wieku nastoletnim i wcześniej dorosłości.
– Gabintem terapeutycznym „Relacje” Honoraty Bubły w Grodzisku Mazowieckim, gdzie jako trener TUS prowadzi zajęcia z młodzieżą.
– „Kompetencje na Plus”, gdzie jako trenerka kompetencji miękkich i sprzedażowych, prowadzi szkolenia, webinary i warsztaty dla klientów agencji.
W Laudame zajmuje się prowadzeniem zajęć TUS dla dzieci i młodzieży z problemami adaptacyjnymi, obniżoną samooceną, czy z zaburzeniami ADHD, ASD
Swoją przyszłość wiąże z pracą terapeutyczną z młodzieżą i dorosłymi.