WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka (WWR)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego, językowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka.

Wypełnij i prześlij Formularz zgłoszeniowy

Kto może korzystać z terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Każde dziecko może otrzymać od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu. Zajęcia w Zespole Wczesnego Wspomagania rozwoju są bezpłatne.

W ramach bezpłatnych, stałych zajęć dzieci będą mogły korzystać z pomocy:

  • Psychologa/Neuropsychologa
  • Logopedy/Neurologopedy
  • Pedagoga
  • Fizjoterapeuty
  • Terapeuty Integracji Sensorycznej SI
  • Terapeuty Ruchu (ruch rozwijający W.Sherborne)
  • Dietetyka lub innego Specjalisty, jaki będzie dziecku niezbędny

Forma i rodzaj zajęć będzie dopasowany do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka.

Dzieci przyjmowane są na zajęcia w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą wydaje Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Imię i nazwisko dziecka*

Data urodzenia*:

Adres zamieszkania*

Adres email*

Telefon:*

Czy dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania?*
TakNie

Główny problem dziecka z powodu którego chcecie Państwo skorzystać z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju:*

Osoba wypełniająca (imię i nazwisko):*

* Odpowiedź na to pytania jest wymagana


Oświadczam, iż podane w zgłoszeniu dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz, że akceptuję zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Poradnię Laudame i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Poradnię Laudame moich danych osobowych w celach zgłoszenia, do bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002r., nr 101, poz. 926)