Załącznik nr 1 

Do ZARZĄDZENIA DYREKTORA  NIEPUBLICZNEGO TERAPEUTYCZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO LAUDAME

RADOSNA 2B, 05-400 OTWOCK z dnia 12.02.2024 r.

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

W NIEPUBLICZNYM TERAPEUTYCZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM LAUDAME

RADOSNA 2B, 05-400 OTWOCK

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych w sprawie opracowania i wprowadzenia w życie Standardów Ochrony Małoletnich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).

 

Wstęp

Dobro i bezpieczeństwo dzieci w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym LAUDAME w Otwocku są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników Punktu Przedszkolnego na rzecz dzieci. Pracownik Punktu Przedszkolnego traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania Punktu Przedszkolnego, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w nim przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik Punktu Przedszkolnego stosował wobec dziecka jakiekolwiek formy przemocy.

 

Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.

 

Niniejsza Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem została opublikowana na stronie internetowej Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego LAUDAME. Jest szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego. Poszczególne grupy małoletnich są z poniższą Polityką aktywnie zapoznawane poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne.

 

ROZDZIAŁ I

OBSZARY POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

 

§ 1.

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem tworzą bezpieczne i przyjazne środowisko Punku Przedszkolnego. Obejmują cztery obszary:

 1. Politykę Ochrony Dzieci, która określa:
  1. zasady bezpiecznej rekrutacji personelu do pracy w Punkcie Przedszkolnym,
  2. zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko,
  3. zasady reagowania w Punkcie Przedszkolnym na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia,
  4. zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci,
  5. zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych,
 2. personel – obszar, który określa:
  1. zasady rekrutacji personelu pracującego z dziećmi w Punkcie Przedszkolnym, w tym obowiązek uzyskiwania danych z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o każdym członku personelu oraz, gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a kiedy prawo na to nie zezwala, uzyskiwania oświadczenia personelu dotyczącego niekaralności lub braku toczących się postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,
  2. zasady bezpiecznych relacji personelu Punktu Przedszkolnego z małoletnimi, wskazujące, jakie zachowania na terenie Punktu Przedszkolnego są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem,
  3. zasady zapewniania pracownikom podstawowej wiedzy na temat ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz udzielania pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:
   • rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
   • procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
   • odpowiedzialności prawnej pracowników Punktu Przedszkolnego, zobowiązanych do podejmowania interwencji,
 1. zasady przygotowania personelu Punktu Przedszkolnego (pracującego z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami) do edukowania:
   • dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem,
   • rodziców/opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem,
 1. zasady dysponowania materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnego ich wykorzystania,
 1. procedury – obszar określający działania, jakie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu Punktu Przedszkolnego, członków rodziny, rówieśników i osób obcych:
  1. zasady dysponowania przez Punkt Przedszkolny danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia), oraz zapewnienia do nich dostępu wszystkim pracownikom,
  2. zasady eksponowania informacji dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numerów bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży,
 2. monitoring – obszar, który określa:
 1. zasady weryfikacji przyjętych Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem – przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,
 2. zasady organizowania przez Punkt Przedszkolny konsultacji z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.

 

ROZDZIAŁ II

SŁOWNICZEK TERMINÓW

 

§ 2.

 1. Dziecko/małoletni – każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
 2. Krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbanie.
 3. Personel – każdy pracownik Punktu Przedszkolnego bez względu na formę zatrudnienia, w tym współpracownik, stażysta, wolontariusz lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi.
 4. Opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, a także rodzic zastępczy.
 5. Instytucja – każda instytucja świadcząca usługi dzieciom lub działająca na rzecz dzieci.
 6. Dyrekcja – osoba (lub podmiot), która w strukturze Punktu Przedszkolnego jest uprawniona do reprezentacji i podejmowania decyzji.
 7. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka konieczne jest poinformowanie rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 8. Osoba odpowiedzialna za internet to wyznaczony przez dyrektora Punktu Przedszkolnego pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z internetu przez dzieci na terenie Punktu Przedszkolnego oraz nad bezpieczeństwem dzieci w internecie.
 9. Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem to wyznaczony przez dyrektora Punktu Przedszkolnego pracownik sprawujący nadzór nad realizacją niniejszej Polityki Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.
 10. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

 

ROZDZIAŁ III

CZYNNIKI RYZYKA I SYMPTOMY KRZYWDZENIA DZIECI – ZASADY ROZPOZNAWANIA I REAGOWANIA

 

§ 3.

 1. Rekrutacja pracowników Punktu Przedszkolnego odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Zasady bezpiecznej rekrutacji stanowią Załącznik nr 1 do niniejszych Standardów.
 2. Oświadczenie o niekaralności i zobowiązania do przestrzegania podstawowych zasad ochrony małoletnich- Załącznik nr 2
 3. Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko i dziecko – dziecko ustalone w Punkcie Przedszkolnym. Zasady bezpiecznych relacji stanowią Załącznik nr 3 do niniejszych Standardów.
 4. Pracownicy Punktu Przedszkolnego posiadają wiedzę na temat czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia dzieci i zwracają na nie uwagę w ramach wykonywanych obowiązków.
 5. Pracownicy Punktu Przedszkolnego monitorują sytuację i dobrostan dziecka.
 6. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy Punktu Przedszkolnego podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY REAGOWANIA NA PRZYPADKI PODEJRZENIA, ŻE MAŁOLETNI DOŚWIADCZA KRZYWDZENIA

 

§ 4.

W przypadku powzięcia przez pracownika Punktu Przedszkolnego podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi Punktu Przedszkolnego.

 

§ 5.

 1. Po uzyskaniu informacji, dyrektor Punktu Przedszkolnego wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa, i informuje ich o podejrzeniu.
 2. Wyznaczona przez dyrektora Punktu Przedszkolnego osoba (np. pedagog) sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz opracowuje plan pomocy małoletniemu.
 3. Plan pomocy małoletniemu powinien zawierać wskazania dotyczące:
  1. podjęcia przez Punktu Przedszkolny działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
  2. wsparcia, jakie zaoferuje dziecku Punkt Przedszkolny,
  3. skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 

§ 6.

 1. W bardziej skomplikowanych przypadkach (dotyczących np. wykorzystywania seksualnego lub znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor Punktu Przedszkolnego powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor Punktu Przedszkolnego, inni pracownicy mający wiedzę na temat skutków krzywdzenia dziecka lub wiedzę o krzywdzonym dziecku.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy małoletniemu, spełniający wymogi określone w § 5 pkt 3 niniejszych Standardów, na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga/psychologa przedszkolnego oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji.
 3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłoszą rodzice/opiekunowie dziecka, dyrektor Punktu Przedszkolnego jest zobowiązany powołać zespół interwencyjny.
 4. Zespół, o którym mowa w punkcie 3, wzywa rodziców/opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

 

§ 7.

 1. Sporządzony przez zespół interwencyjny plan pomocy małoletniemu wraz z zaleceniem współpracy przy jego realizacji przedstawiany jest rodzicom/opiekunom przez pedagoga/psychologa.
 2. Dyrektor informuje rodziców/opiekunów o obowiązku Punktu Przedszkolnego – jako instytucji – zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura, policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).
 3. Po poinformowaniu rodziców/opiekunów małoletniego przez pedagoga/psychologa – zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor Punktu Przedszkolnego składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie 3.
 5. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili rodzice/opiekunowie małoletniego, a podejrzenie to nie znalazło potwierdzenia w stanie faktycznym – Punkt Przedszkolny informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów dziecka na piśmie.

 

§ 8.

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych Standardów. Kartę tę załącza się do dokumentacji dziecka w Punkcie Przedszkolnym.
 2. Wszyscy pracownicy Punktu Przedszkolnego i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY OCHRONY WIZERUNKU DZIECKA I DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNICH

 

§ 9.

 1. Punkt Przedszkolny, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka, zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wytyczne dotyczące zasad ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci stanowią Załącznik nr 5 do niniejszych Standardów.

 

§ 10.

 1. Pracownikowi Punktu Przedszkolnego nie wolno umożliwiać nikomu utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na jego terenie bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 2. W celu uzyskania zgody, o której mowa w punkcie 1, pracownik Punktu Przedszkolnego może skontaktować się z opiekunem dziecka, by uzyskać zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zarejestrowanego wizerunku dziecka i określić, w jakim kontekście będzie wykorzystywany, np. że umieszczony zostanie na platformie Facebook w celach promocyjnych lub na stronie internetowej Punktu Przedszkolnego (niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w internecie itp.), lub ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie zainteresowanemu danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

 

§ 11.

Upublicznienie przez pracownika Punktu Przedszkolnego wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka pod rygorem nieważności.  

 

RODZIAŁ VI

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU I MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

 

§ 12.

 1. Na terenie Punktu Przedszkolnego dzieci nie mają dostępu do internetu. Sieć komputerowa zablokowana jest hasłami.
 2. W przypadku gdy dostęp do internetu w Punkcie Przedszkolnym realizowany jest pod nadzorem pracownika Punktu Przedszkolnego jest on zobowiązany informować dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu oraz czuwać nad ich bezpieczeństwem podczas korzystania z internetu w czasie zajęć.
 3. Nauczyciele przeprowadzają z dziećmi cykliczne rozmowy dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu.
 4. Punkt Przedszkolny zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu, przy komputerach.
 5. Zasady korzystania z internetu określa Załącznik nr 6.

 

§ 13.

 1. W Punkcie Przedszkolnym dzieci nie mają dostępu do komputerów i nie pracują na nich. Dzieci w Punkcie Przedszkolnym korzystają z monitorów interaktywnych, które wykorzystuje się do materiałów edukacyjnych, gier edukacyjnych, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.

 

ROZDZIAŁ VII

MONITORING STOSOWANIA POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

 

§ 14.

 1. Dyrektor Punktu Przedszkolnego wyznacza pedagoga pracującego w Punkcie Przedszkolnym na osobę odpowiedzialną za realizację i propagowanie Polityki Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem w Punkcie Przedszkolnym.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Polityce.
 3. Osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Polityki ochrony małoletnich przeprowadza wśród pracowników Punktu Przedszkolnego, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany oraz wskazywać naruszenia Polityki.
 4. Obszary ryzyka stanowi Załącznik nr 8.
 5. Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osoby trzecie stanowi Załącznik nr 9.
 6. Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią, czyli taką, która nie ukończyła 18. roku życia (przemoc rówieśnicza) Załącznik nr 10.
 7. Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna- Załącznik nr 11.
 8. Na podstawie przeprowadzonej ankiety osoba odpowiedzialna za realizację i propagowanie Polityki Ochrony Dzieci sporządza raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi Punktu Przedszkolnego.
 9. Dyrektor Punktu Przedszkolnego na podstawie otrzymanego raportu wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza je pracownikom, dzieciom i ich rodzicom/opiekunom.

 

RODZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 15.

 1. Niniejsza Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie Polityki następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Punktu Przedszkolnego.

Załącznik nr 1

 

Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym LAUDAME w Otwocku

 

 1. Dyrektor przed zatrudnieniem pracownika w Punkcie Przedszkolnym poznaje dane osobowe, kwalifikacje kandydata/kandydatki, w tym stosunek do wartości podzielanych przez Punkt Przedszkolny, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności.
 2. Dyrektor dba o to, by osoby przez niego zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia oraz wolontariusze/stażyści) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz nie stanowiły dla nich zagrożenia.
 3. Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, dyrektor Punktu Przedszkolnego może żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących:
  1. wykształcenia,
  2. kwalifikacji zawodowych,
  3. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.
 4. W każdym przypadku dyrektor Punktu Przedszkolnego musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez niego zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Powinien znać:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
 5. Dyrektor Punktu Przedszkolnego może poprosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji z poprzednich miejsc zatrudnienia lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie tych danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę. Punkt Przedszkolny nie może bowiem samodzielnie prowadzić tzw. screeningu osób ubiegających się o pracę, gdyż ograniczają ją w tym zakresie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Kodeksu pracy.
 6. Dyrektor Punktu Przedszkolnego przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki uzyskuje jego/jej dane osobowe, w tym dane potrzebne do sprawdzenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym.
 7. Aby sprawdzić osobę w Rejestrze, dyrektor Punktu Przedszkolnego potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki:
  1. imię i nazwisko,
  2. data urodzenia,
  3. PESEL,
  4. nazwisko rodowe,
  5. imię ojca,
  6. imię matki.
 1. Wydruk z Rejestru przechowuje się w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza lub osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.
 2. Dyrektor Punktu Przedszkolnego przed zatrudnieniem kandydata/kandydatki na nauczyciela uzyskuje od kandydata/kandydatki informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
 3. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie, wówczas powinna przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla ww. celów.
 4. Od kandydata/kandydatki – osoby posiadającej obywatelstwo inne niż polskie – dyrektor pobiera również oświadczenie o państwie lub państwach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 5. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności, nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka zobowiązani są złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie byli prawomocnie skazani w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz nie wydano wobec nich innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścili się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi.
 6. Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 7. Dyrektor Punktu Przedszkolnego jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej na stanowisku nauczyciela zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.
 8. W przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dyrektor uzyskuje od kandydata/kandydatki oświadczenie o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych.

Załącznik nr 2

 

Przykładowy wzór oświadczenia.

 

……………………………………………………

(miejscowość i data)

 

Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony nieletnich przed krzywdzeniem

 

Ja, ……………………………………………………, posiadający/-a numer PESEL ………………………………………, oświadczam, że nie byłem/-am skazany/-a prawomocnie za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności lub przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem/-am się z zasadami ochrony dzieci obowiązującymi w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym LAUDAME ul. Radosna 2b, 05-400 Otwock i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

 

……………………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

 

Ustalone w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym LAUDAME w Otwocku zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko oraz dziecko – dziecko

 

Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi w Punkcie Przedszkolnym obowiązują wszystkich pracowników, stażystów i wolontariuszy. Znajomość i zaakceptowanie zasad pracownicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia.

 

I. Relacje personelu Punktu Przedszkolnego

Każdy pracownik Punktu Przedszkolnego jest zobowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi w Punkcie Przedszkolnym i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Każdy pracownik zobowiązany jest działać w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji swojego zachowania.

 

II. Komunikacja z dziećmi

 1. W komunikacji z dziećmi w Punkcie Przedszkolnym pracownik zobowiązany jest:
  1. zachować cierpliwość i szacunek,
  2. słuchać uważnie dziecka i udzielać mu odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji,
  3. informować dziecko o podejmowanych decyzjach jego dotyczących, biorąc pod uwagę oczekiwania dziecka,
  4. szanować prawo dziecka do prywatności; jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, należy wyjaśnić mu to najszybciej jak to możliwe; jeśli pojawi się konieczność porozmawiania z dzieckiem na osobności, należy zostawić uchylone drzwi do pomieszczenia i zadbać, aby być w zasięgu wzroku innych; można też poprosić drugiego pracownika o obecność podczas takiej rozmowy,
  5. zapewniać dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć nauczycielowi/pracownikowi Punktu Przedszkolnego lub wskazanej osobie (w zależności od procedur interwencji, jakie przyjęto w jednostce oświatowej) i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.
 2. Pracownikowi zabrania się:
  1. zawstydzania, upokarzania, lekceważenia i obrażania dziecka oraz podnoszenia głosu na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci,
  2. ujawniania informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci; obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej,
  3. zachowywania się w obecności dziecka w sposób niestosowny; obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

 

III. Działania realizowane z dziećmi

 1. Pracownik zobowiązany jest:
  1. doceniać i szanować wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażować i traktować równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd,
  2. unikać faworyzowania dzieci.
 2. Pracownikowi zabrania się:
  1. nawiązywania z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych, składania mu propozycji o nieodpowiednim charakterze; obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie nieletnim treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę,
  2. utrwalania wizerunku nieletniego (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych; dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli dyrekcja Punktu Przedszkolnego nie została o tym poinformowana, nie wyraziła na to zgody i nie uzyskała zgód rodziców/opiekunów oraz samych dzieci,
  3. proponowania nieletniemu alkoholu, wyrobów tytoniowych, nielegalnych substancji, jak również używania ich w obecności małoletnich,
  4. przyjmowania pieniędzy, prezentów od nieletnich, od rodziców/opiekunów dziecka,
  5. wchodzenia w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub rodziców/opiekunów dziecka, zachowywania się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych – nie dotyczy to okazjonalnych podarków związanych ze świętami w roku szkolnym, np. kwiatów, prezentów składkowych czy drobnych upominków.
 3. Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie dzieckiem przez pracownika lub pracownikiem przez dziecko, muszą być raportowane dyrektorowi Punktu Przedszkolnego. Jeśli pracownik jest ich świadkiem, zobowiązany jest reagować stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.

 

IV. Kontakt fizyczny z dziećmi

 1. Jakiekolwiek przemocowe działanie wobec małoletniego jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego.
 2. Pracownik zobowiązany jest:
  1. kierować się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy jego dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie,
  2. być zawsze przygotowanym na wyjaśnienie swoich działań,
  3. zachować szczególną ostrożność wobec dziecka, które doświadczyło nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania; takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi; w takich sytuacjach pracownik powinien reagować z wyczuciem, jednak stanowczo i pomóc dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic.
 3. Pracownikowi zabrania się:
  1. bicia, szturchania, popychania oraz naruszania integralności fizycznej dziecka w jakikolwiek inny sposób,
  2. dotykania dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny,
  3. angażowania się w takie aktywności jak udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne.
 4. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, pracownik zobowiązany jest unikać innego niż niezbędny kontakt fizyczny z dzieckiem. W każdej czynności pielęgnacyjnej i higienicznej, związanej z pomaganiem dziecku w ubieraniu się i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu czy korzystaniu z toalety, pracownikowi powinna asystować druga osoba zatrudniona w Punkcie Przedszkolnym. Jeśli pielęgnacja i opieka higieniczna nad dziećmi należą do obowiązków pracownika – zostanie on przeszkolony w tym kierunku.
 5. Podczas dłuższych niż jednodniowe wyjazdów i wycieczek niedopuszczalne jest spanie z dzieckiem w jednym łóżku lub w jednym pokoju.
 6. Kontakt fizyczny z dzieckiem musi być jawny, nieukrywany, nie może wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli pracownik będzie świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zobowiązany jest zawsze poinformować o tym osobę odpowiedzialną (np. nauczyciela, dyrektora) i/lub postępować zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.

 

V. Kontakty pracownika z dzieckiem poza godzinami pracy

 1. Obowiązuje zasada, że kontakt z dziećmi uczęszczającymi do Punktu Przedszkolnego powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów edukacyjnych lub wychowawczych.
 2. Pracownikowi zabrania się zapraszania dzieci do swojego miejsca zamieszkania, spotykania się z nimi poza godzinami pracy; obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).
 3. Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami lub opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy).
 4. Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy, pracownik zobowiązany jest poinformować o tym dyrektora Punktu Przedszkolnego, a rodzice/opiekunowie dzieci muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.
 5. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec pracownika) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.

 

VI. Bezpieczeństwo online

 1. Pracownik musi być świadomy cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania swojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, a także własnych działań w internecie. Dotyczy to lajkowania określonych stron, korzystania z aplikacji randkowych, na których może on spotkać uczniów/uczennice, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont, z których korzysta. Jeśli profil pracownika jest publicznie dostępny, to również dzieci i ich rodzice/opiekunowie mają wgląd w cyfrową aktywność pracownika.
 2. Pracownik zobowiązany jest wyłączać lub wyciszać osobiste urządzenia elektroniczne w trakcie lekcji oraz wyłączyć na terenie Punktu Przedszkolnego funkcjonalność Bluetooth.
 3. Pracownikowi zabrania się nawiązywania kontaktów z dziećmi poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.

Załącznik nr 4

 

Wzór – karta interwencji

 

1. Imię i nazwisko dziecka  
2. Przyczyna interwencji

(forma krzywdzenia)

 
3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia  
4. Opis działań podjętych przez pedagoga/psychologa Data: Działanie:
 

 

 

 

 

 

5. Spotkania z opiekunami dziecka Data: Opis spotkania:
 

 

 

 

 

 

6. Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe) ·         zawiadomienie podejrzeniu popełnienia przestępstwa

·         wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny

·         inny rodzaj interwencji (jaki?): ……………………………………………………………………………………..

7. Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji    
8. Wyniki interwencji – działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli placówka uzyskała informacje o wynikach działania placówki lub działania rodziców Data: Działanie:
 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

Zasady ochrony wizerunku małoletniego i danych osobowych dzieci

 

 1. Zasady powstały w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. We wszystkich działaniach Punktu Przedszkolnego kierujemy się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków dzieci.
 2. Rodzice/opiekunowie dzieci decydują, czy wizerunek ich dzieci zostanie zarejestrowany i w jaki sposób zostanie przez nas użyty.
 3. Zgoda rodziców/opiekunów na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest tylko wtedy wiążąca, jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie zostali poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.
 4. Dbamy o bezpieczeństwo wizerunków dzieci poprzez:
  1. prośbę o pisemną zgodę rodziców/opiekunów przed zrobieniem i publikacją zdjęcia/nagrania,
  2. udzielenie wyjaśnień, do czego wykorzystamy zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/nagrań online,
  3. unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko z imienia i nazwiska; jeśli konieczne jest podpisanie dziecka, używamy tylko imienia,
  4. rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku, dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem dziecka (np. w przypadku zbiórek indywidualnych organizowanych przez Punkt Przedszkolny).
 1. W sytuacjach, w których Punkt Przedszkolny rejestruje wizerunki dzieci do własnego użytku, deklarujemy, że:
  1. dzieci i rodzice/opiekunowie zawsze będą poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane,
  2. zgoda rodziców/opiekunów na rejestrację wydarzenia zostaje przyjęta przez Punkt Przedszkolny na piśmie,
  3. w przypadku rejestracji wydarzenia zleconej osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście) dbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez:
   • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,
   • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia,
   • niedopuszczanie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru pracownika Punktu Przedszkolnego,
   • informowanie rodziców/opiekunów oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia, i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.
 1. W sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie lub widzowie przedszkolnych wydarzeń i uroczystości itd. rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego użytku, informujemy na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że:
  1. wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku dzieci – przez ich rodziców/opiekunów,
  2. zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki dzieci nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych ani na serwisach otwartych, chyba że rodzice lub opiekunowie dzieci wyrażą na to zgodę,
  3. przed publikacją zdjęcia/nagrania online zawsze sprawdzamy ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku dziecka.
 2. Przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba, którzy chcą zarejestrować organizowane przez nas wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę dyrekcji.
 3. W powyższej sytuacji upewnimy się wcześniej, że rodzice/opiekunowie udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci. Przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba, którzy chcą zarejestrować organizowane przez nas wydarzenie i opublikować zebrany materiał, zobowiązani są udostępnić:
  1. informacje o imieniu, nazwisku i adresie osoby lub redakcji występującej o zgodę,
  2. uzasadnienie potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacje, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,
  3. podpisaną deklarację o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 4. Personelowi Punktu Przedszkolnego nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna dziecka oraz bez zgody dyrekcji.
 5. Personel Punktu Przedszkolnego nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców/opiekunów dzieci i nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego rodzica/opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 6. W celu realizacji materiału medialnego, dyrekcja może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń Punktu Przedszkolnego dla potrzeb nagrania. Podejmując taką decyzję, poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie dzieci.
 7. Jeśli dzieci, rodzice lub opiekunowie nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, respektujemy ich decyzję. Z wyprzedzeniem ustalamy z rodzicami/opiekunami i dziećmi sposób, w jaki osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować dziecko, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych.
 8. Rozwiązanie, jakie przyjmiemy, nie wyklucza dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany.
 9. Przedszkole przechowuje materiały zawierające wizerunek dzieci w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla dzieci:
  1. nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w zamkniętej na klucz szafie, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez Punkt Przedszkolny,
  2. nośniki będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji,
  3. nie przechowujemy w Punkcie Przedszkolnym materiałów elektronicznych zawierających wizerunki dzieci na nośnikach nieszyfrowanych ani mobilnych, takich jak telefony komórkowe i urządzenia z pamięcią przenośną (np. pendrive),
  4. nie ma zgody na używanie przez pracowników osobistych urządzeń rejestrujących (tj. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery) w celu rejestrowania wizerunków dzieci,
  5. jedynym sprzętem, którego używamy jako instytucja, są urządzenia rejestrujące należące do Punktu Przedszkolnego.

       

Załącznik nr 6

 

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów społecznościowych
w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym LAUDAME w Otwocku

 

 1. Infrastruktura sieciowa Punktu Przedszkolnego umożliwia dostęp do internetu wyłącznie pracownikom, administracji , nauczycielom, specjalistom i dyrektorowi.
 2. Rozwiązania organizacyjne na poziomie Punktu Przedszkolnego bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.
 3. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo w sieci w Punkcie Przedszkolnym jest Dyrektor Administracyjny Punktu Przedszkolnego.
 4. Do obowiązków tej osoby należą:
  1. zabezpieczenie sieci internetowej Punktu Przedszkolnego hasłami oraz programami antywirusowymi,
  2. aktualizowanie oprogramowania w miarę potrzeb.
 5. W Punkcie Przedszkolnym dostęp do internetu realizowany jest pod nadzorem pracownika Punktu Przedszkolnego, jest on zobowiązany do informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu oraz czuwać nad ich bezpieczeństwem podczas korzystania z internetu w czasie zajęć.
 6. Nauczyciele przeprowadzają z dziećmi cykliczne rozmowy dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu.
 7. W Punkcie Przedszkolnym dzieci nie mają dostępu do komputerów i nie pracują na nich. Dzieci w Punkcie Przedszkolnym korzystają z monitorów interaktywnych, które wykorzystuje się do materiałów edukacyjnych, gier edukacyjnych, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.
 8. Punkt Przedszkolny zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu.

Załącznik nr 7

 

Monitoring standardów – ankieta

 

Pytanie TAK NIE
1. Czy znasz standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące w punkcie przedszkolnym, w którym pracujesz?
2. Czy znasz treść dokumentu „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”?
3. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?
4. Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?
5. Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w „Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem” przez innego pracownika?
5a. Jeśli tak – jakie zasady zostały naruszone? (odpowiedź opisowa)

 

 

5b. Czy podjąłeś/-aś jakieś działania? Jeśli tak – jakie? Jeśli nie – dlaczego? (odpowiedź opisowa)
6. Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?” (odpowiedź opisowa)

Załącznik nr 8

 

Obszary ryzyka

 

Obszary ryzyka Czynniki ryzyka Znaczenie ryzyka

Wysokie-średnie-niskie

Jak zredukować ryzyko Działania do wdrożenia
Personel 1.      
  2.      
         
Partnerzy 1.      
  2.      
Współpracownicy 1.      
  2.      
Usługi 1.      
  2.      
         
Zewnętrzna komunikacja 1.      
  2.      

Załącznik nr 9

 

Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osoby trzecie (np. wolontariuszy, pracowników Punktu Przedszkolnego oraz inne osoby, które mają kontakt z dzieckiem)

 

Gdy podejrzewasz, że dziecko:

 • doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie (Uwaga! Przemoc z uszczerbkiem na zdrowiu oznacza spowodowanie choroby lub uszkodzenia ciała, np. złamanie, zasinienie, wybicie zęba, zranienie, a także m.in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, wywołanie innego ciężkiego kalectwa, trwałej choroby psychicznej, zniekształcenia ciała itp.):
  • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej o krzywdzenie,
  • zawiadom policję pod nr 112 lub 997 (Uwaga! W rozmowie telefonicznej podaj swoje dane osobowe, dane dziecka, dane osoby podejrzewanej o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie!).
 • jest pokrzywdzone innymi typami przestępstw:
  • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej o krzywdzenie,
  • poinformuj na piśmie policję lub prokuraturę, składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (Uwaga! Zawiadomienie możesz zaadresować do najbliższej dla Ciebie jednostki. W zawiadomieniu podaj swoje dane osobowe, dane dziecka i dane osoby podejrzewanej o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie – opisz, co dokładnie się zdarzyło i kto może mieć o tym wiedzę. Zawiadomienie możesz też złożyć anonimowo, ale podanie przez Ciebie danych umożliwi organowi szybsze uzyskanie potrzebnych informacji.).
 • doświadcza jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie):
  • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej o krzywdzenie,
  • zakończ współpracę / rozwiąż umowę z osobą krzywdzącą dziecko.
 • doświadcza innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowane komentarze):
  • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej o krzywdzenie,
  • przeprowadź rozmowę dyscyplinującą, a w przypadku braku poprawy zakończ współpracę.

Załącznik nr 10

 

Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią, czyli taką, która nie ukończyła 18. roku życia (przemoc rówieśnicza)

 

Gdy podejrzewasz, że dziecko:

 • doświadcza ze strony innego dziecka przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu (Uwaga! Oznacza to spowodowanie choroby lub uszkodzenie ciała, np. złamanie, zasinienie, wybicie zęba, zranienie, a także m.in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, wywołanie innego ciężkiego kalectwa, trwałej choroby psychicznej, zniekształcenia ciała itp.), wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie:
  • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej o krzywdzenie,
  • przeprowadź rozmowę z rodzicami/opiekunami dzieci uwikłanych w przemoc,
  • równolegle powiadom najbliższy sąd rodzinny lub policję, wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (Uwaga! Zawiadomienie można zaadresować do najbliższej jednostki. W zawiadomieniu podaj swoje dane osobowe, dane dziecka i dane osoby podejrzewanej o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie – opisz, co dokładnie się zdarzyło i kto może mieć o tym wiedzę. Zawiadomienie możesz też złożyć anonimowo, ale podanie przez Ciebie danych umożliwi organowi szybsze uzyskanie potrzebnych informacji.).
 • doświadcza ze strony innego dziecka jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. popychanie, szturchanie),przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowane komentarze):
  • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej o krzywdzenie,
  • przeprowadź rozmowę osobno z rodzicami dziecka krzywdzącego i krzywdzonego oraz opracuj działania naprawcze,
  • w przypadku powtarzającej się przemocy powiadom lokalny sąd rodzinny, wysyłając wniosek o wgląd w sytuację rodziny (Uwaga! Wniosek należy złożyć na piśmie do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. We wniosku podaj wszystkie znane Ci dane dziecka, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców, oraz wszystkie okoliczności, które mogą być istotne dla rozstrzygnięcia sprawy – opisz, co niepokojącego dzieje się w rodzinie, co zaobserwowałeś/-aś).

Załącznik nr 11

 

Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna

 

Gdy podejrzewasz, że dziecko:

 • doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu (Uwaga! Oznacza to spowodowanie choroby lub uszkodzenia ciała, np. złamanie, zasinienie, wybicie zęba, zranienie, a także m.in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, wywołanie innego ciężkiego kalectwa, trwałej choroby psychicznej, zniekształcenia ciała itp.), wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie:
  • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od rodzica/opiekuna podejrzanego o krzywdzenie,
  • zawiadom policję pod nr 112 lub 997 (Uwaga! W rozmowie z konsultantem podaj swoje dane osobowe, dane dziecka, dane osoby podejrzewanej o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie).
 • doświadcza zaniedbania lub rodzic/opiekun dziecka jest niewydolny wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej):
  • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka,
  • porozmawiaj z rodzicem/opiekunem,
  • powiadom o możliwości wsparcia psychologicznego i/lub materialnego,
  • w przypadku braku współpracy rodzica/opiekuna powiadom właściwy ośrodek pomocy społecznej.
 • Jest pokrzywdzone innymi typami przestępstw:
  • poinformuj na piśmie policję lub prokuraturę, wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw (Uwaga! Zawiadomienie możesz zaadresować do najbliższej jednostki. W zawiadomieniu podaj swoje dane osobowe, dane dziecka i dane osoby podejrzewanej o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie – opisz, co dokładnie się zdarzyło i kto może mieć o tym wiedzę. Zawiadomienie można też złożyć anonimowo, ale podanie przez Ciebie danych umożliwi organowi szybsze uzyskanie potrzebnych informacji).
 • Doświadcza jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. klapsy, popychanie, szturchanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze):
  • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka,
  • przeprowadź rozmowę z rodzicem/opiekunem podejrzanym o krzywdzenie,
  • powiadom o możliwości wsparcia psychologicznego,
  • w przypadku braku współpracy rodzica/opiekuna lub powtarzającej się przemocy powiadom właściwy ośrodek pomocy społecznej (Uwaga! Ośrodek należy powiadomić na piśmie lub mailowo. Pamiętać należy o podaniu wszystkich znanych danych dziecka, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, imion i nazwisk rodziców. Opisz wszystkie niepokojące okoliczności występujące w rodzinie i wszystkie znane Ci fakty.),
  • równolegle złóż do sądu rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację rodziny (Uwaga! Wniosek składa się na piśmie do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. We wniosku podaje się wszystkie znane dane dziecka, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców, oraz wszystkie okoliczności, które mogą być istotne dla rozstrzygnięcia sprawy – opis, co niepokojącego dzieje się w rodzinie, co zaobserwowano).

Załącznik nr 12

 

Osoby wyznaczone do pełnienia poszczególnych funkcji zgodnie ze Standardami (regułami) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.

 

Lp. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w Punkcie Przedszkolnym Podpis Data nadania upoważnienia Data wycofania upoważnienia
1.
2.
3.
4.
5.
  Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w sieci w Punkcie Przedszkolnym Podpis Data nadania upoważnienia Data wycofania upoważnienia
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik nr 13

 

Dokumentacja procedury interwencyjnej zastosowanej w placówce

 

Data :

Dokumentacja procedury interwencyjnej zastosowanej w placówce

Nr : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Sposób zgłoszenia

□ Pośredni

□ Bezpośredni

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………………………………………(możliwość szczegółowego opisu)

 1. Data przyjęcia zgłoszenia: …………………………………………………………………………………………………………………
 2. Osoby uczestniczące

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Opis przebiegu zdarzenia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zabezpieczone dowody

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Zastosowane środki wychowawcze, dyscyplinarne, rekomendacje

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Plan monitoringu zdarzenia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki :

Przykładowe załączniki:

 • Notatki z rozmów z uczestnikami zdarzenia
 • Zrzuty ekranu z dn. …
 • Treść korespondencji SMS/email
 • Kopia wniosków/zgłoszeń do Sądu Rodzinnego/ Policji

 

Opracowanie dokumentacji zespół w składzie :

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Załącznik nr 14

 

WAŻNE ADRESY – DO KOGO O POMOC W KRYZYSIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH!

 

 • Fundacja Centrum Praw Kobiet: tel. 22 6222517, Warszawa ul. Wilcza 60
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:  tel. 116 111 czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 2.00 (połączenie bezpłatne)
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: tel. 800 12 12 12 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Można dzwonić po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy, zgłosić problem i pozostawić swój numer kontaktowy aby pracownik telefonu zaufania oddzwonił.
 • Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu emocjonalnego: w ramach Centrum Wsparcia Fundacja Itaka prowadzi całodobową przez 7 dni w tygodniu pomoc telefoniczną pod nr tel. 800 70 22 22
 • Telefon Nadziei dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej: tel. 800 112 800

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-7.00, w sobotę, niedzielę i święta czynne całą dobę (połączenie bezpłatne)

 • Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Sosnowa 4, 05-400 Otwock, tel. 22 779 36 32/92 wew. 24
 • Zespół Interdyscyplinarny w Otwocku – Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Sosnowej 4 (pokój nr 6, przyjęcia w każdy piątek w godzinach 8.00-15.30), tel.: 22 779-36-32 wew. 27
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock, tel. 22 788 40 44, 22 719 48 10, 22 719 48 12
 • Całodobowy Telefon dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej : tel. 22 828 11 12
 • Telefon Zaufania dla Osób doświadczających przemocy: tel. 600 070 717
 • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w kryzysie emocjonalnym: tel. 116 123
 • Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” Caritas DWP – Tadeusza 22, 05-400 Otwock, tel.: (22) 779 58 63
 • poradnictwo psychologiczne, tel. 32 296 22 49
 • poradnictwo prawne, tel. 32 296 22 21
 • Komenda Powiatowa Policji – ul. Pułaskiego 7a, 05-400 Otwock, tel. 22 60 41 213, 22 779 40 91/dyżurny/ lub 112

Załącznik nr 15

 

Wzór raportu z monitoringu realizacji i propagowania Polityki Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

 

Otwock, …………………………

Raport

z monitoringu realizacji i propagowania

Polityki Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem

 

W dniach …………………………………….. przeprowadzono wśród pracowników Punktu Przedszkolnego LAUDAME ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Ankietę wypełniło ………………. pracowników. Na pytania ankiety udzielono odpowiedzi (%):

 

Pytanie TAK NIE
1. Czy znasz standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące w punkcie przedszkolnym, w którym pracujesz?
2. Czy znasz treść dokumentu „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”?
3. Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?
4. Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?
5. Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w „Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem” przez innego pracownika?
5a. Jeśli tak – jakie zasady zostały naruszone? (odpowiedź opisowa)
5b. Czy podjąłeś/-aś jakieś działania? Jeśli tak – jakie? Jeśli nie – dlaczego? (odpowiedź opisowa)
6. Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?” (odpowiedź opisowa)

 

Powyższe wskazuje na (zaznacz właściwe):

 • prawidłowy przebieg realizacji Polityki Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem
 • niezbędne wprowadzenie zmian w Polityce Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem w następujących aspektach: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

 

Raport przekazano Dyrektorowi Punktu Przedszkolnego w dniu ……………………………….. .

 

 

……………………………………………………….                                                    ……………………………………………………..

(podpis i pieczątka dyrektora)                                                                  (podpis osoby sporządzającej raport)

Załącznik nr 16

 

Wzór rejestru zgłoszeń naruszenia Polityki oraz proponowania zmian w Polityce.

Lp. Opis zgłoszenia Data zgłoszenia Osoba zgłaszająca Osoba przyjmująca zgłoszenie Podjęte działania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.