Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME ul. Radosna 2b, 05-400 Otwock, reprezentowana przez Dyrektora (nr telefonu 48 570 122 006).

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. umożliwienia Pani/Panu odbioru dziecka w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo oraz

 2. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych przez rodzica/ opiekuna prawnego do odbioru dziecka z Przedszkola na podst. art. 6 ust. 1 lit. e RODO i art.  102 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 172 ust. 3 Prawa oświatowego (Dz.U. z 2021 r., poz., 1082 ze zm.).

 1. Dane zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców/opiekunów dziecka.

 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, na który zostali Państwo upoważnieni do odbioru dziecka przez jego rodziców/opiekunów, czyli do odwołania upoważnienia przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji upoważnienia do odbioru dziecka z placówki.

 5. Zgoda jest wyrażona dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z placówki. Czynności tej można dokonać poprzez dostarczenie oświadczenia o wycofaniu zgody do placówki.

 6. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 7. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 8.  Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane