LAUDAME nasza kadra

Oprócz nowoczesnego budynku, całego wyposażenia i specjalistycznego terapeutycznego sprzętu, LAUDAME to przede wszystkim ludzie, którzy chcą pomagać. Grono specjalistów znających się na swojej pracy i gotowych do szukania rozwiązań, jak i bieżącego udzielania pomocy.

Dyrektor ds. merytorycznych, Psycholog, Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej.

Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła dwustopniowe szkolenie w zakresie diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS). Studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju, Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zarządzanie i Psychologia Menedżerska. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce oraz terapii (zarówno indywidualnej, jak i grupowej) psychologicznej, logopedycznej oraz SI w przedszkolu terapeutycznym, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na oddziałach: rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej, foniatrycznej, ZOLu. Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia z zakresu: pomocy uczniom z SPE, interakcji dorosły – dziecko, relaksacji, asertywności, VB-MAPP, PECS, Trening Umiejętności Społecznych, Arteterapia. W przedszkolu i poradni Laudame pełni funkcję dyrektora ds. merytorycznych, zajmuje się terapią (indywidualną i grupową) psychologiczną i logopedyczną oraz terapią i diagnozą dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego (SI). Stale podnosi swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych. Autorka artykułu w: „Neurologopedyczne studia przypadków” (tom V).

Założyciel Laudame, Wicedyrektor, Psycholog – Neurokognitywista, Logopeda, Pedagog, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego, Oligofrenopedagog.

Absolwentka psychologii – neurokognitywistyki i logopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie i Psychologia Menedżerska na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe – kwalifikacyjne: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogiki) oraz z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie, Krajowym Towarzystwie Autyzmu WOTKTA w Warszawie, na Oddziale Psychiatryczno – Psychologicznym w Centrum Zdrowia w Piasecznie, w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznym ODIS, w fundacji SCOLAR w Warszawie.
Ukończyła liczne kursy doskonalące i szkolenia w dziedzinie autyzmu, mi.in. Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem, Terapia Ręki tj. wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych dziecka, Diagnoza Funkcjonalna Testem PEP-R, Terapia Neuropsychologiczna Pacjentów z Ogniskowymi Uszkodzeniami Mózgu, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – Diagnoza i Terapia, Terapia Dziecka Autystycznego w Domu i Szkole, Niedostosowanie Społeczne – Diagnoza i Profilaktyka, TUS – Trening Umiejętności Społecznych, Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP,  Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart, Arteterapia – Terapia Sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania, Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, pierwszy stopień Integracji Sensorycznej (PSTIS).
Specjalizuje się m.in. w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zwłaszcza w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera (zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe w formie TUS). Posiada również wszystkie niezbędne uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi na terenie szkoły lub przedszkola. Współpracuje z licznymi placówkami medycznymi i edukacyjnymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju. Prowadzi również badania z zakresu medycyny pracy i psychologii transportu. Stale czynnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach pogłębiając swoją wiedzę.
Autorka książek “Trening intelektu dla dzieci” oraz “Superpamięć dla dzieci”.

Dyrektor ds. administracyjnych, Pedagog.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalizacja Kryminologia w PEDAGOGIUM – Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie oraz studiów licencjackich na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z rewalidacją w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej – jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Odbyła służbę przygotowawczą zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu oraz nabyła uprawnienia do wprowadzania danych do systemu KSAT.
Ukończyła szkolenie pt. “Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju” oraz “System Informacji Oświatowej”.
Ukończyła również szkolenie pt. „Bezpieczeństwo Informacji – Security Awareness” z zakresu zasad bezpiecznego korzystania z technologii. Uczestniczyła w szkoleniu pt. “Pedagogika zabawy” oraz zajęciach otwartych z przedmiotu Historia zatytułowanych “Szczyty Olimpu” zorganizowanych i przeprowadzonych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy “Jędruś” w Józefowie. Posiada certyfikat za udział w warsztatach wydajności, obejmujących taniec i techniki wokalne zorganizowane przez The Young Americans w Warszawie.
W placówce Pani Agata jest odpowiedzialna za bieżącą obsługę sekretariatu pod względem administracyjnym, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, ewidencję akt osobowych pracowników – prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, ewidencję czasu pracy i zatrudnienia, kontrolę czasu pracy pracowników grupowych i indywidualnych w zestawieniu z grafikiem a także przygotowywanie dokumentacji dla biura kadrowego oraz współpracę z biurem rachunkowym – sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami.

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży.

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. W latach 2006 – 2016 związana z Kliniką Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W latach 2010-2015 związana z Fundacją Synapsis, pracowała w zespole specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych. Specjalizuje się w diagnozie dzieci przed ukończeniem 24 miesiąca życia, zdobyła wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i ich rodzinami. W Laudame zajmuje się diagnostyką psychiatryczną.

Psycholog, Neurologopeda, Diagnosta.

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, logopedii na UKSW w Warszawie, Stosowanej Analizy Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania na Uniwersytecie SWPS, doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, kurs kierownika wycieczek i innych form turystyki kwalifikowanej, kurs pomocy socjoterapeutycznej, szkolenie VB-MAPP – ocenia umiejętności i planowanie terapii, Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart, Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?, szkolenie PECS, Metoda Krakowska. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych w Warszawie, w szpitalu MSWiA w Otwocku, na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z autyzmem i ZA. Była organizatorem i kierownikiem kolonii letnich i zimowych. W placówce LAUDAME zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz psychologiczną.

Neurologopeda, Diagnosta.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Teologii Kultury oraz Studiów Podyplomowych z Logopedii na UKSW w Warszawie.  Swoją pracę dyplomową poświęciła diagnozie wczesnych objawów autyzmu.  Doświadczenie zdobywała m.in na stanowisku pomocy nauczyciela w tejże placówce. Brała udział we wszystkich zajęciach grupowych prowadzonych przez psychologów, pedagogów i logopedów m.in. Trening Umiejętności Społecznych , Muzykoterapia , zajęcia prowadzone metodą Knill,  grupowe zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczne realizowane według podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach.  Aktualnie studentka  studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.  Kilka lat śpiewała w chórze akademickim,  od dziecka brała udział w różnych konkursach muzycznych.  Doskonali głos,  uczestnicząc w zajęciach z improwizacji wokalnej. Jej największą pasją jest muzyka, kocha śpiew, jak sama mówi muzyka pomaga przełamywać bariery, pomaga w trudnych chwilach, poprawia nastrój. Ćwiczenia muzyczne, zwłaszcza wokalne, mają pozytywny wpływ na usprawnienie aparatu artykulacyjnego oraz budowanie swobodnej wypowiedzi.

W Laudame zajmuje się indywidualną terapią logopedyczną oraz terapią ręki.

Pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta TUS.

Absolwentka studiów magisterskich państwowych uczelni  wyższych na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna  w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną  (oligofrenopedagogiki) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła studia  podyplomowe na kierunkach: terapia integracji sensorycznej, terapia ręki.  Certyfikowany Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych. Posiada także kurs pierwszej  pomocy. 

Od wielu lat jest czynnym zawodowo nauczycielem i terapeutą stale podnoszącym swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez udział w wielu szkoleniach, kursach  i konferencjach. Dzięki temu profesjonalnie potrafi zaplanować pracę z dzieckiem  wykorzystując rozmaite metody, wspierać jego wszechstronny rozwój i aktywizować je  do działania. 

W pracę z dziećmi angażuje się całym sercem, bo jak przyznaje „jest to nie tylko  praca, ale przede wszystkim pasja”. Motywacją do dalszego działania jest m.in. zadowolenie  i uśmiech podopiecznych, a także ich osiągnięcia i sukcesy. W poradni Laudame prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Terapię dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego  SI, terapię pedagogiczną z zakresu terapii ręki, a także Trening Umiejętności Społecznych.

Psycholog, Diagnosta.

Absolwent psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe – „Przygotowanie pedagogiczne” w Uczelni Nauk Społecznych w Warszawie . Ukończył również liczne kursy i szkolenia m.in.: 

 • szkolenie w zakresie psychodietetyki – psychologicznego podejścia do zaburzeń odżywiania;
 • cykl warsztatów pt. „Terapia ekspresyjna w praktyce klinicznej” organizowanego przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Klinikę Psychiatrii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Sekcję Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”;
 • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” oraz „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym (VB-MAPP/PEP-R)” organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm;
 • „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii” w Fundacji Scolaris;
 • „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej ze spektrum autyzmu” organizowane przez Centrum Szkoleniowe EduProf; 
 • „Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej” organizowane przez dr n. med. Izabelę Chojnicką, Independent ADOS-2 Trainer;
 • „Praktyk Metody Skakanka” organizowane przez Skakanka Sp. z o.o.;
 • „Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – metody pracy terapeutycznej” organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju.
 • uzyskanie uprawnień diagnostycznych w zakresie „Diagnozowania dysleksji rozwojowej – baterie metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku od 7 do powyżej 16 lat” – organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych;

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Odbył liczne praktyki, m. in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy w Warszawie, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Warszawa – Ochota oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Tworkach.

W Laudame zajmuje się terapią psychologiczną indywidualną oraz diagnozą zaburzeń z zakresu ADHD, ASD, czy specyficznych trudności w uczeniu się.

Psycholog Kliniczny, Terapeuta Integracji
Sensorycznej – certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji
Sensorycznej nr 5657.

Ukończyła szkolenie terapii ręki w Integracji sensorycznej.
Doświadczenie zawodowe: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w
Otwocku. Diagnoza i terapia dzieci oraz dorosłych osób w kryzysie zdrowotnym:
choroby przewlekłe, zagrożenie życia, towarzyszenie chorym i ich rodzinom w
ostatnich dniach życia.

Praca w Szkole Podstawowej: diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży, praca z dziećmi z
orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Staż w Ośrodku Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów w ramach Programu Pomocy
Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom, gdzie zajmowała się pracą z dorosłymi osobami autystycznymi,
diagnozą, terapią zajęciową, pomocą w codziennym funkcjonowaniu.
Udział w licznych szkoleniach i kursach:
– Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami
dziecka i nastolatka?
– Praktyczne zastosowanie elementów terapii integracja sensoryczna w pracy z dziećmi.
– Terapia ręki w integracji sensorycznej Z. Przyrowski.
Udział w kongresach i konferencjach naukowych:
– XII Ogólnopolski kongres dla pedagogów i psychologów szkolnych.
– Największy kongres dla psychologów i psychoterapeutów dzieci i dorosłych.
– Konferencja naukowa: Pierwsze Ignatiańskie Warsztaty psychoonkologiczne. Trening Balintowski.
W Laudme prowadzi zajęcia w ramach integracji sensorycznej oraz indywidualne terapie
psychologiczne.

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Uzyskałam tytuł terapeuty i diagnosty Integracji Sensorycznej w trakcie odbytych studiów podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Brałam udział w wielu szkoleniach i kursach dokształcających, które pozwoliły na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, m. in. specjalizację z zakresu terapii biofeedback, masażu Shantala, terapii ręki, terapii metodą VB-MAPP, PECS oraz TUS.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi m. in. z dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Zespołem Beckwitha-Wiedemanna, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, ADHD, ADD, FAS, itp. Pracowałam w roli wychowawcy grupy przedszkolnej w przedszkolu terapeutycznym oraz jako nauczyciel w żłobku i przedszkolu w placówce montessoriańskiej. Aktualnie zajmuję się prowadzeniem diagnozy i/lub terapii psychologicznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej oraz biofeedback. Oferuję konsultacje i szkolenia specjalistyczne.
W swojej pracy stawiam na otwartą, pełną zrozumienia relację z dzieckiem. Uczę jak nazywać doświadczane trudności i dostarczam sposobów na ich pokonywanie. Kładę duży nacisk na wzbudzanie motywacji wewnętrznej i potrzeby odnoszenia sukcesów w przezwyciężaniu własnych słabości. Wspieram dziecięcą samoocenę i przyjmuję rolę aktywnego towarzysza w podróży, w której dzieci stawiają czoła własnym lękom. Nawiązuję ścisłą współpracę z rodzicami i opiekunami, zapewniając wsparcie merytoryczne (wskazówki do pracy w domu, zalecenia do przedszkoli/szkół, jeżeli zgłoszą taką potrzebę) oraz terapeutyczne i emocjonalne.

Psycholog.

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w
Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Przedszkolu a także Ośrodku Leczenia
Zaburzeń Odżywiania. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach
kwalifikacyjnych i doskonalących.
Ukończyła m.in.:
 Trener Treningu Umiejętności Społecznych
 Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla nastolatków
 Trener Treningu Umiejętności Społecznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
 Uprawnienia Diagnostyczne – Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
 Uprawnienia Diagnostyczne – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego
W swojej pracy terapeutycznej korzysta ze sprawdzonych technik dedykowanych dzieciom i
młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi. W pracy z dzieckiem kieruje się podejściem
holistycznym, skupia się na relacji z dzieckiem, współpracę z rodzicami a także innymi
specjalistami uczestniczącymi we wspieraniu rozwoju dziecka. Do każdego z młodych
pacjentów podchodzi indywidualnie, prowadząc zajęcia zgodnie z jego potrzebami i
możliwościami. W pracy terapeutycznej stara się wydobyć naturalny potencjał dziecka, jego
kompetencje, kształtować mocne strony i pewność siebie.
W Laudame zajmuje się indywidualną terapią psychologiczną oraz udziela konsultacji
psychologicznych.

Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki, Terapeuta TUS.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła pedagogikę specjalną oraz pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Rozszerza swoje kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych na kierunku Diagnoza i Terapia Dziecka z Zaburzeniami Integracji Sensorycznej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in.:

 • „Pedagog specjalny jako nowy specjalista w przedszkolu i szkole” organizowane przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS;
 • Cykl spotkań w ramach kursu: „Ocena i uczenie wczesnych umiejętności małych dzieci” organizowanego przez Fundację Scolar („VB-MAPP – behawioralne narzędzie konstruowania programów terapeutycznych”; „Uczenie do płynności”; „Metoda zachowań werbalnych”);
 • „Trening Umiejętności Społecznych” organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm;
 • „NVC – Porozumienie Bez Przemocy” organizowane przez Wyspę Zmian;
 • „Dziecko z zaburzeniami w spektrum autyzmu” organizowane przez  Blue Bees Autism Academy;
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia” organizowane przez ProCentrum;
 • Szkolenie „Umuzykalnianie metodą Carla Orffa” oraz „Podstawy dziecięcej matematyki” organizowane przez Koło Naukowe (IDEM) we współpracy z dr Zuzanną Jastrzębską-Krajewską;

Stale dba o podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu zawodowego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując w przedszkolach integracyjnych i terapeutycznych pracując głównie z dziećmi w spektrum autyzmu.

W procesie terapeutycznym współpracę opiera na budowaniu relacji z dzieckiem. Zajęcia prowadzi w formie zabawy, tak aby były atrakcyjne, rozbudzały kreatywność i motywację wewnętrzną.

W poradni Laudame zajmuje się głównie prowadzeniem terapii integracji sensorycznej.

Pedagog, Terapeuta Pedagogiczny, Mediator, Terapeuta Ręki, TerapeutaTUS.

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalizacji „pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną”.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. Terapia Ręki, Trening Umiejętności Społecznych, Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora.

Zdobywała doświadczenie w placówkach oświatowych. Pracowała jako terapeuta pedagogiczny w szkole podstawowej. Była zatrudniona na stanowisku wychowawcy w Ognisku Wychowawczym. Obecnie pełni rolę pedagoga szkolnego w szkole ponadpodstawowej. Od wielu lat pracuje jako wychowawca na obozach wypoczynkowych.

Psycholog, Pedagog, Terapeuta Pedagogiczny, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego.
     Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie, pedagogiki dla nauczycieli, terapii pedagogicznej oraz edukacji początkowej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in.Terapię ręki, Kurs Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Szkolenie dla asystentów rodziny oraz asystentów osoby niepełnosprawnej.
    Zdobywała doświadczenie zawodowe w placówkach medycznych i oświatowych. Pracowała w Domu Dziecka jako wychowawca i psycholog. Była zatrudniona jako asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej.
    Od wielu lat zajmuje się pomocą dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym: współorganizuje świąteczne zbiórki żywności, jest wychowawcą na obozach wypoczynkowych, prowadzi warsztaty i zajęcia ogólnorozwojowe.
     Jest mamą pięciorga dzieci. Śpiewa (przez wiele lat w chórze gospel), gra na gitarze i flecie. Uczy się gry na klarnecie.
      W Laudame jest wychowawcą grupy przedszkolnej.

Terapeuta.

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną. Swoją edukację kontynuuję na studiach podyplomowym z zakresu przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum zdobywała pracując w naszej placówce na stanowisku pomocy nauczyciela. Ukończyła szkolenia w Centrum Rozwoju Personalnego w zakresie “Terapia dziecka z autyzmem – wybrane modele” oraz “Trening Umiejętności Społecznych u dzieci i dorosłych ze spektrum zaburzeń autystycznych”. ” Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu- interwencja behawioralna” organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm. Stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii osób ze spektrum. Aktualnie w trakcie szkolenia z zakresu “Muzykoterapia, Arteterapia, Choreoterapia, Chromoterapia(koloroterapia)”. Największą motywacją do działania są widoczne efekty prowadzonych terapii dlatego uważa, że do każdego dziecka należy podejść indywidualnie. W taki sposób by terapie były nie tylko skuteczne ale również zachęcające i interesujące. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek, gry na ukulele oraz dobrych seriali.

Terapeuta.
Pracę z dziećmi zaczęła w tym roku jako instruktor robotyki i programowania w charakterze pracy dodatkowej. Chcąc rozwijać swoje pasje rozpoczęła pracę w placówce Laudame. Jako pomoc nauczyciela będzie wspierać terapeutów w codziennej pracy. Wraz z początkiem pracy z dziećmi, chce rozwijać się i wziąć udział w różnych szkoleniach.
Prywatnie lubi plastykę oraz wykonuje stroiki świąteczne i upominki okazjonalne.

Pomoc Nauczyciela/Terapeuty

Ukończyła kurs pomocy nauczyciela oraz szkolenie: “Dziecko z autyzmem w przedszkolu – charakterystyka podstawowych zagadnień. “
Przez 3 lata pracowała w banku PKO BP w Otwocku oraz BGK w Warszawie jako kasjer, zastępca skarbnika, inspektor w dziale obsługi klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego. Jak również w punktach BGK w Ministerstwie Finansów i Urzędzie Skarbowym.
Po przygodzie z bankowością postanowiła ukończyć kurs: “Asystenta nauczyciela w przedszkolu. ” Przez 2 lata pracowała jako cień dzieci z autyzmem w placówce terapeutycznej. W styczniu 2017r. dołączyła do zespołu Laudame. Od tej pory pomaga terapeutom w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Swoje zadania wykonuje we współpracy z terapeutami i nauczycielami. Posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej, a także właściwej opieki nad dziećmi w różnych sytuacjach np. higienicznych czy edukacyjnych. Ukończyła również szkolenie z zachowań trudnych u osób z autyzmem i zespołem Aspergera, oraz szkolenie “Terapeuta Cień – zostań asystentem dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera”. Ukończyła również szkolenie ” Praktyk Metody Skakanka” oraz kurs pierwszej pomocy pediatrycznej.
Kocha pracę z dziećmi, fotografowanie oraz książki historyczne.

Pomoc Nauczyciela/Terapeuty.

Wieloletni pracownik administracyjno- biurowy z ponad 20 letnim stażem. Rozpoczęła prace z dziećmi w placówce Laudame, pomaga podczas zajęć dydaktycznych, organizuje zabawy i wolny czas, sprawuje opiekę nad dziećmi podczas wycieczek i posiłków ,czynności toaletowych. Jako pomoc nauczyciela wspiera terapeutów w codziennej pracy, co jest szczególnie ważne w placówkach integracyjnych, gdzie niektóre dzieci wymagają większej uwagi ze względu na niepełnosprawności. Wykazuje się empatią, cierpliwością, pozytywnym nastawieniem, autentycznością i opanowaniem oraz skutecznością w działaniu. Jest osobą dobrze zorganizowaną i chętną do pomocy. Mocną stroną jest także kreatywność, dzięki czemu łatwo wymyśla zabawy, które wspomagają rozwój umysłowy dzieci w wieku przedszkolnym. Ukończyła specjalistyczny kurs przygotowujący do wypełniania zadań na stanowisku pomocnika terapeuty ,,Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera” oraz ,,Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu”. Praca z dziećmi to jej największa pasja.

Pomoc Nauczyciela/Terapeuty.

Doświadczenie nabyła między innymi w pracy z dziećmi jako wychowawca półkolonii. Do jej obowiązków będzie między innymi należało codzienne wsparcie terapeutów oraz opieka nad dziećmi. Planuje dalszy rozwój w zawodzie i podnoszenie kwalifikacji. Prywatnie gra w tenisa i lubi rękodzieło.