LAUDAME nasza kadra

Oprócz nowoczesnego budynku, całego wyposażenia i specjalistycznego terapeutycznego sprzętu, LAUDAME to przede wszystkim ludzie, którzy chcą pomagać. Grono specjalistów znających się na swojej pracy i gotowych do szukania rozwiązań, jak i bieżącego udzielania pomocy.

Dyrektor Przedszkola i Poradni Laudame, Psycholog, Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Nauczyciel Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła dwustopniowe szkolenie w zakresie diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS). Studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju, Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zarządzanie i Psychologia Menedżerska. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce oraz terapii (zarówno indywidualnej, jak i grupowej) psychologicznej, logopedycznej oraz SI w przedszkolu terapeutycznym, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na oddziałach: rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej, foniatrycznej, ZOLu. Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia z zakresu: pomocy uczniom z SPE, interakcji dorosły – dziecko, relaksacji, asertywności, VB-MAPP, PECS, Trening Umiejętności Społecznych, Arteterapia. W przedszkolu i poradni Laudame pełni funkcję Dyrektora Przedszkola i Poradni Laudame, zajmuje się terapią (indywidualną i grupową) psychologiczną i logopedyczną oraz terapią i diagnozą dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego (SI). Stale podnosi swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych. Autorka artykułu w: „Neurologopedyczne studia przypadków” (tom V).

Założyciel Laudame, Wicedyrektor, Psycholog – Neurokognitywista, Logopeda, Pedagog, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego, Oligofrenopedagog.

Absolwentka psychologii – neurokognitywistyki i logopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie i Psychologia Menedżerska na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe – kwalifikacyjne: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogiki) oraz z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie, Krajowym Towarzystwie Autyzmu WOTKTA w Warszawie, na Oddziale Psychiatryczno – Psychologicznym w Centrum Zdrowia w Piasecznie, w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznym ODIS, w fundacji SCOLAR w Warszawie.
Ukończyła liczne kursy doskonalące i szkolenia w dziedzinie autyzmu, mi.in. Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem, Terapia Ręki tj. wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych dziecka, Diagnoza Funkcjonalna Testem PEP-R, Terapia Neuropsychologiczna Pacjentów z Ogniskowymi Uszkodzeniami Mózgu, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – Diagnoza i Terapia, Terapia Dziecka Autystycznego w Domu i Szkole, Niedostosowanie Społeczne – Diagnoza i Profilaktyka, TUS – Trening Umiejętności Społecznych, Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP,  Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart, Arteterapia – Terapia Sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania, Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, pierwszy stopień Integracji Sensorycznej (PSTIS).
Specjalizuje się m.in. w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zwłaszcza w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera (zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe w formie TUS). Posiada również wszystkie niezbędne uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi na terenie szkoły lub przedszkola. Współpracuje z licznymi placówkami medycznymi i edukacyjnymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju. Prowadzi również badania z zakresu medycyny pracy i psychologii transportu. Stale czynnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach pogłębiając swoją wiedzę.
Autorka książek „Trening intelektu dla dzieci” oraz „Superpamięć dla dzieci”.

Dyrektor ds. administracyjnych, Pedagog.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalizacja Kryminologia w PEDAGOGIUM – Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie oraz studiów licencjackich na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z rewalidacją w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej – jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Odbyła służbę przygotowawczą dla pracowników samorządowych zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in.:

– szkolenie pt. „Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju” zorganizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukacja”,
– szkolenie pt. „System Informacji Oświatowej” zorganizowane przez Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA Pochopień Pietrzykowska s.c.,
– szkolenie pt. „Bezpieczeństwo Informacji – Security Awareness” z zakresu zasad bezpiecznego korzystania z technologii zorganizowane przez Uniseco Sp. z o.o. ,
– szkolenie pt. „Bezpieczne przetwarzanie danych przez CUW we współpracy z dyrektorem obsługiwanej jednostki” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie pt. „Jak angażować i motywować pracowników?” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie z wprowadzania danych do systemu KSAT zorganizowane przez Urząd Miasta Gliwice,
– szkolenie pt. „Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie pt. „Wczesne wspomaganie rozwoju – praktyczne wskazówki dla nauczycieli” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie pt. „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej” zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN,
– szkolenie pt. „Pedagogika zabawy” oraz zajęcia otwarte pt. „Szczyty Olimpu” zorganizowane i przeprowadzone przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Jędruś” w Józefowie,
– warsztaty wydajności, obejmujące taniec i techniki wokalne zorganizowane przez The Young Americans w Warszawie.

Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i kursach.

W placówce Pani Agata jest odpowiedzialna za bieżącą obsługę sekretariatu pod względem administracyjnym, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, ewidencję akt osobowych pracowników – prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, ewidencję czasu pracy i zatrudnienia, kontrolę czasu pracy pracowników grupowych i indywidualnych w zestawieniu z grafikiem a także przygotowywanie dokumentacji dla biura kadrowego oraz współpracę z biurem rachunkowym – sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami.

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży.

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. W latach 2006 – 2016 związana z Kliniką Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W latach 2010-2015 związana z Fundacją Synapsis, pracowała w zespole specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych. Specjalizuje się w diagnozie dzieci przed ukończeniem 24 miesiąca życia, zdobyła wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i ich rodzinami. W Laudame zajmuje się diagnostyką psychiatryczną.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; logopedii na UKSW w Warszawie, neurologopedii na SWPS w Warszawie, Stosowanej Analizy Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania w SWPS. W trakcie 4- letniej Szkoły Psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Ukończone kursy i szkolenia:
„Trener Umiejętności Społecznych”; „ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu”, „Stanford – Binet 5”, „Kurs socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”, „Profil psychoedukacyjny PEP-3-PL”, „Szkolenie VB-mapp”; „Szkolenie PECS- poziom 1”,” Metoda Krakowska”, ”Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”; „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWiK w terapii osób niemówiących”;” Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii”; „Trening jedzenia- jak pomóc dzieciom prezentującym wybiórczość pokarmową oraz inne trudności z karmieniem”, „Kurs Pomocy psychologicznej. INTRA”; „Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna”; „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”, „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji”, „Psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii”. `

Obecnie pracuje również jako psycholog w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego. Pracowała w przedszkolach terapeutycznych, integracyjnych, jako terapeuta na turnusach rehabilitacyjnych dla młodzieży z ZA, jako kierownik świetlicy socjoterapeutycznej, koordynator projektów edukacyjnych i społecznych, doradca zawodowy.
W Laudame zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i dorosłych, terapią psychologiczną dzieci i młodzieży; diagnozą i terapią neurologopedyczną; psychoterapią indywidualną młodzieży i dorosłych.

Neurologopeda, Logopeda, Diagnosta.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Teologii Kultury oraz Studiów Podyplomowych z Logopedii na UKSW w Warszawie.  Swoją pracę dyplomową poświęciła diagnozie wczesnych objawów autyzmu.  Doświadczenie zdobywała m.in na stanowisku pomocy nauczyciela w tejże placówce. Brała udział we wszystkich zajęciach grupowych prowadzonych przez psychologów, pedagogów i logopedów m.in. Trening Umiejętności Społecznych , Muzykoterapia , zajęcia prowadzone metodą Knill,  grupowe zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczne realizowane według podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach.  Aktualnie studentka  studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.  Kilka lat śpiewała w chórze akademickim,  od dziecka brała udział w różnych konkursach muzycznych.  Doskonali głos,  uczestnicząc w zajęciach z improwizacji wokalnej. Jej największą pasją jest muzyka, kocha śpiew, jak sama mówi muzyka pomaga przełamywać bariery, pomaga w trudnych chwilach, poprawia nastrój. Ćwiczenia muzyczne, zwłaszcza wokalne, mają pozytywny wpływ na usprawnienie aparatu artykulacyjnego oraz budowanie swobodnej wypowiedzi.

W Laudame zajmuje się indywidualną terapią logopedyczną oraz terapią ręki.

Logopeda.

Absolwentka studiów pierwszego stopnia „Logopedia ogólna i kliniczna” i obecna studentka studiów drugiego stopnia kierunku „Logopedia ogólna i kliniczna” oraz studiów jednolitych na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kursy i szkolenia m.in.:
– Masaż Logopedyczny- podejście całościowe (z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych)- Prowadzone przez mgr. Klarę Francuz-Matwiejczyk
– Terapeutyczny Taping w logopedii/ neurologopedii- Prowadzone przez mgr. Martynę Brychcy
– Miogopedia- terapia miofunkcjonalna praktycznie- Prowadzone przez mgr. Aleksandrę Rosinską.
Stale się kształci i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Odbyła liczne praktyki i brała udział w zajęciach m. in. w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” oraz Uniwersyteckim Centrum klinicznym w Warszawie.
Z zawodu jest także instrumentalistą- gitarzystą. Chętnie wykorzystuje swoje umiejętności muzyczne i zainteresowania w pracy z dziećmi prowadząc zajęcia z logorytmiki.

Psycholog, Diagnosta.

Absolwent psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe – „Przygotowanie pedagogiczne” w Uczelni Nauk Społecznych w Warszawie . Ukończył również liczne kursy i szkolenia m.in.: 

  • szkolenie w zakresie psychodietetyki – psychologicznego podejścia do zaburzeń odżywiania;
  • cykl warsztatów pt. „Terapia ekspresyjna w praktyce klinicznej” organizowanego przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Klinikę Psychiatrii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Sekcję Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”;
  • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” oraz „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym (VB-MAPP/PEP-R)” organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm;
  • „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii” w Fundacji Scolaris;
  • „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej ze spektrum autyzmu” organizowane przez Centrum Szkoleniowe EduProf; 
  • „Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej” organizowane przez dr n. med. Izabelę Chojnicką, Independent ADOS-2 Trainer;
  • „Praktyk Metody Skakanka” organizowane przez Skakanka Sp. z o.o.;
  • „Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – metody pracy terapeutycznej” organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju.
  • uzyskanie uprawnień diagnostycznych w zakresie „Diagnozowania dysleksji rozwojowej – baterie metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku od 7 do powyżej 16 lat” – organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych;

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Odbył liczne praktyki, m. in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy w Warszawie, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Warszawa – Ochota oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Tworkach.

W Laudame zajmuje się terapią psychologiczną indywidualną oraz diagnozą zaburzeń z zakresu ADHD, ASD, czy specyficznych trudności w uczeniu się.

Katarzyna Anna Bąk – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, trener treningu umiejętności społecznych 1 i 2 stopnia w tym trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Trener regulacji emocji.

Ukończyła szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford – Binet 5 organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Ukończyła szkolenie „Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej” organizowane przez dr n. med. Izabelę Chojnicką, Independent ADOS-2 Trainer.

Członkini Klubu Diagnosty Spectrum Autyzmu zespołu AutismLab Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ukończyła szkolenie „Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3” organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Ukończyła szkolenie „Trening zastępowania agresji” organizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli COGNITUS. 

Posiada uprawnienia do używania Komputerowego Asystenta Terapii Integracji Sensorycznej KATIS – diagnoza i programowanie terapii. 

Ukończyła szkolenie terapii ręki w teorii integracji sensorycznej.

Uczęszcza na studia podyplomowe na kierunku „Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów” w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

 

Doświadczenie zawodowe: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Diagnoza i terapia dzieci oraz dorosłych osób w kryzysie zdrowotnym: choroby przewlekłe, zagrożenie życia, towarzyszenie chorym i ich rodzinom w ostatnich dniach życia. 

Praca w Szkole Podstawowej: diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży, praca z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Staż w Ośrodku Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów w ramach Programu Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom, gdzie zajmowała się pracą z dorosłymi osobami autystycznymi, diagnozą, terapią zajęciową, pomocą w codziennym funkcjonowaniu.

Udział w licznych szkoleniach i kursach: 

– Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka?

– Praktyczne zastosowanie elementów terapii integracja sensoryczna w pracy z dziećmi. 

– Terapia ręki w integracji sensorycznej Z. Przyrowski.

Udział w kongresach i konferencjach naukowych: 

– XII Ogólnopolski kongres dla pedagogów i psychologów szkolnych.  

– Największy kongres dla psychologów i psychoterapeutów dzieci i dorosłych.

– Konferencja naukowa: Pierwsze Ignatiańskie Warsztaty psychoonkologiczne. Trening Balintowski.

– Ogólnopolska konferencja integracji sensorycznej. Małe dziecko do 6 r. ż. Gabinecie terapeuty SI – interdyscyplinarne podejście do diagnozy i terapii.

W Laudme prowadzi zajęcia w ramach integracji sensorycznej oraz indywidualne terapie psychologiczne.

– XII Ogólnopolski kongres dla pedagogów i psychologów szkolnych.
– Największy kongres dla psychologów i psychoterapeutów dzieci i dorosłych.
– Konferencja naukowa: Pierwsze Ignatiańskie Warsztaty psychoonkologiczne. Trening Balintowski.
– Ogólnopolska konferencja integracji sensorycznej. Małe dziecko do 6 r. ż. Gabinecie terapeuty SI – interdyscyplinarne podejście do diagnozy i terapii.
W Laudme prowadzi zajęcia w ramach integracji sensorycznej oraz indywidualne terapie
psychologiczne.

Pedagog.

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności opiekuńczo-wychowawczej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała podczas odbywania praktyk studenckich, zarówno w palcówkach publicznych jak i niepublicznych. Ukończyła szkolenie „Wsparcie terapeutyczne w lękach, rutynach i autostymulacja osób z ASD” w Fundacja Pomoc Autyzm oraz szkolenie „Dziecko w spektrum autyzmu w przedszkolu” w Ośrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN.

Studentka 5-tego roku psychologii na Managerskiej Akademii Nauk Stosowanych. W 2023 ukończyła kurs na trenera Umiejętności Społecznych w Pruszkowskim Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznym SENS. Doświadczenie zdobywała w prywatnej szkole podstawowej dla dzieci z orzeczeniem w Warszawie przy ulicy Conrada.

Brała udział w konferencjach naukowych m.in. jako:
– Prelegentka na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z dnia 11.03.2023r „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Zdrowie, dobrostan, jakość życia”, gdzie wygłosiła referat „Praktykowanie wdzięczności drogą do zwiększenia satysfakcji z życia”
– Prelegentka na Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów i Kognitywistów z dnia 29.07.2023, gdzie wygłosiła referat „Ortoreksja – kiedy zdrowe staje się niezdrowe”
Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe współpracując z:
– Ośrodkiem leczenia zaburzeń odżywiania Otulenie w Warszawie, gdzie sprawuje opiekę i prowadzi zajęcia terapeutyczne dla pacjentów w wieku nastoletnim i wcześniej dorosłości.
– Gabintem terapeutycznym „Relacje” Honoraty Bubły w Grodzisku Mazowieckim, gdzie jako trener TUS prowadzi zajęcia z młodzieżą.
– „Kompetencje na Plus”, gdzie jako trenerka kompetencji miękkich i sprzedażowych, prowadzi szkolenia, webinary i warsztaty dla klientów agencji.
W Laudame zajmuje się prowadzeniem zajęć TUS dla dzieci i młodzieży z problemami adaptacyjnymi, obniżoną samooceną, czy z zaburzeniami ADHD, ASD
Swoją przyszłość wiąże z pracą terapeutyczną z młodzieżą i dorosłymi.

Terapeuta.

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną. Swoją edukację kontynuuję na studiach podyplomowym z zakresu przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum zdobywała pracując w naszej placówce na stanowisku pomocy nauczyciela. Ukończyła szkolenia w Centrum Rozwoju Personalnego w zakresie „Terapia dziecka z autyzmem – wybrane modele” oraz „Trening Umiejętności Społecznych u dzieci i dorosłych ze spektrum zaburzeń autystycznych”. ” Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu- interwencja behawioralna” organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm. Stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii osób ze spektrum. Aktualnie w trakcie szkolenia z zakresu „Muzykoterapia, Arteterapia, Choreoterapia, Chromoterapia(koloroterapia)”. Największą motywacją do działania są widoczne efekty prowadzonych terapii dlatego uważa, że do każdego dziecka należy podejść indywidualnie. W taki sposób by terapie były nie tylko skuteczne ale również zachęcające i interesujące. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek, gry na ukulele oraz dobrych seriali.

Terapeuta.

Studentka studiów humanistycznych na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Temat pracy magisterskiej: „Zachowanie dziecka w wieku przedszkolnym w spektrum autyzmu, a terapia integracji sensorycznej”. Pracę w LAUDAME rozpoczęła w 2022 roku. Ukończyła kursy: „Animator zabaw i gier”, „Kreatywne zabawy i zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, „Odkrywanie wartości kierujących w życiu”, „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja Polska w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”, szkolenie z pierwszej pomocy z obsługą automatycznych defibrylatorów AED u poszkodowanych w różnych grupach wiekowych. Pierwsze wykształcenie: zawód geodety. Prywatnie – starsza siostra dwójki rodzeństwa czynnie uczestnicząca w ich wychowaniu, rozwoju, kształceniu. Zamiłowana ogrodniczka i plastyczka, uzdolniona plastycznie oraz technicznie.

Pomoc Nauczyciela/Terapeuty

Ukończyła kurs pomocy nauczyciela oraz szkolenie: „Dziecko z autyzmem w przedszkolu – charakterystyka podstawowych zagadnień. „
Przez 3 lata pracowała w banku PKO BP w Otwocku oraz BGK w Warszawie jako kasjer, zastępca skarbnika, inspektor w dziale obsługi klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego. Jak również w punktach BGK w Ministerstwie Finansów i Urzędzie Skarbowym.
Po przygodzie z bankowością postanowiła ukończyć kurs: „Asystenta nauczyciela w przedszkolu. ” Przez 2 lata pracowała jako cień dzieci z autyzmem w placówce terapeutycznej. W styczniu 2017r. dołączyła do zespołu Laudame. Od tej pory pomaga terapeutom w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Swoje zadania wykonuje we współpracy z terapeutami i nauczycielami. Posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej, a także właściwej opieki nad dziećmi w różnych sytuacjach np. higienicznych czy edukacyjnych. Ukończyła również szkolenie z zachowań trudnych u osób z autyzmem i zespołem Aspergera, oraz szkolenie „Terapeuta Cień – zostań asystentem dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera”. Ukończyła również szkolenie ” Praktyk Metody Skakanka” oraz kurs pierwszej pomocy pediatrycznej.
Kocha pracę z dziećmi, fotografowanie oraz książki historyczne.

Pomoc Nauczyciela/Terapeuty.

Wieloletni pracownik administracyjno- biurowy z ponad 20 letnim stażem. Rozpoczęła prace z dziećmi w placówce Laudame, pomaga podczas zajęć dydaktycznych, organizuje zabawy i wolny czas, sprawuje opiekę nad dziećmi podczas wycieczek i posiłków ,czynności toaletowych. Jako pomoc nauczyciela wspiera terapeutów w codziennej pracy, co jest szczególnie ważne w placówkach integracyjnych, gdzie niektóre dzieci wymagają większej uwagi ze względu na niepełnosprawności. Wykazuje się empatią, cierpliwością, pozytywnym nastawieniem, autentycznością i opanowaniem oraz skutecznością w działaniu. Jest osobą dobrze zorganizowaną i chętną do pomocy. Mocną stroną jest także kreatywność, dzięki czemu łatwo wymyśla zabawy, które wspomagają rozwój umysłowy dzieci w wieku przedszkolnym. Ukończyła specjalistyczny kurs przygotowujący do wypełniania zadań na stanowisku pomocnika terapeuty ,,Praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera” oraz ,,Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu”. Praca z dziećmi to jej największa pasja.

Pomoc Nauczyciela/Terapeuty.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała m.in. jako wychowawca półkolonii. Do jej obowiązków w pracy w Przedszkolu LAUDAME należy codzienne wsparcie terapeutów oraz opieka nad dziećmi. Stale rozwija się w zawodzie i podnosi kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, m.in. terapeuty zajęciowego. Ukończyła kurs pierwszej pomocy. Jest trenerem tenisa dla dzieci. Lubi rękodzieło oraz aktywne spędzanie czasu.

Pomoc Nauczyciela/Terapeuty

Ukończyła szkolenia: “Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu”, “Pierwsza pomoc – podstawy. Ocena poszkodowanego i możliwe opcje stanu zdrowia” oraz “Książka na receptę- literatura dziecięca”. Wcześniej pracowała na stanowisku pracownika biurowego. Jest osobą empatyczną o spokojnym usposobieniu. Podjęła pracę w Laudame jako pomoc nauczyciela. Do jej obowiązków należy opieka nad dziećmi oraz wsparcie nauczycieli i terapeutów w codziennej pracy.