Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (…) („RODO”) chcielibyśmy przypomnieć Państwu i przekazać informacje dotyczące zbierania Państwa i Państwa dzieci danych osobowych w związku ze świadczeniem pomocy terapeutycznej i edukacyjnej przez nas tj. Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME/Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, poniżej przekazujemy Państwu poniższe podstawowe oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa i Państwa dzieci danych osobowych.

Administrator danych

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME / Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME

ul. Radosna 2 b, 05-400 Otwock,

537 700 444 / 570 122 006

biuro.laudame@gmail.com

www.laudame.pl

(powyższe dane kontaktowe są właściwe we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych)

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje

Okres przez który dane są przechowywane

 • zawarcie i wykonywanie umowy o przyjęcie dziecka do NTPP LAUDAME / NPPP LAUDAME(„umowa“),  w tym przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych do obioru dziecka w Państwa imieniu i kontaktowanie się z osobami działającymi na Państwa rzecz w związku z zawartą z Państwem umową)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

umożliwienie wykonywania umowy

do czasu wygaśnięcia ciążących na nas obowiązków lub uprawnień prawnych (m.in wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych do obioru dziecka w  Państwa imieniu i kontaktowanie się z osobami działającymi na Państwa rzecz w związku z zawartą z Państwem umową)

 • niezbędne do wypełnienia obowiązku terapeutycznego i edukacyjnego (m.in. prowadzenie procesu rekrutacyjnego, realizacja zadań terapeutycznych, dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy NTPP LAUDAME / NPPP LAUDAME i ich rozwoju organizacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 • do czasu wygaśnięcia ciążących na NTPP LAUDAME / NPPP LAUDAME obowiązków lub uprawnień prawnych (m.in wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

 • dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu postępowania rekrutacyjnego

 • w celu ochrony życia i zdrowia dzieci – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów dzieci i ich rodziców (przetwarzanie danych szczególnych kategorii tj. dot. zdrowia dzieci, w tym przyjmowanych leków i diety)

art. 6 ust. 1 lit. d RODO

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

 • do czasu ustania celu przetwarzania danych tj. co najmniej do momentu wygaśnięcia umowy z NTPP LAUDAME / NPPP LAUDAME, gdy dziecko przestanie być uczniem NTPP LAUDAME / NPPP LAUDAME

 • marketing bezpośredni usług własnych NTPP LAUDAME / NPPP LAUDAME

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody –  do czasu jej wycofania;

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

 • archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania

Odbiorcy (kategorie obiorców) danych osobowych

 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu NTPP LAUDAME / NPPP LAUDAME tj. pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy, dostawcy usług dla NTPP LAUDAME / NPPP LAUDAME (np. usług IT, pocztowych i kurierskich),

 • organy publiczne lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na NTPP LAUDAME / NPPP LAUDAME obowiązków, w szczególności właściwe organy nadzoru pedagogicznego

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych:

Roksana Kosmala – Kwiatkowska

biuro.laudame@gmail.com

570 122 006

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego:

Nie dotyczy

Ponadto informujemy Państwa o prawie do żądania dostępu do swoich i Państwa dzieci danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawie do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że przepisy szczególne nakładają ograniczenia.

Podawanie danych osobowych przez Państwa jest co do zasady wymogiem prawidłowego i rzetelnego wykonywania przez nas ww. umowy i spełnienia nałożonych na nas wymogów prawnych. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić NTPP LAUDAME / NPPP LAUDAME nawiązanie lub wykonywanie umowy i realizowanie obowiązków przez ww. przepisy prawa.

 

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka w dowolnym momencie i formie (ustnie, e-mail, telefonicznie, pisemnie) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego NPPP LAUDAME / NTPP LAUDAME dokonało na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda na przetwarzanie danych o zdrowiu Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka nie jest konieczna, ponieważ NPPP LAUDAME / NTPP LAUDAME może przetwarzać te dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO bez zgody, w celu ochrony życia i zdrowia dzieci – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów dzieci i ich rodziców (przetwarzanie danych szczególnych kategorii tj. dot. zdrowia dzieci, w tym przyjmowanych leków i diety). Pomimo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia dziecka NPPP LAUDAME / NTPP LAUDAME ma nadal prawo je przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.