LAUDAME nasza kadra

Oprócz nowoczesnego budynku, całego wyposażenia i specjalistycznego terapeutycznego sprzętu, LAUDAME to przede wszystkim ludzie, którzy chcą pomagać. Grono specjalistów znających się na swojej pracy i gotowych do szukania rozwiązań, jak i bieżącego udzielania pomocy.

Założyciel Laudame, Dyrektor, Psycholog – Neurokognitywista, Logopeda, Pedagog, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego, Oligofrenopedagog. Absolwentka psychologii – neurokognitywistyki i logopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie i Psychologia Menedżerska na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe – kwalifikacyjne: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogiki) oraz z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie, Krajowym Towarzystwie Autyzmu WOTKTA w Warszawie, na Oddziale Psychiatryczno – Psychologicznym w Centrum Zdrowia w Piasecznie, w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznym ODIS, w fundacji SCOLAR w Warszawie.
Ukończyła liczne kursy doskonalące i szkolenia w dziedzinie autyzmu, mi.in. Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem, Terapia Ręki tj. wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych dziecka, Diagnoza Funkcjonalna Testem PEP-R, Terapia Neuropsychologiczna Pacjentów z Ogniskowymi Uszkodzeniami Mózgu, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – Diagnoza i Terapia, Terapia Dziecka Autystycznego w Domu i Szkole, Niedostosowanie Społeczne – Diagnoza i Profilaktyka, TUS – Trening Umiejętności Społecznych, Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP,  Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart, Arteterapia – Terapia Sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania, Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, pierwszy stopień Integracji Sensorycznej (PSTIS).
Specjalizuje się m.in. w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zwłaszcza w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera (zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe w formie TUS). Posiada również wszystkie niezbędne uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi na terenie szkoły lub przedszkola. Współpracuje z licznymi placówkami medycznymi i edukacyjnymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju. Prowadzi również badania z zakresu medycyny pracy i psychologii transportu. Stale czynnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach pogłębiając swoją wiedzę.
Autorka książek „Trening intelektu dla dzieci” oraz „Superpamięć dla dzieci”.

Dyrektor ds. administracyjnych, Pedagog. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika kryminologiczna w PEDAGOGIUM – Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie oraz studiów licencjackich na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z rewalidacją w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperii w Józefowie.

Posiada doświadczenie w administracji publicznej, które nabyła m.in. na stanowisku Starszego Referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach. Odpowiadała za właściwe pod względem merytorycznym i formalno–prawnym przygotowanie dokumentów a także organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań. Odbyła służbę przygotowawczą zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu.
Ukończyła szkolenie pt. „Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju” oraz „System Informacji Oświatowej”.
Ukończyła również szkolenie pt. „Bezpieczeństwo Informacji – Security Awareness” z zakresu zasad bezpiecznego korzystania z technologii. Uczestniczyła w szkoleniu pt. „Pedagogika zabawy” oraz zajęciach otwartych z przedmiotu Historia zatytułowanych „Szczyty Olimpu” zorganizowanych i przeprowadzonych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Jędruś” w Józefowie. Posiada certyfikat za udział w warsztatach wydajności, obejmujących taniec i techniki wokalne zorganizowane przez The Young Americans w Warszawie.
W placówce Pani Agata jest odpowiedzialna za nadzorowanie i koordynowanie działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnych oraz dba o należyte funkcjonowanie administracji w firmie.

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. W latach 2006 – 2016 związana z Kliniką Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W latach 2010-2015 związana z Fundacją Synapsis, pracowała w zespole specjalistów zajmujących się wczesną diagnostyką całościowych zaburzeń rozwojowych. Specjalizuje się w diagnozie dzieci przed ukończeniem 24 miesiąca życia, zdobyła wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i ich rodzinami. W Laudame zajmuje się diagnostyką psychiatryczną.

Psycholog, Neurologopeda, Doradca Zawodowy. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, logopedii na UKSW w Warszawie, Stosowanej Analizy Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania na Uniwersytecie SWPS, doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, kurs kierownika wycieczek i innych form turystyki kwalifikowanej, kurs pomocy socjoterapeutycznej, szkolenie VB-MAPP – ocenia umiejętności i planowanie terapii, Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart, Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?, szkolenie PECS, Metoda Krakowska. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych w Warszawie, w szpitalu MSWiA w Otwocku, na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z autyzmem i ZA. Była organizatorem i kierownikiem kolonii letnich i zimowych. W placówce LAUDAME zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz psychologiczną.

Teolog i Neurologopeda

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Teologii Kultury oraz Studiów Podyplomowych z Logopedii na UKSW w Warszawie.  Swoją pracę dyplomową poświęciła diagnozie wczesnych objawów autyzmu.  Doświadczenie zdobywała m.in na stanowisku pomocy nauczyciela w tejże placówce. Brała udział we wszystkich zajęciach grupowych prowadzonych przez psychologów, pedagogów i logopedów m.in. Trening Umiejętności Społecznych , Muzykoterapia , zajęcia prowadzone metodą Knill,  grupowe zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczne realizowane według podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach.  Aktualnie studentka  studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.  Kilka lat śpiewała w chórze akademickim,  od dziecka brała udział w różnych konkursach muzycznych.  Doskonali głos,  uczestnicząc w zajęciach z improwizacji wokalnej. Jej największą pasją jest muzyka, kocha śpiew, jak sama mówi muzyka pomaga przełamywać bariery, pomaga w trudnych chwilach, poprawia nastrój. Ćwiczenia muzyczne, zwłaszcza wokalne, mają pozytywny wpływ na usprawnienie aparatu artykulacyjnego oraz budowanie swobodnej wypowiedzi.

W Laudame zajmuje się indywidualną terapią logopedyczną oraz terapią ręki.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Specjalista Wczesnego Wspomagania  Rozwoju/Wczesnej Interwencji dziecka oraz dziecka o zaburzonym rozwoju. Posiada kwalifikacje do kompleksowego wspomagania rozwoju małego dziecka w wieku 0-7 lat zagrożonego niepełnosprawnością oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach edukacyjnych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.  Ukończyła I stopień VIT (Wideotrening Komunikacji) oraz I stopień elementów metody werbo – tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii z Zagórzu, Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny, przedszkolu. Ukończyła  twórcze warsztaty plastyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, Szkolenie dla Ekspertów IV Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności „Destination Imagination” oraz szkolenie z elementów muzykoterapii w Cognitus Centrum Szkoleń. Brała udział w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI. W przedszkolu i poradni Laudame zajmuje się terapią indywidualną dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego SI oraz indywidualną terapia pedagogiczną z zakresu terapii ręki.

Absolwentka studiów magisterskich państwowych uczelni  wyższych na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna  w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną  (oligofrenopedagogiki) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła studia  podyplomowe na kierunkach: terapia integracji sensorycznej, terapia ręki.  Certyfikowany Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych. Posiada także kurs pierwszej  pomocy. 

Od wielu lat jest czynnym zawodowo nauczycielem i terapeutą stale podnoszącym swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez udział w wielu szkoleniach, kursach  i konferencjach. Dzięki temu profesjonalnie potrafi zaplanować pracę z dzieckiem  wykorzystując rozmaite metody, wspierać jego wszechstronny rozwój i aktywizować je  do działania. 

W pracę z dziećmi angażuje się całym sercem, bo jak przyznaje „jest to nie tylko  praca, ale przede wszystkim pasja”. Motywacją do dalszego działania jest m.in. zadowolenie  i uśmiech podopiecznych, a także ich osiągnięcia i sukcesy. W poradni Laudame prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Terapię dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego  SI, terapię pedagogiczną z zakresu terapii ręki, a także Trening Umiejętności Społecznych.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunkach edukacja wczesnoszkolna
i korekcyjna oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także studiów podyplomowych integracji sensorycznej.

Podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach oraz studiowanie literatury. Ukończyła m.in.: kurs terapii ręki, szkolenie z diagnozy i terapii SI małego dziecka, warsztat oceny napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi, szkolenie INPP
z zakresu szkolnego programu interwencyjnego, warsztat sensoterapii czy szkolenie dot. zaburzeń koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń SI.

Aneta Czajkowska – pedagog specjalny, psycholog, terapeuta TUS. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  Ukończyła studia o specjalnościach : Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Odbyła szkolenie  „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” prowadzone przez fundacje SYNAPSIS. Ukończyła szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa osób ze spektrum autyzmu”.  Ukończyła szkolenie „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna” organizowane przez fundacje Pomoc Autyzm. W pracy z dziećmi wykorzystuje między innymi: elementy stosowanej analizy zachowania, elementy integracji sensorycznej, elementy treningu zastępowania agresji, muzykoterapię, biblioterapię, teatroterapię, arteterapie, wspomagające i alternatywne metody komunikacji. Stale podnosi swoje kwalifikacje  w zakresie rewalidacji, terapii psychologicznej oraz diagnozy spektrum autyzmu. W Laudame prowadzi grupowe zajęcia terapeutyczne, konsultacje psychologiczne, zajęcia indywidualne oraz Trening Umiejętności Społecznych.

Nazywam się Sylwia Czaplicka. Jestem magistrem psychologii, trenerem treningu umiejętności społecznych (TUS), trenerem treningu zastępowania agresji (TZA) oraz certyfikowanym mediatorem. Ukończyłam liczne kursy dotyczące terapii ręki, zaburzeń neurorozwojowych, terapii poznawczo-behawioralnej, umiejętności społecznych, hamowania agresji. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu, z zaburzeniami lękowymi, z problemami tj. moczenie się, samookaleczenia, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne , ADHD oraz z dziećmi w sytuacji okołorozwodowej. Wspieram także dorosłych w rozterkach związanych z byciem rodzicem, oferując zrozumienie i ukazując perspektywę młodego człowieka. W pracy najważniejsza jest dla mnie empatia, zaangażowanie i otwartość na drugiego człowieka.

Psycholog. Absolwent psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe – „Przygotowanie pedagogiczne” w Uczelni Nauk Społecznych w Warszawie . Ukończył również liczne kursy i szkolenia m.in.: 

 • szkolenie w zakresie psychodietetyki – psychologicznego podejścia do zaburzeń odżywiania;
 • cykl warsztatów pt. „Terapia ekspresyjna w praktyce klinicznej” organizowanego przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Klinikę Psychiatrii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Sekcję Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”;
 • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” oraz „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym (VB-MAPP/PEP-R)” organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm;
 • „VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii” w Fundacji Scolaris;
 • „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej ze spektrum autyzmu” organizowane przez Centrum Szkoleniowe EduProf; 
 • „Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej” organizowane przez dr n. med. Izabelę Chojnicką, Independent ADOS-2 Trainer;
 • „Praktyk Metody Skakanka” organizowane przez Skakanka Sp. z o.o.;
 • „Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – metody pracy terapeutycznej” organizowane przez Psychologiczne Centrum Rozwoju.
 • uzyskanie uprawnień diagnostycznych w zakresie „Diagnozowania dysleksji rozwojowej – baterie metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku od 7 do powyżej 16 lat” – organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych;

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Odbył liczne praktyki, m. in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy w Warszawie, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Warszawa – Ochota oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Tworkach.

W Laudame zajmuje się terapią psychologiczną indywidualną oraz diagnozą zaburzeń z zakresu ADHD, ASD, czy specyficznych trudności w uczeniu się.

Adrianna Schmalenberg – Psycholog. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła szkolenia w zakresie Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna” prowadzone przez fundację Pomoc Autyzm, “Agresja i inne trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu” organizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Cognitus oraz “Autyzm i zespół aspergera diagnoza i terapia” prowadzone przez Centrum Rozwoju i Terapii INDYGO. Praktyki odbywała w Centrum Terapii Autyzmu – SOTIS. W swojej pracy wykorzystuje między innymi: elementy treningu zastępowania agresji, elementy integracji sensorycznej, muzykoterapię oraz wspomagające i alternatywne metody komunikacji. Stawia w pracy na indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka i bardzo mocno angażuje się we współpracę z rodzicami. Stale podnosi swoje kwalifikacje i kształci się w zakresie psychologii i pracy z dziećmi na spektrum autyzmu.

Psycholog, Animator, Psychoterapeuta. Ukończyła studia z psychologii w języku angielskim na Uniwersytecie SWPS oraz animację społeczno-kulturową na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest w trakcie szkolenia w zakresie analitycznej psychoterapii grupowej indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej ,,Rasztów”. Jest też członkiem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach dziennych psychiatrycznych (Szpital Wolski) jak również na Oddziałach Rehabilitacyjnych (Oddział Rehabilitacji Psychosomatycznej, Oddział Wczesnej Rehabilitacji, Ośrodek Tabita Grupa Luxmed). Prowadzi terapią indywidualną jak również grupową zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, schorzeń psychosomatycznych u osób dorosłych oraz młodzieży. Konsultuje pacjentów w języku polskim i angielskim. Swoją pracę prowadzi pod regularną superwizją.

Psycholog, Terapeuta grupowy TUS. Absolwent psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowanie pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Dodatkowo odbył następujące kursy i szkolenia: „Trening Umiejętności Społecznych TUS – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” w Fundacji POMOC AUTYZM oraz „Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart”, „Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?” oraz „Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju” w ośrodku SCOLARIS. Brał także udział w konferencji „Współczesna praktyka diagnostyczna – osiągnięcia i wyzwania” organizowanej przez Uniwersytet SWPS. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W LAUDAME zajmuje się diagnozą psychologiczną, indywidualną terapią psychologiczno – pedagogiczną oraz grupową TUS.

Logopeda, neurologopeda. Certyfikowany terapeuta K-Taping Academy. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną różnorakich wad wymowy, a także zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami bądź zaburzeniami OUN. Pracuje z pacjentami w każdym wieku – od noworodków aż do ludzi w wieku dorosłym i podeszłym, którzy z różnych przyczyn potrzebują pomocy logopedycznej. Pomaga i doradza w zakresie trudności logopedycznych związanych z dietą, wspomaga rozwój umiejętności związanych z gryzieniem i żuciem.

Pracowała jako logopeda na oddziale rehabilitacji neurologicznej (terapia afazji, dyzartrii oraz dysfagii) oraz na oddziale ZOL w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Konstancinie-Jeziornie, obecnie współpracuje  z prywatnym Centrum Rehabilitacji w Kierszku oraz Centrum Rehabilitacji Constance Care. Jak sama mówi- „Wierzę, że tylko bliski i pełen autentyczności kontakt terapeuty z dzieckiem oraz jego rodzicami pozwala budować dobrą jakość terapii”.

Odbyte szkolenia:

 • Terapia Sensomotoryczna i Korekta Dysfunkcji Ustno-Twarzowych kurs I stopnia u dr Anny Regner.
 • Prezentacja koncepcji Castillo Moralesa w teorii i praktyce.
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
 • Kurs trenerski FAMILILAB ASSOCIATION (Certyfikat trenera FAMILYLAB) (Dusanka Kosanovic)
 • SELF-REG w pracy z dziećmi dla psychologów i innych profesjonalistów (Natalia Fedan)
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – w tym żywienie przez zgłębnik i PEG.
 • K-taping w logopedii.
 • Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii.
 • Terapia porażenia nerwu twarzowego.
 • Ukończyła Staże: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Dziennej Rehabilitacji Pediatrycznej.

Psycholog, neuroterapeuta, terapeuta SI, terapeuta ręki, terapeuta grupowy i wspomagający.
Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Uzyskałam tytuł terapeuty i diagnosty Integracji Sensorycznej w trakcie odbytych studiów podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Brałam udział w wielu szkoleniach i kursach dokształcających, które pozwoliły na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, m. in. specjalizację z zakresu terapii biofeedback, masażu Shantala, terapii ręki, terapii metodą VB-MAPP, PECS oraz TUS.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi m. in. z dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, Zespołem Beckwitha-Wiedemanna, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, ADHD, ADD, FAS, itp. Pracowałam w roli wychowawcy grupy przedszkolnej w przedszkolu terapeutycznym oraz jako nauczyciel w żłobku i przedszkolu w placówce montessoriańskiej. Aktualnie zajmuję się prowadzeniem diagnozy i/lub terapii psychologicznej, pedagogicznej, integracji sensorycznej oraz biofeedback. Oferuję konsultacje i szkolenia specjalistyczne.
W swojej pracy stawiam na otwartą, pełną zrozumienia relację z dzieckiem. Uczę jak nazywać doświadczane trudności i dostarczam sposobów na ich pokonywanie. Kładę duży nacisk na wzbudzanie motywacji wewnętrznej i potrzeby odnoszenia sukcesów w przezwyciężaniu własnych słabości. Wspieram dziecięcą samoocenę i przyjmuję rolę aktywnego towarzysza w podróży, w której dzieci stawiają czoła własnym lękom. Nawiązuję ścisłą współpracę z rodzicami i opiekunami, zapewniając wsparcie merytoryczne (wskazówki do pracy w domu, zalecenia do przedszkoli/szkół, jeżeli zgłoszą taką potrzebę) oraz terapeutyczne i emocjonalne.

Psycholog. Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Absolwentka psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Psychoterapeuta w trakcie 4 letnich studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Ukończyła studia podyplomowe ,,Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 r.ż.’’ na SWPS oraz studia podyplomowe ,,Przygotowanie pedagogiczne’’ w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Ukończyła również liczne szkolenia i kursy m.in: Poradnictwo psychologiczne, Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych, Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spectrum autyzmu, Pierwsza pomoc psychologiczna, Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym – narzędzia VB -MAPP / PEP, Mutyzm wybiórczy z podstawami alternatywnych sposobów komunikacji z dzieckiem niepełnosprawnym, Diagnozowanie dysleksji rozwojowej, Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3, Jak sobie radzić z zachowaniami trudnymi u uczniów ze spektrum autyzmu, Jak pracować z echolalią u dzieci z ASD.

W Laudame zajmuje się terapią psychologiczną grupową i indywidualną.

.Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  Pedagog specjalny- oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,   ukończyła studia magisterskie o specjalności: Edukacja i Rehabilitacja Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną. Swoje prace dyplomowe poświęciła zagadnieniom związanym z percepcją niepełnosprawności. W pracy z dzieckiem wykorzystuje między innymi: trening twórczości, elementy integracji sensorycznej, muzykoterapię, biblioterapię, teatroterapię, arteterapie, wspomagające i alternatywne metody komunikacji. Pomaga dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Doświadczenie zawodowe zdobywała w licznych placówkach terapeutycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje  w zakresie diagnozy, rewalidacji i terapii pedagogicznej. W Laudame prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych oraz indywidualną terapię pedagogiczną.

Oligofrenopedagog. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej – kierunek – oligofrenopedagogika (swoją pracę dyplomową poświęciła problematyce autyzmu w kinematografii polskiej i światowej). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Fundacji Synapsis (terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży z autyzmem, diagnoza autyzmu, terapia zespołu Aspergera) oraz w Stowarzyszeniu Terapeutów w Warszawie (praca z dorosłymi osobami z autyzmem o różnym poziomie funkcjonowania). Posiada również doświadczenie wyniesione z pracy w szkole specjalnej (w klasie dzieci autystycznych) zarówno w Polsce jak i za granicą (Wielka Brytania), w poradni psychologiczno – pedagogicznej w Legionowie, w ośrodku diagnoz i szkoleń psychologicznych ODIS. Prowadziła liczne szkolenia z dziedziny autyzmu zarówno z rodzicami, terapeutami, nauczycielami i studentami. Brała udział w różnego rodzaju projektach i szkoleniach (m.in. w Delfinarium w Kozaczej Buchcie na Krymie, szkolenia: „Jak napisać program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?”, „Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart”, „Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zburzeniami rozwoju” organizowane przez Ośrodek Szkolenia SCOLARIS w Warszawie). Pracowała metodami behawioralnymi, Metodą Opcji, Metodą Dobrego Startu, Metodą Czytania Globalnego Domana. Jak sama mówi, autyzm to dla niej coś więcej, aniżeli tylko zainteresowanie, – autyzm to jej pasja! Prywatnie, starsza siostra nastolatka z autyzmem. W placówce Laudame zajmuje się prowadzeniem szkoleń, terapią dzieci i młodzieży, prowadzi też grupę wsparcia dla rodziców.

Terapeuta. Absolwentka studiów licencjackich na kierunku „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja” na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie swoją pracę dyplomową poświęciła problematyce przemocy psychicznej wśród dzieci w placówkach oświatowych. Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz studiów na kierunku „Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera” w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej na kierunku „Kryminologia” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła szkolenie „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna”, „„Echo, echolalia. Jak pracować z echolalią u dzieci z ASD”, oraz „Trening umiejętności społecznych TUS” organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm. Doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum zdobywała m.in. odbywając 3 miesięczny staż, a następnie wykonując obowiązki pomocy nauczyciela w naszej placówce. W pracy terapeuty wykorzystuje muzykoterapię, arteterapię, bajkoterapię oraz elementy integracji sensorycznej. Stawia duży nacisk na współpracę z rodzicami oraz na zrozumienie indywidualnych potrzeb każdego dziecka – rozwijanie umiejętności, samodzielności i zainteresowań wśród dzieci. Stale podnosi swoje kwalifikacje z zakresu terapii, wspierania oraz rewalidacji osób ze spektrum.

Pomoc nauczyciela/terapeuty

Ukończyła kurs pomocy nauczyciela oraz szkolenie: „Dziecko z autyzmem w przedszkolu – charakterystyka podstawowych zagadnień. „
Przez 3 lata pracowała w banku PKO BP w Otwocku oraz BGK w Warszawie jako kasjer, zastępca skarbnika, inspektor w dziale obsługi klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego. Jak również w punktach BGK w Ministerstwie Finansów i Urzędzie Skarbowym.
Po przygodzie z bankowością postanowiła ukończyć kurs: „Asystenta nauczyciela w przedszkolu. ” Przez 2 lata pracowała jako cień dzieci z autyzmem w placówce terapeutycznej. W styczniu 2017r. dołączyła do zespołu Laudame. Od tej pory pomaga terapeutom w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Swoje zadania wykonuje we współpracy z terapeutami i nauczycielami. Posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej, a także właściwej opieki nad dziećmi w różnych sytuacjach np. higienicznych czy edukacyjnych. Ukończyła również szkolenie z zachowań trudnych u osób z autyzmem i zespołem Aspergera, oraz szkolenie „Terapeuta Cień – zostań asystentem dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera”. Ukończyła również szkolenie ” Praktyk Metody Skakanka” oraz kurs pierwszej pomocy pediatrycznej.
Kocha pracę z dziećmi, fotografowanie oraz książki historyczne.

Pomoc nauczyciela. Z wykształcenia Terapeuta zajęciowy. Swoją praktykę zdobywała w Warszawie w warsztatach Terapii zajęciowej w Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dzieci i młodzieży, w Domach Pomocy Społecznej oraz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Otwocku.

Posiada doświadczenie w opiece nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dorosłymi. W przedszkolu Laudame pomaga terapeutom i dzieciom w codziennych zadaniach. Prywatnie szczęśliwa mama trójki dzieci.

Pomoc nauczyciela/terapeuty. Ma dwie pasje- przyrodę i dzieci. Z wykształcenia ogrodnik. Pracowała jako opiekunka dzieci i dorosłych.

Ukończyła kurs „Terapia behawioralna Dzieci z Autyzmem” i szkolenie: „Dziecko z autyzmem w przedszkolu – charakterystyka podstawowych zagadnień”. Posiada doświadczenie w opiece nad dziećmi z Zespołem Aspergera.

W przedszkolu LAUDAME pomaga terapeutom i dzieciom w codziennych zadaniach.

Prywatnie mama dwóch synów 12-letniego Maćka i 7-letniego Mikołaja.