Punkt Przedszkolny

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME

Jest to placówka terapeutyczna, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny dzieci. Naszym głównym celem jest intensywna terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzona zarówno w trakcie zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Dzieci otrzymują indywidualny plan terapeutyczny, którego celem jest harmonijny rozwój wszystkich sfer funkcjonowania dziecka i zniesienie wszelkich barier uniemożliwiających dzieciom naukę w przedszkolach integracyjnych czy masowych. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego. Mała grupa umożliwia dzieciom szybciej i efektywniej osiągnąć sukces terapeutyczny oraz na bieżąco modelować zachowania dziecka.

Rejestracja Dziecka

Czego potrzebujesz do rejestracji?

Aby dziecko mogło korzystać z bezpłatnej opieki wystarczy Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego oraz Orzeczenie o Niepełnosprawności.

Jeśli nie posiadasz tych dokumentów pomożemy w ich uzyskaniu - trwa to ok 1 mc

Imię i nazwisko dziecka*

Data urodzenia*:

Adres zamieszkania*

Adres email*

Telefon:*

Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego oraz Orzeczenie o Niepełnosprawności:*

Osoba wypełniająca (imię i nazwisko):*

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez nas: Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME, z siedzibą w ul. Radosna 2b, 05-400 Otwock, w celu prowadzenia oferowanych przez NTPP LAUDAME usług terapeutycznych ? *

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dziecka/podopiecznego zamieszczonych w niniejszym formularzu przez nas: Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME , z siedzibą w: ul. Radosna 2b, 05-400 Otwock, w celu prowadzenia oferowanych przez NTPP LAUDAME usług terapeutycznych ? *

* Pole wymagane

 

Oferta terapeutyczna:

 • terapia behawioralna,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia neuro/logopedyczna,
 • terapia Integracji Sensorycznej,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • PECS (Picture Exchange Communication System) - wspomagający/alternatywny pakiet interwencji rozwijających umiejętność porozumiewania się,
 • intensywne nauczanie behawioralne za pomocą systemu kart,
 • codzienne plany aktywności dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego dziecka,
 • dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny w oparciu o ocenę umiejętności językowych i społecznych VB-MAPP,
 • grupowe zajęcia ze ścieżkami sensorycznymi
 • dogoterapia,
 • alpakoterapia,
 • zajęcia z ceramiki.

Zapisy do przedszkola terapeutycznego na 2019/2020 r.

Trwa nabór dzieci w wieku 2,5-8 lat  na 2019/2020 rok. Liczba miejsc ograniczona.

Wpisowe: 450 zł

Czego potrzebujesz do rejestracji?

Aby dziecko mogło korzystać z bezpłatnej opieki wystarczy Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego oraz Orzeczenie o Niepełnosprawności. Jeśli nie posiadasz tych dokumentów pomożemy w ich uzyskaniu - trwa to ok 1 mc.

Terapia behawioralna oparta o prawa uczenia się i stosowaną analizę zachowania (TEACCH)

Program TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children), czyli Program Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych oraz Dzieci z Zaburzeniami w Komunikacji. Proces nauczania i pracy z dzieckiem rozpoczynamy od oceny poziomu rozwojowego dziecka, jego profilu psychoedukacyjnego PEP-R lub VB-MAPP, jego deficytów i mocnych stron. Na podstawie VB-MAPP lub PEP-R opracowujemy strategię nauczania, która ma pomóc w realizacji krótkotrwałych i odległych celów nauczania. Założone cele wprowadza się w życie przez indywidualne programy terapeutyczne. Muszą być one pilotowane przez specjalistę, który dokonuje oceny postępów w rozwoju dziecka i modyfikuje program na bieżąco wg najważniejszych potrzeb, takich jak: naśladowanie, motoryka mała i duża, percepcja wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo - ruchowa, czynności poznawcze, komunikacja, mowa czynna, zachowania niepożądane, umiejętności językowe i umiejętności społeczne.
Proces nauczania w metodzie TEACCH składa się z trzech stopni:

·         na podstawie możliwości dziecka w różnych dziedzinach uczenia, dokonujemy oceny jego poziomu rozwoju,

·         na tej podstawie opracowujemy strategię nauczania (krótkofalowe i odległe cele nauczania),

·         cele wprowadzamy poprzez realizację indywidualnego programu (IPET).

Program usprawniający i wspomagający rozwój dziecka dostosowujemy do sposobu jego nauczania, specyfiki środowiska, w jakim dziecko żyje.

Terapia psychologiczno - pedagogiczna

Terapią wiodącą w naszej placówce jest terapia behawioralna. Ilość wprowadzonych elementów tej metody jest uzależniony od funkcjonowania dziecka. Głównym celem terapii jest doprowadzenie dziecka do jak najlepszego funkcjonowania w każdym środowisku. Wybór terapii behawioralnej podyktowany jest dowiedzioną dużą efektywnością oraz rozpowszechnieniem w Stanach oraz Europie. Efekty osiąga się poprzez wykorzystanie różnych metod i technik takich jak np. wzmacnianie zachowań pożądanych, redukcja zachowań niepożądanych, kształtowanie nowych umiejętności, treningi związane z samoobsługą. Proces uczenia jest stopniowy, dziecko jest uczone umiejętności podstawowych, gdy owe umiejętności są już opanowane, wdrażane są kolejne. Zajęcia odbywają się w systemie 1:1. Każde dziecko ma swój indywidualny program terapeutyczny, zgodnie z którym terapeuta pracuje, często elementy z programu wykorzystywane są również na zajęciach w grupie. 

Terapia neuro/logopedyczna

Kluczowym aspektem jest praca nad spontanicznym komunikowaniem się i rozumieniem. Metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Nierzadko trzeba pracować nie nad poprawną wymową, lecz nad wywoływaniem mowy oraz nad umiejętnością komunikowania się z otoczeniem.

Terapia integracji sensorycznej SI

Terapia ta polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, smak, słuch, dotyk, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy ( co wiemy z przeprowadzonej diagnozy). Terapia ta odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku.

Trening Umiejętności Społecznych

Celem zajęć grupowych TUS jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z rówieśnikami, szczególnie podczas wspólnych zabaw i gier grupowych, zabaw konstrukcyjnych i tematycznych, ale także wspólnego tworzenia prac plastycznych, układania układanek, czytania książek lub słuchania bajek. Dzieci uczą się nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z rówieśnikami, wspólnego organizowania przestrzeni do zabawy, prowadzenia dialogu, wymiany informacji o sobie, rozpoznawania informacji o sobie i innych oraz zwracania uwagi na potrzeby kolegów i koleżanek.

PECS

PECS rozpoczyna nauczanie każdej osoby od podawania obrazka pożądanej rzeczy „partnerowi komunikacyjnemu”, który natychmiast uznaje tę inicjację jako prośbę. System zmierza w kierunku nauki rozróżniania obrazków oraz docelowo do budowania pełnych zdań. W bardziej zaawansowanych fazach, osoby są uczone odpowiadania na pytania oraz komentowania.
FAZA I
Jak się porozumiewać.
Uczniowie uczą się zamieniać pojedyncze obrazki na przedmioty lub czynności, których pożądają w danej chwili.
FAZA II
Odległość i cierpliwość.
W dalszym ciągu uczniowie używają pojedynczych obrazków ale w tej fazie uczą się generalizowania nowej umiejętności. Generalizacja to nic innego jak wymiana obrazka na przedmiot lub czynność lecz w innych niż początkowo uczone miejscach, pomieszczeniach, z innymi osobami i w zwiększonej odległości. Uczymy tu także cierpliwości i wytrwałości w osiąganiu celu.
FAZA III
Rozróżnianie obrazków.
Uczniowie uczą się dokonywania wyboru spośród dwóch lub więcej obrazków, aby otrzymać rzecz, o którą rzeczywiście proszą. Obrazki znajdują się w książce do komunikacji (w formie segregatora), gdzie są przyczepiane za pomocą rzepów Velcro® i w ten sposób są łatwo dostępne w momencie porozumiewania się.
FAZA IV
Budowanie zdań.
Uczniowie uczą się konstruowania prostych zdań na odczepianym pasku zdaniowym, używając obrazka „Chcę”, a następnie obrazka z przedmiotem, o który proszą.
Cechy charakterystyczne (atrybuty) i poszerzania słownictwa.
Uczniowie uczą się rozbudowywać zdania poprzez dodawanie przymiotników, czasowników i przyimków.
FAZA V
Odpowiadanie na pytania.
Uczniowie uczą się używania PECS w celu odpowiadania na pytanie „Co byś chciał/chciała?”.
FAZA VI
Komentowanie
W tej fazie uczniowie uczeni są komentowania oraz odpowiedzi na pytania takie jak: „Co widzisz?”, „Co słyszysz?”, „Co to jest?”. Uczą się tworzenia zdań z „Widzę…”, „Słyszę…”, „Czuję…”, „To jest…” itp.

Program Edukacyjno - Terapeutyczny w oparciu o ocenę umiejętności językowych i społecznych VB-MAPP

Dla każdego dziecka tworzone są Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne, które podlegają częstym aktualizacjom, zgodnie z osiąganą dojrzałością i postępami robionymi przez dziecko. 

Przed rozpoczęciem terapii, przeprowadzany jest test VB-MAPP, czyli ocena osiągania kamieni milowych rozwoju, ocena umiejętności językowych i społecznych.

Na podstawie jego wyników, wywiadu z rodzicami, przy współpracy wielu specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, obserwacji indywidualnej oraz w grupie, w oparciu o mocne strony i deficyty dziecka tworzymy Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny. Określa on:

 • strategię nauczania
 • zawiera ćwiczenia edukacyjne uwzględniające sfery rozwoju i poziomy wiekowe
 • wskazuje odpowiednie metody i środki do realizacji wyznaczonych celów krótkoterminowych i odległych.

Program jest realizowany przez terapeutów na zajęciach, ale jest też dostępny dla rodziców do pracy indywidualnej w domu. Współpraca z rodzicami oraz z osobami z otoczenia dziecka jest niezbędna do przeniesienia już wyuczonych umiejętności na inne środowisko. 

Dogoterapia

Zajęcia z dogoterapii pomagają dzieciom i młodzieży:

 • stymulować zmysły: słuchu, wzroku, dotyku,
 • ćwiczyć koncentrację,
 • wyzwalać spontaniczną aktywność,
 • doskonalić sprawność ruchową,
 • otwierać się, okazywać uczucia,
 • rozwijać samodzielność,
 • porozumiewać się z otoczeniem,
 • generują mnóstwo pozytywnych emocji

Dogoterapia wydaje się być doskonałą formą terapii także dla dzieci ze spektrum autyzmu. Okazuje się, że – chociaż dzieci autystyczne mają ograniczony kontakt z rodzicami i otoczeniem – bardzo szybko nawiązują kontakt z psem. Zajęcia z czworonogiem wspomagają terapię i rehabilitację, korzystnie wpływając na psychikę oraz zdrowie osób cierpiących na całościowe zaburzenia rozwoju.

Arteterapia

Terapia przez sztukę wpływa na określone procesy psychiczne i struktury ludzkiej osobowości oraz procesy poznawcze, na ukierunkowanie zainteresowań, hierarchię wartości i sprawność ruchową stymulującą określone formy aktywności.
W przypadku dzieci z autyzmem arteterapia pełni rolę korekcyjną, edukacyjną i rekreacyjną. Pomaga w rozpoznawaniu emocji, uwalnianiu i odreagowaniu ich, a także wyrażaniu tych emocji w sposób akceptowany przez otoczenie. Wzmacnia poczucie bezpieczeństwa dziecka, zmniejsza poziom napięcia emocjonalnego, rozbudza świadomość motywów własnych działań i zachowań oraz pomaga uaktywniać komunikację niewerbalną.
Arteterapia pozwala dzieciom na rozwijanie własnych działań twórczych, rozwój wyobraźni, uzewnętrznianie świata przeżyć i odczuć, zrozumienie własnych potrzeb i pragnień, kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic.
Zajęcia pobudzają dziecko sensorycznie, pozwalają na  poznanie innego niż własny punkt widzenia, pomagają zaspokajać potrzeby bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia docenianym i rozumianym, pomagają w akceptacji siebie i innych, relaksują i wyciszają.
Wykorzystując arteterapię można skutecznie niwelować problemy osób z autyzmem. 

Jedną z najlepszych form arteterapii jest lepienie z gliny.
Z gliny łatwo lepi się sukces. Nie potrzeba wiele umiejętności, nie są konieczne artystyczne wizje ani przesadnie mozolna praca, by stworzyć ładną i trwała rzecz. A co najważniejsze, można do minimum ograniczyć naszą ingerencję w dzieło i pozwolić dziecku uwierzyć, że jest prawdziwym artystą, a nie tylko uczniem, wykonującym polecenia nauczyciela. Niejednokrotnie okazuje się, że warto podążać za dzieckiem autystycznym,  a zwłaszcza pozwalać mu na niekontrolowaną ekspresję, która często owocuje niezwykłą fakturą, zaskakującym kształtem czy zapierającą dech w piersiach kompozycją kolorów.

Alpakoterapia 

Alpaki to są zwierzęta wielbłądowate zamieszkałe na terenie Ameryki Południowej. W porównaniu z innymi odmianami zwierząt wielbłądowatych, są one zwierzętami o najcenniejszym włóknie: ze względu na swoją jakość i największą produkcję.

Alpaki są to bardzo delikatne zwierzęta, jednakże są samo wystarczające. Łatwo im zaadaptować się w nowym środowisku.

Spotkania z Alpakami to ćwiczenia wspomagające koordynację ruchową oraz umysłową dzieci. Przez zabawy, przytulanie, głaskanie, dzieci rozluźniają się dużo szybciej i dokładniej próbują wykonać ćwiczenia, są radosne i uśmiechnięte.

Hipoterapia

Hipoterapia - forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. 

Dzięki hipoterapii następuje:

 • zmniejszenie zaburzeń równowagi,
 • zwiększenie możliwości samodzielnego poruszania się,
 • poprawa koordynacji wzrokowo- -ruchowej oraz orientacji przestrzennej,
 • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi,
 • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń,
 • rozwijanie samodzielności,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.

 

Plan dnia Punktu Przedszkolnego LAUDAME

Ramowy rozkład dnia

GODZINA 

RODZAJ ZAJĘĆ

PODSTAWA PROGRAMOWA

8:00 - 8:30

Schodzenie się dzieci 

Zabawy swobodne dzieci z udziałem nauczyciela, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, porządkowe

8:30 – 9.00

Poranny TUS - powitanie, kalendarz, obecność, plany aktywności

Zajęcia terapeutyczne

9.00 – 9.15

Śniadanie

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe

9:15 – 9.30

Porządkowanie kącika jadalnego po posiłku, profilaktyka stomatologiczna, czynności samoobsługowe w WC i łazience, etapy mycia rąk

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, porządkowe

9:30 -10:00

Przedszkolne laboratorium - eksperymenty

Zajęcia dydaktyczne realizowane według Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN

10:00 – 10:30

Spacer, zajęcia terenowe

 

Zajęcia terapeutyczno – dydaktyczne w terenie

10:30-11.00

Muzykoterapia/Knill/Weronika Sherborne/Ścieżki sensoryczne

Zajęcia terapeutyczno-dydaktyczne

11:00 – 12:00

Zajęcia terapeutyczne grupowe – w kręgu, stolikowe

Zajęcia dydaktyczne realizowane według Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN

12:00 – 12:15

Obiad, prawidłowe posługiwanie się sztućcami

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe

12:15 – 12:30

Porządkowanie kącika jadalnego po posiłku, profilaktyka stomatologiczna, czynności samoobsługowe w WC i łazience, etapy mycia rąk

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, porządkowe

12.30-13.00

Leżakowanie, relaksacja przy muzyce

Zajęcia terapeutyczne

13.00-13.30

Grupowe zajęcia logopedyczne/bajkoterapia

Zajęcia dydaktyczne realizowane według Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN

13.30-14:00

Popołudniowy TUS, pożegnanie

Zajęcia terapeutyczne

14:00

Odbiór dzieci z przedszkola

 

Terapia

W naszym przedszkolu realizujemy obowiązującą w Polsce podstawę programową (wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30-05-2014 r). Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosujemy specjalistyczne metody wspomagające edukację, zgodnie z głównymi założeniami amerykańskiego modelu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children). Podstawę podejścia stanowi edukacja, która wykorzystywana jest jako środek do osiągnięcia poprawy umiejętności i komunikowania się oraz maksymalnego wykorzystania potencjału dziecka. Kształcenie prowadzone jest w otoczeniu, gdzie kładziony jest nacisk na niezmienną i czytelną organizację miejsca, czasu z dopasowanymi do potrzeb metodami uczenia.

Główne założenia modelu TEACCH to:

 • duży nacisk na zrozumienie istoty autyzmu i indywidualnych potrzeb danego dziecka z autyzmem,
 • praca wg ściśle określonego planu dnia,
 • wizualny kanał przekazu informacji (wizualność materiałów i pomocy dydaktycznych, stosowanie obrazków wyraźnych, realistycznych, jednoznacznych, zrozumiałych symboli, stały porządek prezentacji, wizualna organizacja zajęć i zadań - wizualne oznakowanie obszarów w pomieszczeniu poprzez symbole, piktogramy, PCS-y, prezentowanie wizualnych instrukcji do zadań, wizualnego schematu dnia),
 • duża ilość pomocy edukacyjno-terapeutycznych o charakterze sensorycznym,
 • dostosowanie środowiska do potrzeb dzieci poprzez strukturyzację (ustalenie stałych miejsc do zabawy, jedzenia, ruchu i muzyki, zadań dydaktycznych, eliminacja bodźców zakłócających, brak nagłych, radykalnych zmian, przydzielenie stałego krzesełka, miejsca przy stole, szatni, łazience),
 • wzmacnianie naturalnej motywacji dziecka w procesie uczenia się poprzez zastosowanie wybranych metod ABA (Applied Behavioral Analysis),
 • tworzenie zindywidualizowanych programów nauczania, które uwzględniają wiek, umiejętności, zainteresowania i potrzeby dziecka z autyzmem,

Struktury w formie stałych zasad, reguł oraz stałego schematu obecne są w prowadzeniu zajęć.

Struktura obejmująca: przestrzeń, czas, czynności ułatwia dziecku orientację, zapewnia przewidywalność, pozwala na stopniowe przyzwyczajanie się do zmian i samodzielne działanie. Stworzone w ten sposób optymalne warunki pracy pozwalają na przyswajanie informacji. Ważne jest, aby miejsce do pracy było pozbawione zbędnych bodźców tj. zbędnych, kolorowych obrazków na ścianach, rzeczy niepotrzebnych w zasięgu wzroku dziecka. Wejście w strukturę zajęć umożliwia plan w formie wizualnej, który przedstawia kolejność zajęć: dziecko wie jakie go zadania czekają, ile zadań jeszcze mu zostało do końca, kiedy będzie czas na zabawę czy relaks. Zadania na początku terapii są krótkie, aby dziecko mogło doświadczyć sukcesu i cieszyć się swoją pracą. W trakcie pracy poziom trudności zadań musi wzrastać. Przy pracy terapeuta kieruje polecenia jasne bez zbędnych ozdobników, by dziecko mogło maksymalnie skupić uwagę na treści polecenia.

Praca z dzieckiem z autyzmem jest procesem, w którym ustalenie i przestrzeganie zasad powoduje, że są widoczne efekty. Dzięki temu wielu naszych podopiecznych będzie mogło dołączyć do swoich rówieśników i kontynuować naukę w przedszkolach i szkołach integracyjnych. Wszystkie nasze programy pracy grupowej wg wytycznych MEN podzielone zostały na konkretne: miesiące, tygodnie, dni i godziny w danym roku kalendarzowym.

Indywidualne programy terapeutyczne

Dla każdego dziecka tworzone są Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, które podlegają częstym aktualizacjom, zgodnie z osiąganą dojrzałością i postępami robionymi przez dziecko. Przed rozpoczęciem terapii, przeprowadzany jest test VB-MAPP, czyli ocena osiągania kamieni milowych rozwoju, ocena umiejętności językowych i społecznych. Na podstawie jego wyników, wywiadu z rodzicami, przy współpracy wielu specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, obserwacji indywidualnej oraz w grupie, w oparciu o mocne strony i deficyty dziecka tworzymy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Określa on:

 • strategię nauczania,
 • zawiera ćwiczenia edukacyjne uwzględniające sfery rozwoju i poziomy wiekowe,
 • wskazuje odpowiednie metody i środki do realizacji wyznaczonych celów krótkoterminowych i odległych.

Program jest realizowany przez terapeutów na zajęciach, ale jest też dostępny dla rodziców do pracy indywidualnej w domu. Współpraca z rodzicami oraz z osobami z otoczenia dziecka jest niezbędna do przeniesienia już wyuczonych umiejętności na inne środowisko.

Kompleksowy pakiet terapeutyczny obejmuje:

 • terapię psychologiczno-pedagogiczną: 1-2 godz/tygodniowo,
 • terapię logopedyczną: 1-2 godz/tyg.,
 • terapię Integracji Sensorycznej: 1 godz/tyg.,
 • trening Umiejętności Społecznych: 5 godz/tyg.
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wg MEN 5 godz/tyg.
 • zajęcia dodatkowe: muzykoterapia (2 godz /tyg.), Knill (1 godz/tyg), Weronika Sherborne (1 godz/tyg), ścieżki sensoryczne (1 godz/tyg), zajęcia ceramiczne (dwa razy w miesiącu), dogoterapia (raz w miesiącu).

Kontynuacja terapii w naszej poradni

Jeśli wystąpi potrzeba kontynuowania terapii lub rozszerzenia jej o inne terapie wspomagające rozwój dziecka, można skorzystać z szerokiej oferty naszej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Grupa wsparcia dla rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci ze spektrum autyzmu na grupę wsparcia.

Zapraszamy rodziców, którzy:

- chcieliby lepiej zrozumieć zachowanie swojego dziecka

- poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące wychowania

- mają trudność z zaakceptowaniem diagnozy

- chcieliby poznać innych rodziców, będących w podobnej sytuacji

- chcieliby wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie

- chcieliby zadać dowolne pytanie w przyjaznej atmosferze, przy wsparciu doświadczonego specjalisty

 

W spotkaniu uczestniczą rodzice oraz psycholog/pedagog specjalny. 

Grupa ma charakter otwarty, można do niej dołączyć w dowolnym momencie.