Poradnia dla dorosłych

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla dorosłych i seniorów

 

Diagnostyka psychologiczna

Bazujemy na oryginalnych testach pochodzących z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Testy (wybrane), którymi dysponuje poradnia:

 • EPQR Kwestionariusz Osobowości Eysencka - służy do badania podstawowych wymiarów osobowości.
 • FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu - kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania.
 • CISS Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych - kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem.
 • CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego - test służy do pomiaru zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego.
 • BENTON Test Pamięci Wzrokowej Bentona - Test służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej.
 • IVE - służy do badania trzech cech osobowości: impulsywności, skłonności do ryzyka i empatii.
 • Testy Matryc Ravena - niewerbalne testy inteligencji ogólnej.
 • WISC-R Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci - Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

I wiele innych testów psychologicznych, logopedycznych i pedagogicznych.

Psychoedukacja rodziców

Zapraszamy rodziców na spotkania, na których będą mogli omówić z terapeutą problemy dotyczące zachowań dzieci oraz uzyskać odpowiedź na pytania na temat mechanizmów warunkujących powstawanie tych zachowań. Podczas spotkań opracowywana jest strategia radzenia sobie z problemem.

Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna to jednorazowe spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru problemów lub obszarów do zmiany oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą. Podczas konsultacji można też uzyskać doraźną pomoc psychologiczną - wspólnie z psychologiem spróbować lepiej zrozumieć trudną życiową sytuację, czy zadanie przed jakim stanęliśmy.

 Zgłoś się do nas, jeśli: 

 • znalazłeś się w trudnej sytuacji rodzinnej, zawodowej lub osobistej
 • nie radzisz sobie z napotykanymi trudnościami w domu i pracy
 • masz problemy lub przeżywasz kryzys w relacjach z innymi ludźmi – z partnerem, rodziną, współpracownikami
 • czujesz, że nie rozumiesz swoich emocji, reakcji, zachowań
 • nie masz siły stawiać czoła codziennym obowiązkom, czujesz się zmęczony życiem
 • stajesz przed trudnymi życiowymi wyborami i nie wiesz, którą pójść drogą
 • chciałbyś lepiej poznać i zrozumieć samego siebie

Jeśli jesteś zdecydowany/a, że chcesz coś zmienić lub poprawić jakość swojego życia, ale nie wiesz, jakiej konkretnie pomocy Ci trzeba - przyjdź na konsultacje, by, wspólnie z psychologiem, ustalić, jakiego wsparcia lub pomocy potrzebujesz. Czas trwania sesji to 50 minut.

Terapia psychologiczna

 Słowo psychoterapia pochodzi od dwóch greckich wyrazów: psyche = dusza i therapein = leczyć.

 Celami psychoterapii są:

 • pomoc w zmianie zachowań i postaw
 • wsparcie w radzeniu sobie z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowym, nerwicowymi, depresją
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych (np. choroba, śmierć, żałoba)
 • rozwijanie kompetencji społecznych (np. komunikacji, asertywności, umiejętności współpracy)
 • rozwijanie kompetencji osobistych (np. radzenia sobie ze stresem, podnoszenia samooceny, umiejętności budowania więzi)

Sesje terapeutyczne to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone zawsze przez tego samego psychoterapeutę. Częstotliwość spotkań jest zależna od zagadnienia, jakiego dotyczą oraz od ich formy (terapia indywidualna, par i małżeństw, grupowa). Czas trwania całej psychoterapii jest uzależniony od ustalonych celów i złożoności zagadnień, nad którymi klient i terapeuta pracują. Kilka pierwszych spotkań (na ogół są to 3 pierwsze spotkania) ma charakter diagnostyczny, czyli służy poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej klienta, jego planów i oczekiwań. Te sesje kończą się wspólnym zdefiniowaniem celów terapii i ustaleniem zasad współpracy. Czas trwania sesji: zazwyczaj spotkania indywidualne trwają do 50 min., sesje dla par i małżeństw oraz grupowe trwają do 90 min.

Konsultacje „wychowawcze”

Czasami zdarza się tak, że w rodzinie pojawiają się problemy wychowawcze. Dziecko nie radzi sobie z obowiązkami szkolnymi, zaczyna eksperymentować z używkami, staje się agresywne lub całkowicie wycofane. Rodzicie w takich sytuacjach bardzo często nie wiedzą jaka reakcja i jakie działania z ich strony będą najbardziej skuteczne. W takiej sytuacji niezbędna może się okazać pomoc kogoś „z zewnątrz”, bezstronnego obserwatora, który pomoże dotrzeć do przyczyn zaistniałej sytuacji i wypracować skuteczne jej rozwiązanie. Spotkanie z naszymi specjalistami pozwoli dociec, jakie mechanizmy kierują postępowaniem dziecka. Podczas konsultacji można wypracować narzędzia przeciwdziałające trudnym zachowaniom, łagodzące ich skutki oraz pomagające zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.

 Zgłoś się do nas w sytuacji, gdy:

 • twoje dziecko opuściło się w szkole, przestało się uczyć lub chodzić do szkoły
 • dziecku grozi wydalenie ze szkoły, do której uczęszcza
 • dziecko jest agresywne
 • dziecko jest nadpobudliwe, nie potrafi na niczym skupić swojej uwagi
 • dziecko jest wycofane, apatyczne
 • dziecko ma kontakt z używkami
 • dziecko nie chce nawiązywać kontaktu z Rodzicami, udziela zdawkowych odpowiedzi, trudno uzyskać od niego jakieś informacje
 • dziecko jest bardzo nieśmiałe, nie nawiązuje kontaktu z rówieśnikami
 • dziecko jest wykluczone przez grupę rówieśniczą, również z powodu dobrych wyników w nauce
 • nie jesteś pewien jakie metody wychowawcze zastosować wobec dziecka
 • nie wiesz jak poradzić sobie z zaistniałą sytuacją
 • sposoby do których uciekałeś się do tej pory nie skutkują

Czas trwania konsultacji to 50 minut.

 Interwencja kryzysowa

Wszelkie sytuacje kryzysowe są dla nas bardzo trudnym przeżyciem. Dotykają one zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej sfery naszego funkcjonowania. Natłok negatywnych zdarzeń oraz emocji niejednokrotnie powoduje, że nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić z konfliktem, urazem, bólem, który odcisnął tak poważne piętno na naszym życiu. Celem interwencji kryzysowej jest udzielenie wsparcia w tym niezwykle trudnym okresie oraz pomoc w odzyskaniu, przez osobę doświadczoną kryzysowymi przeżyciami, wewnętrznej równowagi. Działania interwencyjne podejmowane przez naszych specjalistów mogą być skierowane zarówno do indywidualnych pacjentów, jak i do grup.

Celem interwencji kryzysowej jest:

 • pomoc polegającą na rozwiązaniu aktualnych trudności oraz udzieleniu wsparcia emocjonalnego
 • pomoc w odzyskaniu przez osobę będącą w kryzysie zdolności do samodzielnego pokonania trudności oraz złagodzenia objawów reakcji stresowej
 • określenie czy danej osobie potrzebna jest dalsza praca nad problemem i zaproponowanie najkorzystniejszej formy pomocy

Zgłoś się do nas, jeśli: 

 • straciłeś bliską osobę,
 • padłeś ofiarą przemocy,
 • nagle utraciłeś pracę,
 • w twoim życiu miało miejsce nieoczekiwane wydarzenie krytyczne,
 • żyjesz w przewlekłym stresie,
 • znajdujesz się w sytuacji, która powoduje poczucie utraty, zagrożenia, niepewności,
 • odczuwasz trwający stan napięcia emocjonalnego,
 • czujesz, że znajdujesz się w stanie braku równowagi, dezorganizacji. Ilość spotkań jest zależna od zagadnienia. Na ogół są sesje odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania sesji to 50 min. – spotkanie indywidualne lub 90 min. – spotkanie pary/małżeństwa.

Diagnoza i terapia logopedyczna/neurologopedyczna

 Diagnoza i terapia neurologopedyczna obejmuje:

 zaburzenia komunikacji o typie afazji u dzieci i dorosłych

 • zaburzenia dyzartryczne u dzieci i dorosłych
 • opóźniony rozwój mowy lub zaburzenia komunikacji u dzieci związane z uszkodzeniem układu nerwowego
 • jąkanie

 Terapii neurologopedycznej wymagają osoby z uszkodzeniami lub niedorozwojem układu nerwowego. Najczęstszymi przyczynami zaburzeń komunikacji w tej grupie są:

 • udary
 • mózgu,
 • usunięcia guzów,
 • zaklipsowanie tętniaków
 • wypadki

Wśród dzieci najczęstsze są uszkodzenia okołoporodowe oraz wady wrodzone. W wypadku tego typu terapii najistotniejsze jest, by rozpoczęta była jak najwcześniej od momentu wykrycia uszkodzenia i by prowadził ją doświadczony terapeuta.

Diagnoza neurologopedyczna trwa od 40 do 120 minut i w uzasadnionych przypadkach jest rozłożona na dwa spotkania. Wykonuje się ją w oparciu o specjalistyczne testy, dostosowane do zdiagnozowanych zaburzeń organicznych. Bardzo istotne jest, by na takie spotkanie dostarczyć dokumentację medyczną, zawierającą wyniki badań oraz opinie specjalistów, a także historię dotychczasowego leczenia (zwłaszcza neurologopedycznego czy neuropsychologicznego).

Terapia neurologopedyczna trwa zwykle około 60 minut z omówieniem zajęć. Odbywa się od jednego do pięciu razy w tygodniu. Na życzenie klienta lub gdy wymaga tego sytuacja (pacjent leżący lub niewychodzący z domu) zajęcia odbywają się w domu pacjenta.

Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna

Oferujemy pełen zakres usług neurorehabilitacyjnych oraz diagnozy neuropsychologicznej dla osób ze stwierdzonymi deficytami neurologicznymi.

Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna skierowana jest do osób:

 po przebytych urazach mózgu

 • udarach
 • z podejrzeniem chorób neurodegeneracyjnych (m.in. choroba Alzheimera,
 • choroba Parkinsona)
 • w celu oceny funkcjonowania poznawczego (procesów pamięci, uwagi, funkcji wykonawczych, wzrokowo-przestrzennych i innych) osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych

Zajęcia dla seniorów – trening pamięci i koncentracji

 Pacjent nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 technik pamięciowych,

 • koncentracji uwagi,
 • percepcji wzrokowej,
 • koordynacji wzrokowo - ruchowej

 Zalecana osobom w podeszłym wieku, które dostrzegają trudności w tym zakresie oraz wszystkim tym, którzy chcą polepszyć swoje funkcjonowanie poznawcze.