O nas

LAUDAME nasza kadra

Oprócz nowoczesnego budynku, całego wyposażenia i specjalistycznego terapeutycznego sprzętu, LAUDAME to przede wszystkim ludzie, którzy chcą pomagać. Grono specjalistów znających się na swojej pracy i gotowych do szukania rozwiązań, jak i bieżącego udzielania pomocy.

 

Roksana Kosmala

Dyrektor, Psycholog - Neurokognitywista, Logopeda, Pedagog, Terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka psychologii - neurokognitywistyki i logopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie, Krajowym Towarzystwie Autyzmu WOTKTA w Warszawie, na Oddziale Psychiatryczno - Psychologicznym w Centrum Zdrowia w Piasecznie, w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznym ODIS, w fundacji SCOLAR w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w dziedzinie autyzmu, mi.in. Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem, Terapia Ręki tj. wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych dziecka, Diagnoza Funkcjonalna Testem PEP-R, Terapia Neuropsychologiczna Pacjentów z Ogniskowymi Uszkodzeniami Mózgu, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - Diagnoza i Terapia, Terapia Dziecka Autystycznego w Domu i Szkole, Niedostosowanie Społeczne - Diagnoza i Profilaktyka, TUS - Trening Umiejętności Społecznych, Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?, Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart, Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą zachowania trudne. Specjalizuje się m.in. w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zwłaszcza w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera (zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe w formie TUS). Posiada również wszystkie niezbędne uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi na terenie szkoły lub przedszkola. Współpracuje z licznymi placówkami medycznymi i edukacyjnymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju. Prowadzi również badania z zakresu medycyny pracy i psychologii transportu. Stale czynnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach pogłębiając swoją wiedzę. Autorka książki "Trening intelektu dla dzieci".

Agnieszka Adamczuk

Zastępca dyrektora, Psycholog, Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła również dwustopniowe szkolenie w zakresie diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS). Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce oraz terapii (zarówno indywidualnej jak i grupowej) psychologicznej, logopedycznej oraz SI na oddziałach: rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej, foniatrycznej, ZOLu. Doświadczenie zdobywała także w pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia z zakresu: pomocy uczniom z SPE, interakcji dorosły - dziecko, relaksacji, asertywności. W przedszkolu i poradni Laudame zajmuje się terapią (indywidualną i grupową) psychologiczną i logopedyczną oraz terapią i diagnozą dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego (SI). Stale podnosi swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach.

Aleksandra Bielecka

Psycholog. Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu - wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS, studia Przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Ukończyła liczne staże m.in. staż kliniczny organizowany przez Szpital Tworkowski oraz Klinikę Psychiatrii Akademii Medycznej w Warszawie, staż na oddziale dziennym nerwic Przychodni Lekarskiej WAT, staż w zespole psychologiczno - terapeutycznym "Nowodwory" oraz w "Klubie Malucha i Rodzica" organizowanym przez Stowarzyszenie dla Rodzin, roczny staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS w Warszawie. Ukończyła szkolenia: "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" prowadzone przez Zespół Trenerów Fundacji Synapsis, "Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju" oraz "Jak napisać program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?" prowadzone przez Ośrodek Szkolenia SCOLARIS. Pracowała jako terapeuta w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych m.in. w Centrum Terapii PROMITIS, Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym ODIS oraz  przedszkolu integracyjnym Ala ma kota w Warszawie. 

Agnieszka Piróg - Balcerzak

Lekarz medycyny, specjalista w zakresie psychiatrii dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jest absolwentką studiów medycznych na Akademii Medycznej w Warszawie, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Od 2003 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Jest autorką licznych publikacji i prac naukowych. Opracowuje również wykłady szkoleniowe dla lekarzy, którzy specjalizują się w zakresie psychiatrii. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Emilia Cierlińska

Oligofrenopedagog. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej - kierunek - oligofrenopedagogika (swoją pracę dyplomową poświęciła problematyce autyzmu w kinematografii polskiej i światowej). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Fundacji Synapsis (terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży z autyzmem, diagnoza autyzmu, terapia zespołu Aspergera) oraz w Stowarzyszeniu Terapeutów w Warszawie (praca z dorosłymi osobami z autyzmem o różnym poziomie funkcjonowania). Posiada również doświadczenie wyniesione z pracy w szkole specjalnej (w klasie dzieci autystycznych) zarówno w Polsce jak i za granicą (Wielka Brytania), w poradni psychologiczno - pedagogicznej w Legionowie, w ośrodku diagnoz i szkoleń psychologicznych ODIS. Prowadziła liczne szkolenia z dziedziny autyzmu zarówno z rodzicami, terapeutami, nauczycielami i studentami. Brała udział w różnego rodzaju projektach i szkoleniach (m.in. w Delfinarium w Kozaczej Buchcie na Krymie, szkolenia: "Jak napisać program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?", "Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart", "Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zburzeniami rozwoju" organizowane przez Ośrodek Szkolenia SCOLARIS w Warszawie). Pracowała metodami behawioralnymi, Metodą Opcji, Metodą Dobrego Startu, Metodą Czytania Globalnego Domana. Jak sama mówi, autyzm to dla niej coś więcej, aniżeli tylko zainteresowanie, - autyzm to jej pasja! Prywatnie, starsza siostra nastolatka z autyzmem. W placówce Laudame zajmuje się prowadzeniem szkoleń, terapią dzieci i młodzieży, prowadzi też grupę wsparcia dla rodziców.

Agata Śliwowska

Psycholog, Pedagog, Terapeuta grupowy TUS. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Płocku, w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS w Warszawie oraz Specjalistycznym Przedszkolu dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w Warszawie. Brała udział w letnich turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła kursy i szkolenia: Diagnoza & Terapia Autyzmu i Zespołu Aspergera, Terapia ręki - praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ASD, MPDz), "Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart", "Jak napisać program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?" oraz "Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju" organizowane przez Ośrodek Szkolenia SCOLARIS. W LAUDAME zajmuje się indywidualną terapią psychologiczno - pedagogiczną oraz grupową TUS.

Ewa Pogonowska

Psycholog, Logopeda, Doradca Zawodowy. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, logopedii na UKSW w Warszawie, Stosowanej Analizy Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania na Uniwersytecie SWPS, doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, kurs kierownika wycieczek i innych form turystyki kwalifikowanej, kurs pomocy socjoterapeutycznej, szkolenie VB-MAPP - ocenia umiejętności i planowanie terapii, Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart, Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?, szkolenie PECS, Metoda Krakowska. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych w Warszawie, w szpitalu MSWiA w Otwocku, na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z autyzmem i ZA. Była organizatorem i kierownikiem kolonii letnich i zimowych. W placówce LAUDAME zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz psychologiczną.

Arkadiusz Dydziński

Psycholog, Terapeuta grupowy TUS. Absolwent psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowanie pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Dodatkowo odbył następujące kursy i szkolenia: "Trening Umiejętności Społecznych TUS - terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu" w Fundacji POMOC AUTYZM oraz "Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart", "Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?" oraz "Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju" w ośrodku SCOLARIS. Brał także udział w konferencji "Współczesna praktyka diagnostyczna - osiągnięcia i wyzwania" organizowanej przez Uniwersytet SWPS. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W LAUDAME zajmuje się diagnozą psychologiczną, indywidualną terapią psychologiczno - pedagogiczną oraz grupową TUS.

Maria Ewa Majewska

Logopeda, neurologopeda. Certyfikowany terapeuta K-Taping Academy. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną różnorakich wad wymowy, a także zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami bądź zaburzeniami OUN. Pracuje z pacjentami w każdym wieku – od noworodków aż do ludzi w wieku dorosłym i podeszłym, którzy z różnych przyczyn potrzebują pomocy logopedycznej. Pomaga i doradza w zakresie trudności logopedycznych związanych z dietą, wspomaga rozwój umiejętności związanych z gryzieniem i żuciem. 

Pracowała jako logopeda na oddziale rehabilitacji neurologicznej (terapia afazji, dyzartrii oraz dysfagii) oraz na oddziale ZOL w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Konstancinie-Jeziornie, obecnie współpracuje  z prywatnym Centrum Rehabilitacji w Kierszku oraz Centrum Rehabilitacji Constance Care. Jak sama mówi- „Wierzę, że tylko bliski i pełen autentyczności kontakt terapeuty z dzieckiem oraz jego rodzicami pozwala budować dobrą jakość terapii”.

Odbyte szkolenia:

  • Terapia Sensomotoryczna i Korekta Dysfunkcji Ustno-Twarzowych kurs I stopnia u dr Anny Regner.
  • Prezentacja koncepcji Castillo Moralesa w teorii i praktyce.
  • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
  • Kurs trenerski FAMILILAB ASSOCIATION (Certyfikat trenera FAMILYLAB) (Dusanka Kosanovic)
  • SELF-REG w pracy z dziećmi dla psychologów i innych profesjonalistów (Natalia Fedan)
  • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – w tym żywienie przez zgłębnik i PEG.
  • K-taping w logopedii.
  • Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii.
  • Terapia porażenia nerwu twarzowego.
  • Ukończyła Staże: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Dziennej Rehabilitacji Pediatrycznej.

Kamila_Mazurek_OttoKamila Mazurek-Otto

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Specjalista Wczesnego Wspomagania  Rozwoju/Wczesnej Interwencji dziecka oraz dziecka o zaburzonym rozwoju. Posiada kwalifikacje do kompleksowego wspomagania rozwoju małego dziecka w wieku 0-7 lat zagrożonego niepełnosprawnością oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach edukacyjnych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.  Ukończyła I stopień VIT (Wideotrening Komunikacji) oraz I stopień elementów metody werbo – tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii z Zagórzu, Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny, przedszkolu. Ukończyła  twórcze warsztaty plastyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, Szkolenie dla Ekspertów IV Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności „Destination Imagination” oraz szkolenie z elementów muzykoterapii w Cognitus Centrum Szkoleń. Brała udział w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI. W przedszkolu i poradni Laudame zajmuje się terapią indywidualną dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego SI oraz indywidualną terapia pedagogiczną.

Magdalena Łyś

Romanistka. Absolwentka filologii romańskiej  na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze specjalizacją w dwóch językach romańskich- francuskim i włoskim. Dwadzieścia lat doświadczenia  w dydaktyce języków obcych. Pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej od roku 2002 do 2011. Stażystka w Polskim Radiu Lublin na stanowisku dziennikarza i reportera radiowego. Absolwentka studiów logopedycznych UMCS (praca dyplomowa z dziedziny autyzmu). Przez półtora roku prowadziła badania z tematyki autyzmu w jednej z lubelskich przychodni oraz obserwowała i brała udział w terapii osób z zaburzeniami mowy. W Laudame zajmuje się terapią indywidualną oraz grupową.

„Każde dziecko, któremu pomożemy przetrwać, które uda się włączyć w nasz świat, przybliża nas do rozwiązania problemu autyzmu”- te słowa badacza Carla H. Delecato są jej mottem.

Magdalena Sielska

Psycholog, Terapeuta grupowy TUS, Psycholog Transportu. Absolwentka psychologii zdrowia i psychoterapii w WSFiZ w Warszawie. Ukończyła również podyplomowe studia kwalifikacyjne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalności: psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aktualnie studentka studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Dodatkowo odbyła następujące kursy i szkolenia: Poradnictwo psychologiczne, Terapeuta -Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju.

Swoje doświadczenie zdobywała w: Terapeutyczna - odział Przystani Psychologicznej w Warszawie, MARZENA PUŁAWSKA GABINET PSYCHOLOGICZNY w Wyszkowie, ARS EDUCANDI - SZTUKA WYCHOWANIA SP.ZO.O. w Warszawie, Pracowni Psychologicznej JULIA współpracując z grupą Polmed Warszawie, ISOX SP.ZO.O. w Kutnie. W LAUDAME zajmuje się indywidualną terapią psychologiczno - pedagogiczną oraz grupową TUS.

 

Paulina Podbielska - Chmielewska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Pedagogika Specjalna. Przez 1,5 roku była wolontariuszką w Fundacji Synapsis, gdzie prowadziła zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, dodatkowo pomagała w organizacji działań charytatywnych. Ukończyła 3 stopnie języka migowego oraz kurs dogoterapii.

Pracowała w Przedszkolu Integracyjnym dla dzieci z Autyzmem oraz z Zespołem Downa. Prowadziła warsztaty dla rodziców oraz współprowadziła szkolenia związane z tematyką autyzmu. W Laudame zajmuje się indywidualną terapią pedagogiczną oraz grupową TUS.

Oksana Czeberkus

Absolwentka wyższych studiów magisterskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia.  Aktualnie studentka studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Ukończyła II stopień Szkoły Muzycznej i szkolenie „Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna”.

Studia magisterskie ukończyła na specjalizacji psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji, a swoje praktyki odbywała w zakładzie karnym, ale podjęcie pracy w przedszkolu zmieniło ostatecznie jej dotychczasowe plany zawodowe. Od tego momentu rozpoczęła się jej przygoda z dziećmi. Pracowała w Przedszkolu Językowym oraz w Integracyjnym Żłobku Muzycznym.

W Laudame zajmuje się indywidualną terapią psychologiczną i grupową TUS.

Edyta Górzyńska

Pomoc nauczyciela/terapeuty. Ukończyła kurs pomocy nauczyciela oraz szkolenie: "Dziecko z autyzmem w przedszkolu - charakterystyka podstawowych zagadnień". Przez 13 lat pracowała w BGK jako zastępca skarbnika i kasjer, w Ministerstwie Finansów, Urzędzie Skarbowym oraz PKO PB w Warszawie.

Po przygodzie z bankowością postanowiła ukończyć kurs asystenta nauczyciela, przez 2 lata pracowała jako cień dzieci z autyzmem w placówce terapeutycznej. W styczniu 2017 r. dołączyła do zespołu Laudame. Od tej pory pomaga terapeutom w realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych. Swoje zadania w przedszkolu wykonuje we współpracy z terapeutami i nauczycielami. Posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej, a także właściwej opieki nad dziećmi w różnych sytuacjach, np. higienicznych czy edukacyjnych.

Agnieszka Wesołowska

Pomoc nauczyciela/terapeuty. Ma dwie pasje- przyrodę i dzieci. Z wykształcenia ogrodnik. Pracowała jako opiekunka dzieci i dorosłych.

Ukończyła kurs „Terapia behawioralna Dzieci z Autyzmem” i szkolenie: "Dziecko z autyzmem w przedszkolu - charakterystyka podstawowych zagadnień". Posiada doświadczenie w opiece nad dziećmi z Zespołem Aspergera.

W przedszkolu LAUDAME pomaga terapeutom i dzieciom w codziennych zadaniach.

Prywatnie mama dwóch synów 12-letniego Maćka i 7-letniego Mikołaja.

Wiktoria Krawczykowska

Pomoc nauczyciela/terapeuty. Do zespołu LAUDAME dołączyła we wrześniu 2017r. Od tej pory pomaga terapeutom i dzieciom w realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych. Stale doskonali swoją wiedzę w dziedzinie opieki nad dziećmi z autyzmem uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach m.in. "Terapia behawioralna dzieci z autyzmem", "Dziecko z autyzmem w przedszkolu - charakterystyka podstawowych zagadnień". Wiktoria jest osobą niezmiernie ciepłą, empatyczną oraz wyrozumiałą w stosunku do specyficznych potrzeb maluchów.

Magdalena Zięba

Psycholog, Psycholog transportu, Pedagog. Absolwentka Psychologii o specjalności Psychologia Zdrowia i Psychoterapia w WSFiZ, ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS o specjalności Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach m.in. Psychologiczno-Pedagogicznej Poradni nr 13 w Warszawie, w Vitautia w Wołominie, w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS w Warszawie, przedszkolach dla dzieci z autyzmem, w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. Diagnoza i Terapia Ręki- Kurs I i II stopnia, TUS-trening umiejętności społecznych, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka-Diagnoza i Terapia, Poradnictwo psychologiczne, Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera)-teoria i praktyka. Przez kilka lat w ramach wolontariatu opiekowała się dziećmi autystycznymi.
Prowadzi badania z zakresu medycyny pracy i psychologii transportu stałe podnosząc swoje kwalifikacje.
Wiceprezes w spółce Ars Educandi-Sztuka Wychowania sp. z o.o.
Współzałożycielka i współwłaścicielka dwóch warszawskich żłobków, w których pracuje.
Prywatnie mama Hani.

Adam Adamczuk

Pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwent Edukacji Przedszkolnej i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończył szkolenie w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Integracji Sensorycznej. Absolwent Szkoły Muzycznej (sekcja trąbki).

Posiada wieloletnie doświadczenie w indywidualnej oraz grupowej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Odbył staże w przedszkolach integracyjnych, Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W Poradni Laudame zajmuje się terapią indywidualną dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego SI oraz terapią pedagogiczną.

Prywatnie szczęśliwy tata 3-letniego Filipka, miłośnik gry na trąbce oraz klasycznych samochodów.

Beata Jankowska

Psycholog. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – specjalność Psychologia kliniczna i neuropsychologia, ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie Przygotowania pedagogicznego na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Aktualnie studentka studiów doktoranckich Instytutu Psychologii PAN w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała przy okazji praktyk, staży oraz działań wolontariackich w takich placówkach jak: Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Klinika Psychologiczno – Psychiatryczna Psychomedic w Warszawie oraz Fundacja Styk w Warszawie. Ukończyła szkolenia: „Potencjały arteterapii i choreoterapii w praktyce”, „Metody pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi”, "Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju" organizowane przez Ośrodek Szkolenia SCOLARIS w Warszawie. W LAUDAME zajmuje się diagnozą psychologiczną.

MAGDALENA ORCZYK 

Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej kierunku Pedagogika Specjalna - Logopedia i Pedagogika Wczesnoszkolna w Warszawie oraz Uniwersytetu Gdańskiego kierunku Wczesna Interwencja Logopedyczna w Gdańsku. Ukończyła liczne kursy, warsztaty i szkolenia: Konferencja Naukowo - Szkoleniowa SYNAPSIS ,,Zachowania trudne u osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera   w Błoniu, Centrum Kompleksowej Terapii Psychologiczno - Pedagogicznej dla dzieci SPEKTRUM'' - Szkolenie ,,Jak efektywnie pracować z dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania'' czyli terapia behawioralna w praktyce, Centrum Szkoleń EDUCO - Szkolenie - Metoda Knillów, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PROMITIS - Szkolenie - Diagnoza funkcjonalna PER-R, Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR - Szkolenie: Terapia ręki - wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Neuromowa - czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Konferencje naukowo-szkoleniowe pt. ,,Zestawienie form zaburzeń mowy a praktyka logopedyczna'', Warsztat: Rehabilitacja głosu i mowy po laryngektomii całkowitej, Logorytmika jako ważny aspekt w terapii logopedycznej, Warsztat: Wpływ ruchu, muzyki, tańca tradycyjnego na wszechstronny rozwój dziecka niesłyszącego'', Warsztat:Opóźniony Rozwój Mowy - prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne. Swoje doświadczenie zdobyła w fundacji SYNAPSIS, przedszkolach, szkołach,placówkach kształcenia specjalnego, szkołach z oddziałami specjalnymi, szkole podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ,,Przylądek'' w Pruszkowie. Prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. (Przedszkole Niepublicze„Bursztynek”; pracowała z dziećmi bilingwalnymi – Niepubliczne Przedszkole,Buzzy bee”; International Trilingual Pre-school. Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych według autorskiego programu.

Maria Dobraczyńska

Psycholog, Animator, Psychoterapeuta. Ukończyła studia z psychologii w języku angielskim na Uniwersytecie SWPS oraz animację społeczno-kulturową na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest w trakcie szkolenia w zakresie analitycznej psychoterapii grupowej indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej ,,Rasztów''. Jest też członkiem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach dziennych psychiatrycznych (Szpital Wolski) jak również na Oddziałach Rehabilitacyjnych (Oddział Rehabilitacji Psychosomatycznej, Oddział Wczesnej Rehabilitacji, Ośrodek Tabita Grupa Luxmed). Prowadzi terapią indywidualną jak również grupową zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, schorzeń psychosomatycznych u osób dorosłych oraz młodzieży. Konsultuje pacjentów w języku polskim i angielskim. Swoją pracę prowadzi pod regularną superwizją.