O nas

LAUDAME nasza kadra

Oprócz nowoczesnego budynku, całego wyposażenia i specjalistycznego terapeutycznego sprzętu, LAUDAME to przede wszystkim ludzie, którzy chcą pomagać. Grono specjalistów znających się na swojej pracy i gotowych do szukania rozwiązań, jak i bieżącego udzielania pomocy.

 

Roksana Kosmala

Dyrektor, Psycholog - Neurokognitywista, Logopeda, Pedagog, Terapeuta integracji sensorycznej, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego. Absolwentka psychologii - neurokognitywistyki i logopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Zarządzania i Psychologii Menadżerskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie, Krajowym Towarzystwie Autyzmu WOTKTA w Warszawie, na Oddziale Psychiatryczno - Psychologicznym w Centrum Zdrowia w Piasecznie, w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznym ODIS, w fundacji SCOLAR w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w dziedzinie autyzmu, mi.in. Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem, Terapia Ręki tj. wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych dziecka, Diagnoza Funkcjonalna Testem PEP-R, Terapia Neuropsychologiczna Pacjentów z Ogniskowymi Uszkodzeniami Mózgu, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - Diagnoza i Terapia, Terapia Dziecka Autystycznego w Domu i Szkole, Niedostosowanie Społeczne - Diagnoza i Profilaktyka, TUS - Trening Umiejętności Społecznych, Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?, Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart, Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi, Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą zachowania trudne. Specjalizuje się m.in. w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zwłaszcza w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera (zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe w formie TUS). Posiada również wszystkie niezbędne uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi na terenie szkoły lub przedszkola. Współpracuje z licznymi placówkami medycznymi i edukacyjnymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju. Prowadzi również badania z zakresu medycyny pracy i psychologii transportu. Stale czynnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach pogłębiając swoją wiedzę. Autorka książki "Trening intelektu dla dzieci" i " Super pamięć dla dzieci".

 

Agnieszka Adamczuk

Zastępca dyrektora, Psycholog, Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła dwustopniowe szkolenie w zakresie diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS). Studia podyplomowe: Zarządzanie i Psychologia Menedżerska na Uniwersytecie SWPS. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce oraz terapii (zarówno indywidualnej jak i grupowej) psychologicznej, logopedycznej oraz SI w przedszkolu terapeutycznym, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na oddziałach: rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej, foniatrycznej, ZOLu. Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia z zakresu: pomocy uczniom z SPE, interakcji dorosły - dziecko, relaksacji, asertywności, VB-MAPP, PECS. W przedszkolu i poradni Laudame pełni funkcję Zastępcy Dyrektora, zajmuje się terapią (indywidualną i grupową) psychologiczną i logopedyczną oraz terapią i diagnozą dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego (SI). Stale podnosi swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych. Autorka artykułu w: "Neurologopedyczne studia przypadków" (tom V).

Aleksandra Bielecka

Psycholog. Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu - wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS, studia Przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Ukończyła liczne staże m.in. staż kliniczny organizowany przez Szpital Tworkowski oraz Klinikę Psychiatrii Akademii Medycznej w Warszawie, staż na oddziale dziennym nerwic Przychodni Lekarskiej WAT, staż w zespole psychologiczno - terapeutycznym "Nowodwory" oraz w "Klubie Malucha i Rodzica" organizowanym przez Stowarzyszenie dla Rodzin, roczny staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS w Warszawie. Ukończyła szkolenia: "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" prowadzone przez Zespół Trenerów Fundacji Synapsis, "Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju" oraz "Jak napisać program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?" prowadzone przez Ośrodek Szkolenia SCOLARIS. Pracowała jako terapeuta w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych m.in. w Centrum Terapii PROMITIS, Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym ODIS oraz  przedszkolu integracyjnym Ala ma kota w Warszawie. 

Agnieszka Piróg - Balcerzak

Lekarz medycyny, specjalista w zakresie psychiatrii dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jest absolwentką studiów medycznych na Akademii Medycznej w Warszawie, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Od 2003 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Jest autorką licznych publikacji i prac naukowych. Opracowuje również wykłady szkoleniowe dla lekarzy, którzy specjalizują się w zakresie psychiatrii. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Emilia Cierlińska

Oligofrenopedagog. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej - kierunek - oligofrenopedagogika (swoją pracę dyplomową poświęciła problematyce autyzmu w kinematografii polskiej i światowej). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Fundacji Synapsis (terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży z autyzmem, diagnoza autyzmu, terapia zespołu Aspergera) oraz w Stowarzyszeniu Terapeutów w Warszawie (praca z dorosłymi osobami z autyzmem o różnym poziomie funkcjonowania). Posiada również doświadczenie wyniesione z pracy w szkole specjalnej (w klasie dzieci autystycznych) zarówno w Polsce jak i za granicą (Wielka Brytania), w poradni psychologiczno - pedagogicznej w Legionowie, w ośrodku diagnoz i szkoleń psychologicznych ODIS. Prowadziła liczne szkolenia z dziedziny autyzmu zarówno z rodzicami, terapeutami, nauczycielami i studentami. Brała udział w różnego rodzaju projektach i szkoleniach (m.in. w Delfinarium w Kozaczej Buchcie na Krymie, szkolenia: "Jak napisać program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?", "Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart", "Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zburzeniami rozwoju" organizowane przez Ośrodek Szkolenia SCOLARIS w Warszawie). Pracowała metodami behawioralnymi, Metodą Opcji, Metodą Dobrego Startu, Metodą Czytania Globalnego Domana. Jak sama mówi, autyzm to dla niej coś więcej, aniżeli tylko zainteresowanie, - autyzm to jej pasja! Prywatnie, starsza siostra nastolatka z autyzmem. W placówce Laudame zajmuje się prowadzeniem szkoleń, terapią dzieci i młodzieży, prowadzi też grupę wsparcia dla rodziców.

Ewa Pogonowska

Psycholog, Logopeda, Doradca Zawodowy. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, logopedii na UKSW w Warszawie, Stosowanej Analizy Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania na Uniwersytecie SWPS, doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, kurs kierownika wycieczek i innych form turystyki kwalifikowanej, kurs pomocy socjoterapeutycznej, szkolenie VB-MAPP - ocenia umiejętności i planowanie terapii, Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart, Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?, szkolenie PECS, Metoda Krakowska. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych w Warszawie, w szpitalu MSWiA w Otwocku, na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z autyzmem i ZA. Była organizatorem i kierownikiem kolonii letnich i zimowych. W placówce LAUDAME zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz psychologiczną.

Oksana Czeberkus

Absolwentka wyższych studiów magisterskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku psychologia.  Ukończyła również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Ukończyła II stopień Szkoły Muzycznej i szkolenie „Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna”.

Studia magisterskie ukończyła na specjalizacji psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji, a swoje praktyki odbywała w zakładzie karnym, ale podjęcie pracy w przedszkolu zmieniło ostatecznie jej dotychczasowe plany zawodowe. Od tego momentu rozpoczęła się jej przygoda z dziećmi. Pracowała w Przedszkolu Językowym oraz w Integracyjnym Żłobku Muzycznym.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. W Laudame zajmuje się diagnozą psychologiczną, indywidualną terapią psychologiczno - pedagogiczną oraz grupową TUS.

Mateusz Wawro

Psycholog. Absolwent psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe - "Przygotowanie pedagogiczne" w Uczelni Nauk Społecznych w Warszawie . Ukończył również liczne kursy i szkolenia m.in.: szkolenie w zakresie psychodietetyki - psychologicznego podejścia do zaburzeń odżywiania oraz cykl warsztatów pt. "Terapia ekspresyjna w praktyce klinicznej" organizowanego przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, Klinikę Psychiatrii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Sekcję Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Tworek "Amici di Tworki", "Trening Umiejętności Społecznych (TUS) - terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu" oraz "Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym (VB-MAPP/PEP-R)" organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm, "VB-MAPP - ocena umiejętności i planowanie terapii" w Fundacji Scolaris.  Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Odbył liczne praktyki, m. in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy w Warszawie, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Warszawa - Ochota oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Tworkach.

W Laudame zajmuje się terapią psychologiczną indywidualną i grupową.

Magdalena Kozmana

Oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie studentka II roku magisterki na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Swoją praktykę zawodową zdobywała w Integracyjnym Przedszkolu w Warszawie na stanowisku nauczyciela wspomagającego. Dodatkowo brała udział w różnych szkoleniach m. in. : „ABC autyzmu”, „Trening Umiejętności Społecznych TUS - terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu" w Fundacji POMOC AUTYZM, oraz „Logorytmika dla smyka”.

W Laudame zajmuje się indywidualną terapią pedagogiczną i grupową.

Paulina Wasążnik

Pedagog, nauczyciel. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku – edukacja wczesnoszkolna i korekcyjna. Od września planuje rozpocząć studia podyplomowe - logopedia. Swoją praktykę zawodową zdobywała w Przedszkolu w Warszawie na stanowisku nauczyciela - wychowawcy, na praktykach w poradni oraz jako niania w pracy z chłopcem z Aspergerem. W Laudame zajmuje się grupową terapią pedagogiczną.

Kamila_Mazurek_OttoKamila Mazurek-Otto

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Specjalista Wczesnego Wspomagania  Rozwoju/Wczesnej Interwencji dziecka oraz dziecka o zaburzonym rozwoju. Posiada kwalifikacje do kompleksowego wspomagania rozwoju małego dziecka w wieku 0-7 lat zagrożonego niepełnosprawnością oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach edukacyjnych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.  Ukończyła I stopień VIT (Wideotrening Komunikacji) oraz I stopień elementów metody werbo – tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii z Zagórzu, Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny, przedszkolu. Ukończyła  twórcze warsztaty plastyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, Szkolenie dla Ekspertów IV Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności „Destination Imagination” oraz szkolenie z elementów muzykoterapii w Cognitus Centrum Szkoleń. Brała udział w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI. W przedszkolu i poradni Laudame zajmuje się terapią indywidualną dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego SI oraz indywidualną terapia pedagogiczną.

Edyta Górzyńska

Pomoc nauczyciela/terapeuty. Ukończyła kurs pomocy nauczyciela oraz szkolenie: "Dziecko z autyzmem w przedszkolu - charakterystyka podstawowych zagadnień". Przez 13 lat pracowała w BGK jako zastępca skarbnika i kasjer, w Ministerstwie Finansów, Urzędzie Skarbowym oraz PKO PB w Warszawie.

Po przygodzie z bankowością postanowiła ukończyć kurs asystenta nauczyciela, przez 2 lata pracowała jako cień dzieci z autyzmem w placówce terapeutycznej. W styczniu 2017 r. dołączyła do zespołu Laudame. Od tej pory pomaga terapeutom w realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych. Swoje zadania w przedszkolu wykonuje we współpracy z terapeutami i nauczycielami. Posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej, a także właściwej opieki nad dziećmi w różnych sytuacjach, np. higienicznych czy edukacyjnych.

Agnieszka Wesołowska

Pomoc nauczyciela/terapeuty. Ma dwie pasje- przyrodę i dzieci. Z wykształcenia ogrodnik. Pracowała jako opiekunka dzieci i dorosłych.

Ukończyła kurs „Terapia behawioralna Dzieci z Autyzmem” i szkolenie: "Dziecko z autyzmem w przedszkolu - charakterystyka podstawowych zagadnień". Posiada doświadczenie w opiece nad dziećmi z Zespołem Aspergera.

W przedszkolu LAUDAME pomaga terapeutom i dzieciom w codziennych zadaniach.

Prywatnie mama dwóch synów 12-letniego Maćka i 7-letniego Mikołaja.

Inga Dulęba

Asystent nauczyciela. Z wykształcenia Terapeuta zajęciowy. Swoją praktykę zdobywała w Warszawie w warsztatach Terapii zajęciowej w Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dzieci i młodzieży, w Domach Pomocy Społecznej oraz w Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Otwocku.

Posiada doświadczenie w opiece nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dorosłymi. W przedszkolu Laudame pomaga terapeutom i dzieciom w codziennych zadaniach. Prywatnie szczęśliwa mama trójki dzieci.

Paulina Rak

Teolog i Logopeda

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Teologii Kultury oraz Studiów Podyplomowych z Logopedii na UKSW w Warszawie.  Swoją pracę dyplomową poświęciła diagnozie wczesnych objawów autyzmu.  Doświadczenie zdobywała m.in na stanowisku pomocy nauczyciela w tejże placówce. Brała udział we wszystkich zajęciach grupowych prowadzonych przez psychologów, pedagogów i logopedów m.in. Trening Umiejętności Społecznych , Muzykoterapia , zajęcia prowadzone metodą Knill,  grupowe zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczne realizowane według podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN. 

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach.  Aktualnie studentka  studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.  Kilka lat śpiewała w chórze akademickim,  od dziecka brała udział w różnych konkursach muzycznych.  Doskonali głos,  uczestnicząc w zajęciach z improwizacji wokalnej. Jej największą pasją jest muzyka, kocha śpiew, jak sama mówi muzyka pomaga przełamywać bariery, pomaga w trudnych chwilach, poprawia nastrój. Ćwiczenia muzyczne, zwłaszcza wokalne, mają pozytywny wpływ na usprawnienie aparatu artykulacyjnego oraz budowanie swobodnej wypowiedzi. 

W Laudame zajmuje się indywidualną terapią logopedyczną.

Magdalena Zięba

Absolwentka Psychologii o specjalności Psychologia Zdrowia i Psychoterapia w WSFiZ, ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS o specjalności Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach m.in. Psychologiczno-Pedagogicznej Poradni nr 13 w Warszawie, w Vitautia w Wołominie, w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS w Warszawie, przedszkolach dla dzieci z autyzmem, w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

Certyfikowany Terapeuta Ręki I i II stopnia, terapii stopy, Certyfikowany terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych, Trener postaw emocjonalnych dzieci i młodzieży. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii ze spektrum autyzmu w tym zwłaszcza w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera. Prowadzi również terapię dzieci z zespołem Downa. Pracuje z małymi dziećmi jak i z młodzieżą i ich rodzicami. Posiada również kwalifikacje do badań z zakresu medycyny pracy i Psychologii Transportu. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach. 

Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. „ Myers Briggs Type Indicator”-różnice osobowościowe w wychowaniu zindywidualizowanym, Diagnoza i Terapia Ręki- Kurs I i II stopnia, TUS-trening umiejętności społecznych, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka-Diagnoza i Terapia, Poradnictwo psychologiczne, Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera)-teoria i praktyka.

Przez kilka lat w ramach wolontariatu opiekowała się dziećmi autystycznymi.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach.

Wiceprezes w spółce Ars Educandi-Sztuka Wychowania sp. z o.o.

Współzałożycielka i współwłaścicielka dwóch warszawskich żłobków, którymi kieruje.

W Laudame zajmuje się diagnozą, terapią indywidualną oraz grupową, jak również prowadzi TUS dla młodzieży.

Prywatnie mama Hani.

 

Adam Adamczuk

Pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwent Edukacji Przedszkolnej i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończył szkolenie w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Integracji Sensorycznej. Absolwent Szkoły Muzycznej (sekcja trąbki).

Posiada wieloletnie doświadczenie w indywidualnej oraz grupowej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Odbył staże w przedszkolach integracyjnych, Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W Poradni Laudame zajmuje się terapią indywidualną dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego SI oraz terapią pedagogiczną.

Prywatnie szczęśliwy tata 3-letniego Filipka, miłośnik gry na trąbce oraz klasycznych samochodów.

Maria Ewa Majewska

Logopeda, neurologopeda. Certyfikowany terapeuta K-Taping Academy. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną różnorakich wad wymowy, a także zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami bądź zaburzeniami OUN. Pracuje z pacjentami w każdym wieku – od noworodków aż do ludzi w wieku dorosłym i podeszłym, którzy z różnych przyczyn potrzebują pomocy logopedycznej. Pomaga i doradza w zakresie trudności logopedycznych związanych z dietą, wspomaga rozwój umiejętności związanych z gryzieniem i żuciem. 

Pracowała jako logopeda na oddziale rehabilitacji neurologicznej (terapia afazji, dyzartrii oraz dysfagii) oraz na oddziale ZOL w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Konstancinie-Jeziornie, obecnie współpracuje  z prywatnym Centrum Rehabilitacji w Kierszku oraz Centrum Rehabilitacji Constance Care. Jak sama mówi- „Wierzę, że tylko bliski i pełen autentyczności kontakt terapeuty z dzieckiem oraz jego rodzicami pozwala budować dobrą jakość terapii”.

Odbyte szkolenia:

  • Terapia Sensomotoryczna i Korekta Dysfunkcji Ustno-Twarzowych kurs I stopnia u dr Anny Regner.
  • Prezentacja koncepcji Castillo Moralesa w teorii i praktyce.
  • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
  • Kurs trenerski FAMILILAB ASSOCIATION (Certyfikat trenera FAMILYLAB) (Dusanka Kosanovic)
  • SELF-REG w pracy z dziećmi dla psychologów i innych profesjonalistów (Natalia Fedan)
  • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – w tym żywienie przez zgłębnik i PEG.
  • K-taping w logopedii.
  • Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii.
  • Terapia porażenia nerwu twarzowego.
  • Ukończyła Staże: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Dziennej Rehabilitacji Pediatrycznej.

Arkadiusz Dydziński

Psycholog, Terapeuta grupowy TUS. Absolwent psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowanie pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Dodatkowo odbył następujące kursy i szkolenia: "Trening Umiejętności Społecznych TUS - terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu" w Fundacji POMOC AUTYZM oraz "Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart", "Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?" oraz "Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju" w ośrodku SCOLARIS. Brał także udział w konferencji "Współczesna praktyka diagnostyczna - osiągnięcia i wyzwania" organizowanej przez Uniwersytet SWPS. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W LAUDAME zajmuje się diagnozą psychologiczną, indywidualną terapią psychologiczno - pedagogiczną oraz grupową TUS.

Paulina Podbielska - Chmielewska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Pedagogika Specjalna. Przez 1,5 roku była wolontariuszką w Fundacji Synapsis, gdzie prowadziła zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, dodatkowo pomagała w organizacji działań charytatywnych. Ukończyła 3 stopnie języka migowego oraz kurs dogoterapii.

Pracowała w Przedszkolu Integracyjnym dla dzieci z Autyzmem oraz z Zespołem Downa. Prowadziła warsztaty dla rodziców oraz współprowadziła szkolenia związane z tematyką autyzmu. W Laudame zajmuje się indywidualną terapią pedagogiczną oraz grupową TUS.

Wiktoria Krawczykowska

Pomoc nauczyciela/terapeuty. Do zespołu LAUDAME dołączyła we wrześniu 2017r. Od tej pory pomaga terapeutom i dzieciom w realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych. Stale doskonali swoją wiedzę w dziedzinie opieki nad dziećmi z autyzmem uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach m.in. "Terapia behawioralna dzieci z autyzmem", "Dziecko z autyzmem w przedszkolu - charakterystyka podstawowych zagadnień". Wiktoria jest osobą niezmiernie ciepłą, empatyczną oraz wyrozumiałą w stosunku do specyficznych potrzeb maluchów.

Maria Dobraczyńska

Psycholog, Animator, Psychoterapeuta. Ukończyła studia z psychologii w języku angielskim na Uniwersytecie SWPS oraz animację społeczno-kulturową na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest w trakcie szkolenia w zakresie analitycznej psychoterapii grupowej indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej ,,Rasztów''. Jest też członkiem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach dziennych psychiatrycznych (Szpital Wolski) jak również na Oddziałach Rehabilitacyjnych (Oddział Rehabilitacji Psychosomatycznej, Oddział Wczesnej Rehabilitacji, Ośrodek Tabita Grupa Luxmed). Prowadzi terapią indywidualną jak również grupową zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, schorzeń psychosomatycznych u osób dorosłych oraz młodzieży. Konsultuje pacjentów w języku polskim i angielskim. Swoją pracę prowadzi pod regularną superwizją.