Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera określa charakter zaburzeń ze spektrum autystycznego lub je wyklucza. W procesie diagnostycznym udział bierze wielodyscyplinarny zespół specjalistów.

Zespół diagnostyczny stanowią:

 • psychiatra dzieci i młodzieży,
 • psycholog,
 • pedagog / logopeda
  z doświadczeniem w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  Cały proces diagnostyczny jest długotrwały, wieloetapowy i pracochłonny, ponieważ uwzględnia wszystkie sfery rozwoju dziecka. Na proces diagnozy autyzmu i zespołu Aspergera składa się:

 • Wywiad z rodzicami (opiekunami dziecka)–pierwsze spotkanie rodziców z diagnostą, mające pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka . Pytania zadawane podczas wywiadu odnoszą się do: rozwoju fizycznego, komunikacji, zabawy oraz relacji społecznych. Wywiad kliniczny ma charakter ustrukturyzowanej rozmowy i powinien być przeprowadzany pod nieobecność dziecka (około 2 h).
 • Analiza dokumentacji medycznej/psychologicznej dziecka – ważne jest, by rodzice dostarczyli możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz jeżeli posiadają - materiały video zawierające nagrania niepokojących zachowań dziecka. W oparciu o nie zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka.
 • Obserwacja psychologiczno - pedagogiczna– jest to obserwacja pod kątem kryteriów diagnostycznych prowadzona przez psychologa oraz pedagoga specjalnego. Podczas obserwacji przeprowadza się próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy. W miarę możliwości obserwacja powinna zostać przeprowadzona w ciągu jednej wizyty (około 1.5 h).
 • Badanie lekarskie (psychiatryczne) – dalszym etapem jest spotkanie dziecka z doświadczonym w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu lekarzem psychiatrą. Podczas tego spotkania ocenia się również stan somatyczny. Lekarz może zasugerować potrzebę dodatkowych konsultacji medycznych (badania neurologiczne, genetyczne, metaboliczne, okulistyczne, audiologiczne, foniatryczne itd.) (około 1.5 h).
 • Obserwacja psychologiczno – logopedyczna – to kolejne spotkanie z psychologiem/pedagogiem i logopedą, który ocenia stopień rozwoju mowy, aparatu artykulacyjnego, możliwości neurologicznych wykształcenia mowy u dziecka, które nie mówi, lub u którego stopień rozwoju mowy jest nieadekwatny do wieku. Obserwacja ta zazwyczaj odbywa się w połączeniu z diagnozą psychiatryczną (około 1.5 h).
 • Opracowanie wyników diagnozy i omówienie wniosków– na tym etapie zespół diagnostyczny opracowuje pisemną opinię, uzupełnia diagnozę o opis poszczególnych objawów kryterialnych występujących lub niewystępujących u dziecka.
 • Przekazanie rozpoznania – to ostatni proces diagnostyczny. W wyniku wszystkich powyższych działań rodzice otrzymują pisemną diagnozę psychiatryczną dziecka postawioną wg. obowiązujących w Polsce kryteriów diagnostycznych ICD-10 (Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Psychicznych). Otrzymana diagnoza stanowi podstawę do ubiegania się o zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, lub Zespół Aspergera w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jak również o zaświadczenie o niepełnosprawności. Podczas tego spotkania z rodzicami psycholog omawia wyniki poczynionych obserwacji,  informuje o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości.

Koszt diagnozy wynosi: 1000 - 1400 zł - Płatność wnoszona jednorazowo, gotówką, kartą lub przelewem na konto (przed pierwszym spotkaniem zaliczka wynosi 500 zł).

Czas wykonania diagnozy: od pierwszej wizyty do przekazania diagnozy mija nie więcej, niż miesiąc czasu. Jest to czas maksymalny, obecnie staramy się, by zakończyć diagnozę w ciągu trzech tygodni.

Konsultacja psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna w kierunku diagnozy autyzmu i Zespołu Aspergera

Dla rodziców/opiekunów, którzy nie wiedzą czy diagnozować dziecko pod kątem Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, takich jak, na przykład autyzm i Zespół Aspergera lub mają kłopot z trudnymi/niepokojącymi zachowaniami, oferujemy konsultację psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną pod kątem diagnozy w kierunku Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. Podczas konsultacji rodzice zostaną poinformowani, czy istnieje potrzeba kontynuacji pogłębionej diagnozy pod kątem autyzmu lub zespołu Aspergera.

Koszt konsultacji wynosi: 150 zł